Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r
Nabór od 31.12.2020 do 22.01.2021 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 150,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60,5 tys. PLN
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. .

Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację. Środki finansowe na niżej wymienione zadania określone są w budżecie Miasta Suwałk na 2021 r.  w dziale 851 rozdziale 85153 i 85154 § 2360.


Nr zadania, nazwa zadania priorytetowego (nazwę zadania wpisać odpowiednio w formularz oferty), kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł / oczekiwane rezultaty 
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - 10.000 zł

1)dofinansowanie prowadzenia grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.
Liczba uczestników, liczba zajęć, liczba godzin

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie – pomocy psychospołeczneji prawnej - 50.000 zł
1)wspieranie działań animacyjnych i socjoterapeutycznych realizowanych w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę;
Liczba uczęszczających dzieci 

2)dofinansowanie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych;

Liczba uczestników, liczba zajęć, liczba godzin 

3)dofinansowanie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików – DDA;

Liczba uczestników, liczba zajęć, liczba godzin

4)dofinansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin 
z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie;
Liczba uczestników, liczba zajęć, liczba godzin

5)dofinansowanie kolonii, półkolonii i obozów i innych form wypoczynku z programem socjoterapeutycznym dla dzieci 
z rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie.
Liczba uczestników 

III. Edukacja zdrowotna - 10.000 zł

1)organizowanie lokalnych i włączenie się do ogólnopolskich działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, nowych środków psychoaktywnych oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
Liczba ogólnopolskich działań/liczba kampanii, liczba odbiorców  

2)upowszechnianie informacji dotyczących instytucji 
i organizacji udzielających wsparcia osobom uzależnionym 
i współuzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych środków zmieniających świadomość oraz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.  
Liczba upowszechnionych informacji 

IV. Profilaktyka uzależnień - 20.000 zł 

1)wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy w rodzinie, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych;
Liczba zrealizowanych projektów, liczba uczestników

2)Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych oraz innych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych.
Liczba odbiorców, liczba programów

V. Przeciwdziałanie przemocy - 60.500 zł

1)wspieranie działalności placówek dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w tym punktów konsultacyjnych, telefonów zaufania, ośrodków interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego, socjalnego i rodzinnego;
Liczba udzielonych porad, liczba klientów

2)dofinansowanie realizacji programów ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie;

Liczba udzielonych porad, liczba uczestników, liczba godzin zajęć

3)dofinansowanie prowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
Liczba godzin, liczba uczestników 

4)dofinansowanie programów profilaktyki przeciwdziałania przemocy np. warsztaty umiejętności rodzicielskich, programów dla rodziców na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, rozwiązywania konfliktów itp.;
Liczba godzin, liczba uczestników 

5)realizacja oraz wspieranie kampanii i programów dla rodziców promujących wychowanie dzieci bez przemocy;
Liczba rodziców uczestniczących w programach

 

Przyjmuje się stawki:
-wolontarystyczna - w wysokości maksymalnie 30,00 zł za godzinę zegarową i ekspercka w wysokości maksymalnie 100 zł za godzinę zegarowa. W przypadku wyższych stawek, niezbędne jest uzasadnienie; 
-psychologa, terapeuty, psychoterapeuty, instruktora terapii uzależnienia i współuzależnienia, specjalisty Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II stopnia, pedagoga, socjoterapeuty, animatora, pracownika socjalnego – w wysokości maksymalnie 60,00 zł za godzinę zegarową;
-lekarza, psychologa klinicznego - w wysokości maksymalnie 80,00 zł za godzinę zegarową;
-superwizja grupowa zespołu realizującego program socjoterapeutyczny - w wysokości maksymalnie 130,00 zł za godzinę zegarową;
-superwizja indywidualna lub grupowa specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień - w wysokości maksymalnie 160,00 zł za godzinę zegarową;
-wychowawcy kolonijnego, opiekuna wyjazdowego – w wysokości maksymalnie 130,00 zł 
za osobodzień (wynagrodzenia nie należy wykazywać jako osobogodziny);
-koordynatora projektu – w wysokości maksymalnie 650,00 zł za miesiąc;
W przypadku przyjęcia wyższych stawek, niezbędne jest uzasadnienie i udokumentowanie kwalifikacji.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama