Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWŚ: Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Reklama
Nabór od 25.01.2021 do 12.02.2021 15:00
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 1,526 mln PLN
Do 92% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Rodziny, Niepełnosprawni
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs nr: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-334/21 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Konkurs w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, dedykowany projektom o wartości dofinansowania równej lub niższej niż równowartość 100 000 EUR

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmująca w szczególności:

a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych (m.in. opieka paliatywna/hospicyjna realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej);

b) długoterminową medyczną opiekę domową nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym pielęgniarską opiekę długoterminową;

c) zapewnienie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach;

d) wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

e) przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;

f) szkolenia oraz prowadzenie doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

g) teleopiekę medyczną, wykorzystywaną na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji.

Wsparcie, o którym mowa w punktach d, e, f, g nie może być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie a jedynie w połączeniu z pozostałymi punktami zawartymi w ww. typie operacji.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej (zgodnie z definicją wskazaną w słowniku pojęć),
  • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją wskazaną w słowniku pojęć),
  • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
  • podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizujące zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 1 526 250 PLN, w tym 1 402 500 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 123 750 PLN z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 25 stycznia 2021 r. do dnia 12 lutego 2021 r.

Wersję elektroniczną wniosków o dofinansowanie projektu należy składać przez Lokalny System Informatyczny (adres strony internetowej LSI) od dnia 25.01.2021 r. (od godziny 7:00) do dnia 12.02.2021 r. (do godziny 15:00).

Wniosek w wersji papierowej należy przesłać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi być tożsama).

W związku z epidemią COVID-19, wnioski należy nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. Dla zachowania terminu ma znaczenie data nadania wniosku (np. data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu naboru tj. 12.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na kwiecień 2021 r.

Kontakt:

Dane kontaktowe Instytucji Organizującej Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego naboru można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerami telefonów:

1) IOK – 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną: infoEFS@sejmik.kielce.pl

2) IP ZIT – 41 36 76 707, 41 36 76 553 oraz drogą elektroniczną: biurozit@um.kielce.pl

Dodatkowo informacji udzielają:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl (obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl (obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17), e-mail: PIFEskarzysko@sejmik. kielce.pl (obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).
Reklama