Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWŚ: Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Reklama
Nabór od 30.12.2020 do 22.01.2021 15:00
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 5,55 mln PLN
Do 92% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Seniorzy, Niepełnosprawni
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 euro.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:

1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osobami starszymi), obejmującą:

a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych);

b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami;

c) usługi świadczone w mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych (treningowych, wspieranych) – np. pobyt okresowy lub stały dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osobami starszymi.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,

 • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 550 000 PLN, w tym 5 100 000 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 450 000 PLN z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 30 grudnia 2020 r. do dnia 22 stycznia 2021 r.

Wersję elektroniczną wniosków o dofinansowanie projektu należy składać przez Lokalny System Informatyczny (adres strony internetowej LSI) od dnia 30.12.2020 r. (od godziny 7:00) do dnia 22.01.2021 r. (do godziny 15:00).

Wniosek w wersji papierowej należy przesłać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi być tożsama).

W związku z epidemią COVID-19, wnioski należy nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. Dla zachowania terminu ma znaczenie data nadania wniosku (np. data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu naboru tj. 22.01.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na marzec 2021 r.

Kontakt:

Dane kontaktowe Instytucji Organizującej Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego naboru można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerami telefonów:

IOK – 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną: infoEFS@sejmik.kielce.pl

Dodatkowo informacji udzielają:

 • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl
  (obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).

 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl
  (obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).

 • Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17), e-mail: PIFEskarzysko@sejmik. kielce.pl
  (obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).

Reklama