Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - I nabór

Reklama
Nabór od 31.12.2020 do 22.01.2021 15:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 55 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - I nabór.

Nazwa zadania konkursowego:

Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykonywanie prac porządkowych i remontowych na terenie placówek oświatowych gminy Mielno.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wspieranie

Cel zadania: Odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opis zadania:

Zadanie obejmuje zlecenie prac porządkowych na terenach zielonych dwóch placówek oświatowych gminy Mielno oraz drobnych remontów, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 3 ogłoszenia.

Zadania towarzyszące przedsięwzięciu o którym mowa powyżej, powinny być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej:

1)  kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

2)  nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

      4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

Adresaci: osoby będące mieszkańcami gminy Mielno, wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176), ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 55 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

Finansowanie ze środków Gminy Mielno do 100% kosztów całkowitych.

Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest wymagany.

Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest wymagany.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama