Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Inicjatywy ekologiczne Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Białostockiej w roku 2021

Reklama
Nabór od 04.01.2021 do 10.02.2021 23:59
Caritas Laudato si'
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4 tys. PLN

Konkurs jest realizowany przez Caritas Polska w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

Miejscem realizacji konkursu jest Archidiecezja BIAŁOSTOCKA.

Tematyka inicjatywy powinna zawierać się w jednym lub kilku spośród poniższych OBSZARÓW PROBLEMOWYCH:

 1. Podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty;
 2. Popularyzacja encykliki “Laudato si’ – w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła w obszarze ekologii;
 3. Zmiana modelu konsumpcji – ekonomia dzielenia, ograniczenie konsumpcji, promowanie wielokrotnego wykorzystywania przedmiotów, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów;
 4. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza – smog, spalanie śmieci, rodzaje i jakość paliw, zapobieganie przedwczesnym zgonom z powodu chorób układu oddechowego, schorzeń układu sercowo-naczyniowego, immunologicznych i nowotworów;
 5. Odpowiedzialna konsumpcja żywności, w tym przeciwdziałanie jej marnowaniu, korzystanie z żywności wytwarzanej lokalnie, ograniczenie ilości produktów o wysokim śladzie węglowym;
 6. Ochrona i/lub przywracanie bioróżnorodności, w tym ogrody dla motyli pszczół i ptaków, zastępowanie trawników łąkami kwietnymi, przywracanie naturalnego charakteru miejsc zdegradowanych, tępienie wnyków, przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych, przywracanie zadrzewień wzdłuż dróg i rzek i in.;
 7. Przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych czy pomp cieplnych, kupowanie lokalnych produktów, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, przywracanie zadrzewień śródpolnych, wzdłuż dróg i rzek i in.;
 8. Ograniczanie strat wody, w tym zwiększanie lokalnej retencji, deregulacja rzek, ochrona mokradeł, budowa jazów, przywracanie młynówek i stawów, przywracanie lasów lub łąk w miejscach o niskiej użyteczności rolniczej.

Pomysłodawcami oraz wykonawcami danego projektu są członkowie Szkolnych Kół Caritas i/lub inni współpracownicy Caritas działający na terenie Archidiecezji Białostockiej.

Przedmiotem zgłoszonych inicjatyw mogą być działania NIEINWESTYCYJNE. Mogą one obejmować:

   a) Kampanie społeczne, edukacyjne lub medialne na poziomie lokalnym, w tym:

 • szkolenia, warsztaty lub spotkania z ekspertami lub praktykami;
 • tworzenie materiałów edukacyjnych lub kampanijnych;
 • tworzenie materiałów medialnych/ informacyjnych i ich publikacja
 • imprezy lub wydarzenia ogólnodostępne;
 • badanie stanu świadomości lokalnej społeczności;
 • inne formy popularyzacji wiedzy i rozwiązań ekologicznych.
   

  ​b) Wdrażanie konkretnych rozwiązań ekologicznych służących zmianie dotychczasowych praktyk danej społeczności lokalnej lub jej poszczególnych mieszkańców, na przykład:

 • utworzenie systemu wykorzystania i dystrybucji wśród potrzebujących żywności o ograniczonym  terminie przydatności do spożycia;
 • organizacja szkolnej giełdy rzeczy używanych, która umożliwi wymianę zbędnych urządzeń lub wyposażenia;
 • organizacja zbiórki sprzętu i narzędzi; nawiązanie współpracy z zakładem utylizującym zużyty sprzęt;
 • założenie ogrodu dla motyli pszczół i ptaków;
 • ratowanie zagrożonych populacji zwierząt żyjących na terenie zurbanizowanym, np. przez budowę budek dla jerzyków czy sów, domków dla trzmieli lub schronień dla drobnych ssaków, np. nietoperzy czy jeży;
 • utworzenie pokazowego systemu paneli fotowoltaicznych, czy innych OZE, zamontowanych w obiekcie szkolnym;
 • przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych oraz rosnących wzdłuż dróg i rzek;
 • zastąpienie krótko-strzyżonych trawników rzadko koszonymi łąkami kwietnymi;
 • rekultywacja i przywrócenie naturalnego charakteru miejsc zdegradowanych przyrodniczo, zwłaszcza miejsc użyteczności publicznej – parków, terenów zielonych;
 • przywrócenie zieleni i chłonnej gleby na utwardzonym placu, skwerze lub ulicy;
 • przywrócenie naturalnego biegu wybranego odcinka rzeki lub przywrócenie do życia starej młynówki lub stawu czy oczka wodnego;
 • zmiana sposobu dystrybucji wody i napojów polegająca na rezygnacji z napojów, zwłaszcza słodkich,  konfekcjonowanych w plastikowych butelkach, kartonach, puszkach i zastąpienie ich systemem filtrowania i dystrybucji wody.  

  c) Tworzenie lokalnych porozumień osób lub instytucji wspólnie podejmujących działania na rzecz ekologii integralnej, w tym poszerzenie bazy społecznej działań ekologicznych, poprzez włączanie osób spoza zespołu projektowego (szerszej społeczności lokalnej) w korzystanie z wypracowanych rozwiązań.

  d) Upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez Wspólnotę Caritas Laudato Si’, w tym eksponowanie istniejących lub nowych rozwiązań ekologicznych w przestrzeni publicznej – uczynienie ich widocznymi i dostępnymi dla ogółu społeczności lokalnej.

  e) Inne praktyczne działania propagujące nauczanie Kościoła Katolickiego odnoszącego się do zagadnień ekologicznych.

Wraz z ofertą system Witkac wygeneruje zgodę na przetwarzanie danych osobowych sygnatariuszy wniosku, która dotyczy przetwarzania danych osobowych tych osób przez Caritas Polska w celu rozpatrzenia wniosku na dofinansowanie w toku procedur konkursowych. Złożenie oferty w systemie Witkac, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej rozpatrzenie. Zgoda ta jest integralną częścią oferty. W przypadku braku zgody na rozpatrzenie oferty, wnioskodawcy proszeni są o rezygnację z jej złożenia. 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama