Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Inicjatywy ekologiczne Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Warmińskiej w roku 2021

Reklama
Nabór od 04.01.2021 do 10.02.2021 23:59
Caritas Laudato si'
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4 tys. PLN

Konkurs jest realizowany przez Caritas Polska w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

Miejscem realizacji konkursu jest Archidiecezja WARMIŃSKA.

Tematyka inicjatywy powinna zawierać się w jednym lub kilku spośród poniższych OBSZARÓW PROBLEMOWYCH:

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty;
 2. Popularyzacja encykliki “Laudato si’ – w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła w obszarze ekologii;
 3. Zmiana modelu konsumpcji – ekonomia dzielenia, ograniczenie konsumpcji, promowanie wielokrotnego wykorzystywania przedmiotów, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów;
 4. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza – smog, spalanie śmieci, rodzaje i jakość paliw, zapobieganie przedwczesnym zgonom z powodu chorób układu oddechowego, schorzeń układu sercowo-naczyniowego, immunologicznych i nowotworów;
 5. Odpowiedzialna konsumpcja żywności, w tym przeciwdziałanie jej marnowaniu, korzystanie z żywności wytwarzanej lokalnie, ograniczenie ilości produktów o wysokim śladzie węglowym;
 6. Ochrona i/lub przywracanie bioróżnorodności, w tym ogrody dla motyli pszczół i ptaków, zastępowanie trawników łąkami kwietnymi, przywracanie naturalnego charakteru miejsc zdegradowanych, tępienie wnyków, przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych, przywracanie zadrzewień wzdłuż dróg i rzek i in.;
 7. Przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych czy pomp cieplnych, kupowanie lokalnych produktów, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, przywracanie zadrzewień śródpolnych, wzdłuż dróg i rzek i in.;
 8. Ograniczanie strat wody, w tym zwiększanie lokalnej retencji, deregulacja rzek, ochrona mokradeł, budowa jazów, przywracanie młynówek i stawów, przywracanie lasów lub łąk w miejscach o niskiej użyteczności rolniczej.

Pomysłodawcami oraz wykonawcami danego projektu są członkowie Szkolnych Kół Caritas i/lub inni współpracownicy Caritas działający na terenie Archidiecezji Warmińskiej.

Przedmiotem zgłoszonych inicjatyw mogą być działania NIEINWESTYCYJNE. Mogą one obejmować:

   a) Kampanie społeczne, edukacyjne lub medialne na poziomie lokalnym, w tym:

 • szkolenia, warsztaty lub spotkania z ekspertami lub praktykami;
 • tworzenie materiałów edukacyjnych lub kampanijnych;
 • tworzenie materiałów medialnych/ informacyjnych i ich publikacja
 • imprezy lub wydarzenia ogólnodostępne;
 • badanie stanu świadomości lokalnej społeczności;
 • inne formy popularyzacji wiedzy i rozwiązań ekologicznych.
   

  ​b) Wdrażanie konkretnych rozwiązań ekologicznych służących zmianie dotychczasowych praktyk danej społeczności lokalnej lub jej poszczególnych mieszkańców, na przykład:

 • utworzenie systemu wykorzystania i dystrybucji wśród potrzebujących żywności o ograniczonym  terminie przydatności do spożycia;
 • organizacja szkolnej giełdy rzeczy używanych, która umożliwi wymianę zbędnych urządzeń lub wyposażenia;
 • organizacja zbiórki sprzętu i narzędzi; nawiązanie współpracy z zakładem utylizującym zużyty sprzęt;
 • założenie ogrodu dla motyli pszczół i ptaków;
 • ratowanie zagrożonych populacji zwierząt żyjących na terenie zurbanizowanym, np. przez budowę budek dla jerzyków czy sów, domków dla trzmieli lub schronień dla drobnych ssaków, np. nietoperzy czy jeży;
 • utworzenie pokazowego systemu paneli fotowoltaicznych, czy innych OZE, zamontowanych w obiekcie szkolnym;
 • przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych oraz rosnących wzdłuż dróg i rzek;
 • zastąpienie krótko-strzyżonych trawników rzadko koszonymi łąkami kwietnymi;
 • rekultywacja i przywrócenie naturalnego charakteru miejsc zdegradowanych przyrodniczo, zwłaszcza miejsc użyteczności publicznej – parków, terenów zielonych;
 • przywrócenie zieleni i chłonnej gleby na utwardzonym placu, skwerze lub ulicy;
 • przywrócenie naturalnego biegu wybranego odcinka rzeki lub przywrócenie do życia starej młynówki lub stawu czy oczka wodnego;
 • zmiana sposobu dystrybucji wody i napojów polegająca na rezygnacji z napojów, zwłaszcza słodkich,  konfekcjonowanych w plastikowych butelkach, kartonach, puszkach i zastąpienie ich systemem filtrowania i dystrybucji wody.  

  c) Tworzenie lokalnych porozumień osób lub instytucji wspólnie podejmujących działania na rzecz ekologii integralnej, w tym poszerzenie bazy społecznej działań ekologicznych, poprzez włączanie osób spoza zespołu projektowego (szerszej społeczności lokalnej) w korzystanie z wypracowanych rozwiązań.

  d) Upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez Wspólnotę Caritas Laudato Si’, w tym eksponowanie istniejących lub nowych rozwiązań ekologicznych w przestrzeni publicznej – uczynienie ich widocznymi i dostępnymi dla ogółu społeczności lokalnej.

  e) Inne praktyczne działania propagujące nauczanie Kościoła Katolickiego odnoszącego się do zagadnień ekologicznych.

Wraz z ofertą system Witkac wygeneruje zgodę na przetwarzanie danych osobowych sygnatariuszy wniosku, która dotyczy przetwarzania danych osobowych tych osób przez Caritas Polska w celu rozpatrzenia wniosku na dofinansowanie w toku procedur konkursowych. Złożenie oferty w systemie Witkac, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej rozpatrzenie. Zgoda ta jest integralną częścią oferty. W przypadku braku zgody na rozpatrzenie oferty, wnioskodawcy proszeni są o rezygnację z jej złożenia. 

Przewidywany termin ogłoszenia wyników: 12 marca 2021 roku.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama