Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących...

Reklama
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej
Nabór od 04.01.2021 do 27.01.2021 15:00
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Łączny budżet 67,359 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 100 do 3 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Kościanie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej..

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1-2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2020 r., poz. 1057)
Zarząd Powiatu Kościańskiego
ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonywanie  w 2021 roku, w formie wspierania,
zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie
kultury fizycznej

I.     Cel konkursu

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  jest wyłonienie i dofinansowanie projektów, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej określonych w Programie współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (uchwała nr XXI/214/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 października 2020 r.).  

II.  Cel zadań

Celem zadań jest zorganizowanie aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży oraz realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej takich jak: szkolenia dla dzieci młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, festyny rekreacyjno - sportowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne, turnieje i zawody sportowe, konferencje szkoleniowe.

III.  Rodzaje zadań i formy realizacji.

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać zadania o charakterze ponadgminnym obejmujące:

1. Zadania związane z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży.

2. Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej: szkolenia dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, festyny rekreacyjno - sportowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne, turnieje i zawody sportowe, konferencje szkoleniowe.

Forma realizacji zadań:  wsparcie

IV.       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z budżetem Powiatu Kościańskiego na 2021 rok

        Na podstawie uchwały budżetowej na 2021 rok na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej  zaplanowano kwotę 67 359 zł.

V.     Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j.Dz.U.2020 poz. 1057),  które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem
i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu kościańskiego.

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2020 r., poz. 1057) oraz Programem współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (uchwała nr XXI/214/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 października 2020 r.).

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

4. Maksymalna wysokość dotacji, o którą może ubiegać się oferent  na jedno zadanie wynosi 3 000 zł.

5. W zadaniach  wymagany będzie wkład własny finansowy oferenta w wysokości 10 % –  oznacza to, że minimum 10 % kosztu całkowitego zadania  powinno pochodzić z:  finansowych środków własnych,  świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, środków finansowych z innych źródeł publicznych i pozostałych.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

7. Zarząd Powiatu Kościańskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przekazania dotacji i podpisania umowy, gdy:

a) zaktualizowany opis poszczególnych działań /plan i harmonogram działań, rezultaty oraz kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, stanowiące załącznik do umowy,  znacząco odbiegają od opisanych w ofercie (niezachowanie zasad, o których mowa w ust. 5 oraz w pkt VI ust. 3 i 4),

b) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,

c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,

d) oferent nie przedstawił zaktualizowanego opisu poszczególnych działań /planu i harmonogramu działań, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz rezultatów, w terminie określonym w pkt VI ust. 6.

8. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu z przyczyn opisanych w ust. 7, Zarząd Powiatu Kościańskiego może niewykorzystane środki przeznaczyć  na dotacje w nowym konkursie ofert lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Powiatem Kościańskim a Oferentem.

10. Dotacja nie może być wykorzystana na  wydatki i zakupy inwestycyjne oraz wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.

VI.       Termin oraz warunki realizacji zadania

1. Terminy realizacji zadań: od 10 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

2 . Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

3. Podmiot, któremu przyznano dotację w wysokości wnioskowanej w ofercie może przed zawarciem umowy przedstawić dotującemu:

a) zaktualizowany opis poszczególnych działań /plan i harmonogram, rezultaty – w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania względem przedstawionego w złożonej ofercie, niewpływającej w istotny sposób na realizację zadania publicznego,

b) zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania – w przypadku zmiany zakresu finansowego realizowanego zadania względem przedstawionego w złożonej ofercie, w szczególności wynikającej z przyznania środków finansowych z innych źródeł publicznych oraz pozostałych, w wysokości niższej niż wykazana w ofercie,

c) zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania - w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania względem przedstawionych w ofercie.

4. Podmiot, któremu przyznano dotację  w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie ma obowiązek, przed zawarciem umowy, przedstawić dotującemu:

a) zaktualizowany opis poszczególnych działań / plan i harmonogram  – w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania względem przedstawionego w złożonej ofercie, wpływającej w istotny sposób na realizację zadania publicznego,

b) zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania – w przypadku zmiany zakresu finansowego realizowanego zadania względem przedstawionego  w złożonej ofercie, wpływającej w istotny sposób na realizację zadania publicznego. Oferent ma możliwość zmniejszenia kosztu całkowitego zadania o kwotę nieprzyznanych środków finansowych. Zmniejszenie kosztu całkowitego zadania o kwotę wyższą niż kwota nieprzyznanych środków wymaga akceptacji dotującego,

c) zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania - w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania względem przedstawionych w ofercie.

5. Zmiany zakresu finansowego realizowanego zadania nie mogą naruszać zasady wynikającej z pkt. V ust. 5

6. Zaktualizowany opis poszczególnych działań / plan i harmonogram / kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania /rezultaty należy przedstawić najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania, za wyjątkiem zadań, których realizacja rozpocznie się przed 14 kwietnia 2021 r. Aktualizacji oferty należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert i sprawozdań witkac.pl.

7. Za kwalifikowane uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania określonej w umowie
(z tym, że nie wcześniej niż od dnia 10  marca 2021 r.) do daty zakończenia realizacji zadania określonej
w umowie (z tym , że nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r.).

8. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej ze środków budżetu powiatu kościańskiego dotacji, a po zakończeniu zadania złożenia sprawozdania zgodnie  z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do  rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

9. Zadanie winno być realizowane zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie oraz w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy powiatu kościańskiego.

10. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania aktualnych obostrzeń w związku z epidemią COVID-19.

11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu jego realizacji oraz założonych celów i rezultatów, spowodowane sytuacją epidemiologiczną. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej oraz uzyskania zgody Zleceniodawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego.

VII.     Termin i sposób wypełniania oraz składania ofert

1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w wersji elektronicznej w terminie do dnia 27 stycznia 2021 r. godz. 15:00 przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl.   Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się złożeniem oferty w systemie witkac.pl oraz utworzeniem pliku pdf z przypisaną „sumą kontrolną”. Potwierdzenie złożenia oferty w formacie pdf należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kościanie) w terminie do dnia 1 lutego 2021 r. 

2. Generator Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl    zawiera obowiązujący wzór  oferty, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Wypełnienie oferty w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty.

3. Oferty w wersji elektronicznej oraz wygenerowany w formacie pdf wydruk potwierdzenia złożenia oferty w Generatorze Ofert i Sprawozdań www.witkac.pl, złożone po terminach określonych w ust. 1 oraz złożone na innych drukach niż wskazane w ust. 2 będą rozpatrzone negatywnie.

4. W ramach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Kościańskiego konkursów ofert w zakresie: kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia, każdy Oferent może złożyć łącznie 3 oferty.

5. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w ofercie, określonego w punkcie V. "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego" Va i Vb ppkt 3.2.

6. W części III pkt. 5 i 6 oferty należy wskazać mierzalne zakładane rezultaty realizacji zadania. Wskazanie rezultatów jest obligatoryjne, należy wpisać przynajmniej jeden zakładany rezultat oraz sposób monitorowania ww. rezultatu lub źródło informacji o jego osiągnięciu.

7. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie w punkcie III.4 „Plan i harmonogram działań…” w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”

8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Przesunięcia uznaje się za zgodne z umową, gdy dany wydatek nie zwiększa się oraz nie zmniejsza o więcej niż 30%.

9. Załączniki do oferty (załączniki do oferty należy składać tylko w wersji papierowej):

Do wygenerowanego i podpisanego przez właściwą osobę wydruku potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć:

᠆ aktualny odpis lub kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, w przypadku  kościelnych osób prawnych – zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu
i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

᠆ w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

᠆ kopię umowy i statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego można bezpłatnie pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl     )

Wszystkie kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na każdej stronie dokumentu)

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. W ofercie w części „załączniki”, należy wskazać do jakiego projektu załączniki zostały załączone.

10. W przypadku złożenia przez oferentów oferty wspólnej, każdy z podmiotów składających ofertę winien złożyć wszystkie wymienione wyżej załączniki. Oferta wspólna musi wskazywać jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (należy przyporządkować zasoby finansowe, osobowe i rzeczowe do każdego z podmiotów). Ponadto w ofercie należy wskazać sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej).

