Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 21.12.2020 do 14.01.2021 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
 1. Opis zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,  realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, dla których prowadzone będzie:

 1. Szkolenie sportowe

Stacjonarne szkolenia sportowe podstawowe i zaawansowane dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki.

Zakres i warunki realizacji:

- Realizacja od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. (możliwość rozliczania kosztów w ramach zadania, zakwalifikowanego do dofinansowania od dnia podpisania umowy dot. zlecenia realizacji zadania) poprzez stacjonarne szkolenie sportowe (z wyłączeniem jednego lub dwóch miesięcy wakacji);

- min. 2 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 90 godz. treningowych. W przypadku ofert na powierzenie proporcjonalnie mniejsza łączna liczba godzin treningowych o okres od 01 lutego 2021 r. do dnia podpisania umowy;

- udział min. 10 osób w grupie szkoleniowej;

- Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu;

- Nie można prowadzić jednocześnie (w tym samym miejscu i czasie) zajęć z więcej niż jedną grupą szkoleniową przypisaną do jednego trenera;

- W ofercie dot. realizacji zadania należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej;

W punkcie III.3 oferty należy podać m.in. informację dot. nazwy sekcji/dyscypliny, liczby uczestników oraz ich wieku, oraz informację zbiorczą dot. ogólnej liczby uczestników zadania, korzystających z dofinansowania.

- Prowadzącego szkolenie sportowe obowiązuje posiadanie i prowadzenie dziennika zajęć zawierającego m.in. listę uczestników szkolenia, datę, zakres godzinowy zajęć, tematykę zajęć, informacje o udziale w zawodach i imprezach, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

- W ramach zadania oferent zobowiązany jest do prowadzenia regularnych działań  informacyjnych na temat prowadzonego szkolenia (np. profil w mediach społecznościowych, itp.),

- W ramach zadania oferent powinien klarownie określić sposób i zasady rekrutacji uczestników do grup szkoleniowych.

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji szkolenia sportowego:

(z dotacji, środków finansowych własnych, środków niefinansowych własnych i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).

A: Koszty realizacji:

- szkolenie stacjonarne:

 • wynagrodzenie osób szkolących,
 • niezbędnej do realizacji zadania obsługi technicznej;
 • opłaty na rzecz związków sportowych,
 • wynajem obiektów oraz sprzętu sportowego i urządzeń, w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu wymagających treningu na specjalistycznych obiektach sportowych,
 • eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych,
 • ubezpieczenie,
 • zakup sprzętu sportowego musi być dokonany najpóźniej do 30 września 2021 roku; zakup sprzętu sportowego, osprzętu/akcesoriów,  osobistego sprzętu sportowego i ubiorów sportowych niezbędnego do realizacji zadania, należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu.

W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B Źródła finasowania kosztów realizacji zadania Lp. 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

Okres szkolenia objęty dofinansowaniem (w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia.

W punkcie IV.2  oferty proszę zawrzeć informację o wysokości opłat pobieranych za udział w realizacji zadania od uczestników poszczególnych dyscyplin/sekcji.

UWAGA! W przypadku powierzenia, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

2.  Współzawodnictwo i organizacja zawodów/imprez sportowych

Udział zawodników klubu/ mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki w zawodach sportowych różnej rangi i zasięgu na terenie Polski i poza granicami.

Zakres i warunki realizacji:

- Realizacja od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. (możliwość rozliczania kosztów w ramach zadania, zakwalifikowanego do dofinansowania od dnia podpisania umowy dot. zlecenia realizacji zadania) poprzez udział we współzawodnictwie i organizację zawodów sportowych;

- Przy realizacji współzawodnictwa w ramach szkolenia sportowego obowiązuje posiadanie i prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację działania m.in. listy uczestników poszczególnych zawodów, datę, miejsce zawodów, informacje o udziale w zawodach i imprezach, wyniki osiągnięte przez poszczególnych zawodników. Dokumenty te będą wymagane w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będą stanowić dokumenty służące rozliczeniu rezultatów zadania.

- W ramach zadania oferent zobowiązany jest do prowadzenia regularnych działań  informacyjnych na temat prowadzonego szkolenia (np. profil w mediach społecznościowych, itp.),

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całego współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez organizację.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji współzawodnictwa sportowego i organizacji zawodów/imprez sportowych:

(z dotacji, środków finansowych własnych, środków niefinansowych własnych i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).

A: Koszty realizacji:

 • wynajem obiektów, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa medyczna,
 • przejazd, transport,
 • zakwaterowanie, wyżywienie, woda,
 • opłaty startowe, wpisowe,
 • ubezpieczenie,
 • dyplomy i nagrody.

3.  Organizacja zgrupowań/obozów sportowych

 Organizacja zgrupowań i obozów sportowych dla zawodników klubu/ mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki na terenie Polski.

Zakres i warunki realizacji:

- Realizacja od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. (możliwość rozliczania kosztów w ramach zadania, zakwalifikowanego do dofinansowania od dnia podpisania umowy dot. zlecenia realizacji zadania) poprzez organizację zgrupowań/obozów sportowych.

-  Przy organizacji zgrupowań/obozów sportowych obowiązuje spełnianie prawem przewidzianych warunków oraz  posiadanie dokumentacji potwierdzającej realizację działania m.in. listy uczestników wyjazdu, datę, program zgrupowania. Dokumenty te będą wymagane w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będą stanowić dokumenty służące rozliczeniu rezultatów zadania.

- W ramach zadania dopuszczamy realizację maksymalnie 2 obozów/zgrupowań dla każdego zawodnika w ramach realizacji zadania;

- W ramach zadania oferent zobowiązany jest do prowadzenia regularnych działań  informacyjnych na temat realizacji zadania (np. profil w mediach społecznościowych, itp.),

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie wszystkich działań tego typu prowadzonych przez organizację.

Koszty kwalifikowane w ramach organizacji zgrupowań/obozów sportowych:

(z dotacji, środków finansowych własnych, środków niefinansowych własnych i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).

A: Koszty realizacji:

 • przejazd, transport,
 • zakwaterowanie, wyżywienie,
 • wynajem obiektów i urządzeń sportowych,
 • wynagrodzenie osób szkolących,
 • obsługa medyczna,
 • ubezpieczenia NNW uczestników szkolenia.

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego, dotacja nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

4. Koszty administracyjne

Koszty kwalifikowane w ramach kategorii koszty administracyjne:

(z dotacji, środków finansowych własnych, środków niefinansowych własnych i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).

 • obsługa księgowa wyłącznie dotycząca realizacji zadania,
 • koordynacja,
 • promocja zadania,
 • telefon, internet

Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności zaległości i zobowiązań.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama