Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

OGŁOSZENIE konkursu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 2021 rok - I TERMIN

Reklama
Nabór od 29.12.2020 do 29.01.2021 15:30
Departament Kultury i Edukacji
Łączny budżet 260 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Kultury i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OGŁOSZENIE konkursu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 2021 rok - I TERMIN.

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego:

 

Aktywne uczestnictwo w kulturze - organizacja przedsięwzięć wpływających na wzrost aktywności kulturalnej i integracji społeczności regionu.Celem zadania jest zachęcenie do współtworzenia działań kulturalnych, realizacja projektów w istotny sposób wzmacniających uczestnictwo w kulturze i budujących kapitał społeczny poprzez wykorzystywanie istniejących sieci relacji do współpracy, nawiązywania nowych kontaktów oraz realizacji swoich planów w nowej grupie. Preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym  i interdyscyplinarnym, łączące różne obszary i środowiska (szczególnie te, dotąd mniej aktywne w sferze realizacji zadań z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego). 

Wzmacnianie dialogu międzykulturowego - wspieranie inicjatyw mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych. W ramach zadania wspierane będą inicjatywy mniejszości narodowych i etnicznych, projekty służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych, promujące województwo jako region wielokulturowy, popularyzujące najcenniejsze lub ginące dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych i etnicznych, ukazujące dorobek kulturalny mniejszości narodowych i etnicznych, przeciwdziałające wykluczeniu, inicjatywy służce przełamywaniu wzajemnych stereotypów. Preferowane będą projekty dotyczące wspólnej realizacji przedsięwzięć przez przedstawicieli różnych narodowości.

Rozwój regionalnych marek kulturalnych - zwiększenie jakości, różnorodności i ilości wydarzeń artystycznych oraz aktualizacja oferty kulturalnej dla nowych odbiorców i za pośrednictwem środków masowego przekazu (relacje online).Celem zadania jest realizacja projektów o wysokiej randze artystycznej i ugruntowanej pozycji na regionalnej mapie kulturowej m.in. w formie festiwali, przeglądów, wystaw, konferencji, konkursów. Czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie projektów będzie doświadczenie organizacyjne realizatorów oraz  umiejętność pozyskania środków z innych źródeł. 

Wzmacnianie kompetencji kulturowych mieszkańców - wspieranie działań edukacyjno-animacyjnych z możliwością realizacji zadań także w formie online.W ramach zadania wspierane będą projekty edukacyjno-animacyjne, wykorzystujące różnorodne formy działań artystycznych. Preferowane będą inicjatywy tworzące warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, realizacja dzieł eksperymentalnych i nowatorskich w obszarze kultury i kreatywności, projekty umożliwiające uczestnikom rozwijanie talentów, zdolności, umiejętności i wiedzy, projekty aktywizujące różne grupy wiekowe, a zwłaszcza wykorzystujące potencjał osób starszych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem niematerialnego dziedzictwa regionu.W ramach zadania wspierane będą projekty dotyczące dokumentowania /m.in. w formie digitalizacji, produkcji materiałów filmowych/ dziedzictwa kulturowego, wsparcie aktywnie działających grup kultywujących tradycje decydujące o regionalnej indywidualności /sztuka ludowa, folklor, ginące zawody i umiejętności/ ze szczególnym uwzględnieniem działań międzypokoleniowych np. przekaz tradycji i kultury nowym pokoleniom.  

Wzmacnianie tożsamości i indywidualności kulturowej regionu ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do popularyzacji tożsamości regionalnej.W ramach zadania wsparcie otrzymać można na organizację m.in.  konferencji tematycznych, prelekcji, spotkań, wystaw o tematyce regionalnej,  projektów upamiętniających osoby i miejsca zasłużone dla Warmii i Mazur, projektów edukacyjnych pobudzających zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym regionu, tworzenie i realizacja projektów służących edukacji regionalnej, wspieranie np. zjazdów, seminariów, sympozjów podejmujących problematykę regionalizmu, wspieranie wydawnictw  i periodyków o charakterze regionalnym (z wyłączeniem pozycji książkowych). 

Rozwój środowisk twórczych i wzmacniania kompetencji animatorów kultury - tworzenie  i rozwijanie różnego rodzaju partnerstw, wymiana dorobku kulturalnego, integracja środowisk lokalnych wokół wspólnie realizowanych projektów kulturalnych.W ramach zadania wspierane będą projekty będące efektem współpracy podmiotów działających  w sferze kultury, motywujące do nawiązania stałej współpracy i budowy partnerstwa, zwiększenie mobilności ludzi i dzieł oraz partnerskiej wymiany w dziedzinie kultury, łączenie zasobów. Programy wykorzystujące potencjał twórców w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz promocja dobrych praktyk. 

Upowszechnienie i wsparcie przedsięwzięć realizowanych w regionie, m.in. wykorzystanie współczesnych środków masowego przekazu oraz ukierunkowanie na nowe zjawiska kulturowe.W ramach zadania wspierane będą projekty służące „wyjściu” kultury ze środowiska zinstytucjonalizowanego i jej prezentacja, szczególnie wśród odbiorców niemających dotąd kontaktu  z działalnością artystyczna tj. zaproszenie nowych grup odbiorców do stałego obcowania z kulturą. Celem zadania jest także promocja województwa jako regionu kultury oraz dotarcie do nowej i/lub dużej grupy adresatów.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama