Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wspieranie działalności organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 30.12.2020 do 21.01.2021 15:30
Urząd Miasta Rzeszów
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2021 roku pn: „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

I. Rodzaj zadania.
Polityka społeczna; „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Wysokość zaplanowanych środków: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
2. Ostateczna wysokość środków, o których mowa w pkt 1 jest uzależniona od zabezpieczenia stosownych kwot w budżecie Miasta Rzeszowa na 2021 r., i może ulec zmianie.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057).
2. Na dane zadanie podmiot może otrzymać dotację tylko z jednej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Środki pochodzące z jednostek podległych Miastu (np.: szkoły, instytucje kultury, placówki pomocy społecznej, itp.) nie mogą stanowić wkładu własnego oferenta. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa na to samo zadanie lub jego część, oferta nie będzie rozpatrywana.
3. Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
4. Przyznane środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów celowych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, uwzględnionych w umowie o dotację oraz określonych rodzajowo w ofercie i jej aktualizacjach. Środki związane z realizacją zadania nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów, zakup alkoholu, zakup wyrobów tytoniowych, działalność gospodarczą, działalność polityczną, działalność religijną, pokrycie mandatów karnych, pokrycie odsetek za zwłokę oraz pokrycie zobowiązań powstałych poza terminem wskazanym w umowie.

Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16, pok. nr 5;
3) w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa;
4) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie e-PUAP: /umrz/SkrytkaESP;
albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia., tj. od 30 grudnia 2020 r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa w pkt V.1 nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).

Reklama