11. Wydruk potwierdzenia złożenia oferty wygenerowany w formacie pdf w Generatorze Ofert i Sprawozdań witkac.pl, winien być złożony oddzielnie, w zamkniętej kopercie wraz z wymaganymi załącznikami, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z odpowiednią adnotacją określającą nazwę wybranego zadania:

 KULTURA FIZYCZNA  -  WSPARCIE,

VIII.     Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Oceny formalnej ofert  dokonają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie.

2. Dopuszcza się możliwość uzupełniania błędów formalnych w złożonych ofertach wyłącznie w elektronicznym Generatorze Ofert i Sprawozdań witkac.pl, w terminie do 16 lutego 2021 r.

3. Pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonają oceny formalnej ofert wraz z wymaganymi załącznikami według następującej karty:

Ocena formalna oferty oraz załączników

 

tak

nie

uwagi

1

Oferta złożona w Generatorze Ofert i Sprawozdań witkac.pl we właściwym terminie

 

 

 

2

Wydruk potwierdzenia złożenia oferty (złożony we właściwym terminie oraz w zamkniętej kopercie z odpowiednim opisem)

 

 

 

3

Wydruk potwierdzenia złożenia oferty przedłożony przez właściwy podmiot i podpisany przez upoważnione  osoby

 

 

 

4

Kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem

 

 

 

5

Zgodność celów statutowych oferenta z zadaniami objętymi konkursem

 

 

 

6

Dołączono aktualny odpis lub jego kopię z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z ewidencji albo inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

 

 

 

7

Wymagany wkład własny finansowy oferenta - minimum 10 % kosztu całkowitego zadania

 

 

 

4. Oferty, które spełniły wszystkie wymogi formalne zostają przekazane Komisji Konkursowej celem dokonania dalszej oceny.

5. Komisja Konkursowa została powołana uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 107/469/20 z dnia 30 listopada 2020 roku. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt. XIII Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (uchwała nr XXI/214/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 października 2020 r.).

6. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zasadami wskazanymi w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1057).

7. Oferty, które spełniły wymogi formalne zostają przekazane Komisji Konkursowej celem dokonania dalszej oceny merytorycznej. Komisja Konkursowa ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria i skalę punktową (max. liczba punktów do uzyskania – 64):

l.p.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania

Liczba przyznanych punktów

(dotyczy II i III)

I

Charakter zaproponowanego zadania jest zgodny z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Kościańskiego (tak/nie)

 

 

II.                Ocena merytoryczna realizacji zadania

 

 

1

Atrakcyjność, różnorodność planowanych działań w ramach realizacji zadania

5

 

2

Możliwość realizacji zadania (kryterium uwzględnia również przewidywaną ocenę ryzyka niezrealizowania zadania w związku z Covid-19)

6

 

3

Rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania

10

 

4

Zasoby kadrowe, którymi dysponuje oferent w realizacji zadania (kwalifikacje) oraz jakość proponowanego zadania

3

 

5

Doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadań lub zadań o podobnym charakterze

3

 

6

Ocena dotychczasowej współpracy z powiatem kościańskim (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków na realizację zadań publicznych)

3

 

7

Liczebność i charakterystyka odbiorców

3

 

8

Przewidywane rezultaty realizacji zadania

9

 

III.  Ocena kosztów realizacji zadania

 

 

1

Rzetelność, przejrzystość oraz  adekwatność  przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego.

10

 

2

Proponowany wkład rzeczowy organizacji (np. lokale, sprzęt, materiały) oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

3

 

3

Proponowany udział środków finansowych własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł większy niż 10 %

9

 

Razem

64

 

8. Komisja Konkursowa przedkłada Zarządowi Powiatu Kościańskiego oferty, na które proponuje udzielenie dotacji. Propozycję otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty zdobyły co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów (nie wszystkie oferty, które uzyskają co najmniej 50 % otrzymają   dotację).

9. Zarząd Powiatu Kościańskiego na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisuje z wybranymi oferentami umowy na realizację zadań.

10. Rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Powiatu Kościańskiego dokona w terminie do 9  marca 2021 r., a następnie  poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej,  w  siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl.

11. Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia oferentów o wynikach konkursu.

IX.       Zrealizowane przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w latach 2020 i 2021 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

1. W roku 2020 – 38 759 zł przekazanych dotacji

2. W roku 2021 – 0  zł przekazanych dotacji

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama