Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zadania z zakresu kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 21.12.2020 do 14.01.2021 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 222 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadania z zakresu kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadania z zakresu inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, turystyki i krajoznawstwa, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Ożarów Mazowiecki:

 W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego dotacja może wynosić do 90% całkowitych kosztów zadania.

 Zadanie 1 – Inicjatywy kulturalne na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Działania cykliczne i jednorazowe dla różnych grup mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)

Zakres i warunki realizacji:

- Realizacja od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. (możliwość rozliczania kosztów w ramach zadania, zakwalifikowanego do dofinansowania od dnia podpisania umowy dot. zlecenia realizacji zadania).  

- działania ukierunkowane na zwiększenie kompetencji kulturowych, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, zapewnienie kontaktu z szeroko pojętym dziedzictwem kultury, przekazywanie wiedzy o zjawiskach kultury, organizowanie różnych form aktywności twórczej, amatorski ruch artystyczny, konkursy, przeglądy, warsztaty, edukacja teatralna, itp.;

- w ofercie należy przedstawić szczegóły programowe przedsięwzięcia w sposób  umożliwiający dokonanie właściwej oceny merytorycznej oraz uwzględnić m.in. zapewnienie promocji i obsługi organizacyjno-technicznej oraz sporządzenie relacji i fotograficznej dokumentacji realizowanego przedsięwzięcia;

- zadanie musi być skierowane do mieszkańców gminy i mieć charakter ogólnodostępny, promować gminę, budować jej wizerunek poprzez integrowanie mieszkańców oraz tworzenie tożsamości lokalnej,

- projekt powinien przewidywać stosowanie nowatorskich pomysłów oraz efektywnych metod i form pracy inspirujących aktywność twórczą odbiorców,

- projekt powinien być dostosowany do wieku adresatów,

- projekt powinien w miarę możliwości stymulować edukację kulturalną całych rodzin,

- sposoby promocji projektu powinny być adekwatne do tego, do kogo jest on adresowany,

- komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na kryterium atrakcyjności i innowacyjności oferty, która wynikać powinna z przeprowadzonej diagnozy sytuacji i potrzeb odbiorców zadania.  

- W punkcie III.3 oferty należy podać m.in. informację dot. liczby uczestników korzystających z dofinansowania oraz ich przedziału wiekowego. 

Należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności;

- Przy realizacji zadań  obowiązuje posiadanie i prowadzenie dokumentacji m.in. lista uczestników zawierająca  datę, zakres godzinowy zajęć, tematykę zajęć, będzie ona wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

- W ramach zadania oferent zobowiązany jest do prowadzenia regularnych działań  informacyjnych na temat zadania (np. profil w mediach społecznościowych, itp.),

- W ramach zadania oferent powinien jasno określić sposób i zasady rekrutacji uczestników. 

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności prowadzonej przez organizację.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji inicjatyw kulturalnych:

(z dotacji, środków finansowych własnych, środków niefinansowych własnych i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).

 Koszty realizacji zadania:

- inicjatywy kulturalne:

 • wynagrodzenie instruktorów/wykładowców/prelegentów,
 • transport na wydarzenia,
 • zakup niezbędnych materiałów,
 • koszty obsługi technicznej,
 • koszty wstępu na wydarzenia.
 • wynajem lokalu

Koszty obsługi zadania:

 • niezbędne koszty promocji i obsługi zadania.

W przypadku pobierania opłat za realizację zadania  kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania.  i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B Źródła finasowania kosztów realizacji zadania Lp. 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

Okres realizacji zadania objęty dofinansowaniem (w miesiącach) x liczba uczestników zadania x miesięczna opłata za udział = suma wpłat od uczestników zadania.

W punkcie IV.2  oferty proszę zawrzeć informację o wysokości opłat pobieranych za udział w realizacji zadania od uczestników działań.

UWAGA! W przypadku powierzenia, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Zadanie 2 – Inicjatywy edukacyjne na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

Rozszerzanie form zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży, nowatorskie inicjatywy edukacyjne, w tym zajęcia w ramach „Lato i zima w mieście”. Inicjatywy edukacyjne na rzecz mieszkańców gminy.

Zakres i warunki realizacji:

- Realizacja od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. (możliwość rozliczania kosztów w ramach zadania, zakwalifikowanego do dofinansowania od dnia podpisania umowy dot. zlecenia realizacji zadania).

 

- Przy realizacji inicjatyw edukacyjnych obowiązuje posiadanie i prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację działania m.in. lista uczestników poszczególnych działań, data, miejsce realizacji. Dokumenty te będą wymagane w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będą stanowić dokumenty służące rozliczeniu rezultatów zadania.

- W ramach zadania oferent zobowiązany jest do prowadzenia regularnych działań  informacyjnych na temat realizowanego zadania (np. profil w mediach społecznościowych, itp.),

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności prowadzonej przez organizację.

Koszty realizacji zadania:

- inicjatywy edukacyjne:

 • wynagrodzenie instruktorów/wykładowców/prelegentów,
 • transport na wydarzenia,
 • zakup niezbędnych materiałów,
 • wyżywienie,
 • koszty obsługi technicznej,
 • koszty wstępu na wydarzenia.
 • wynajem lokalu

Koszty obsługi zadania:

 • niezbędne koszty promocji i obsługi zadania.

W przypadku pobierania opłat za realizację zadania  kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B Źródła finasowania kosztów realizacji zadania Lp. 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

Okres realizacji zadania objęty dofinansowaniem (w miesiącach) x liczba uczestników zadania x miesięczna opłata za udział = suma wpłat od uczestników zadania.

W punkcie IV.2  oferty proszę zawrzeć informację o wysokości opłat pobieranych za udział w realizacji zadania od uczestników działań.

UWAGA! W przypadku powierzenia, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Zadanie 3 – Turystyka i krajoznawstwo

Organizacja rajdów, spacerów, wycieczek, wydarzeń dla mieszkańców i turystów  promujących gminę Ożarów Mazowiecki.  Promocja gminy Ożarów Mazowiecki przy użyciu nowoczesnych i innowacyjnych form przekazu i komunikacji.

Zakres i warunki realizacji:

- Realizacja od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. (możliwość rozliczania kosztów w ramach zadania, zakwalifikowanego do dofinansowania od dnia podpisania umowy dot. zlecenia realizacji zadania).

-  Przy organizacji inicjatyw turystyczno-krajoznawczych obowiązuje posiadanie dokumentacji potwierdzającej realizację działania m.in. listy uczestników wydarzeń, program wydarzenia. Dokumenty te będą wymagane w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będą stanowić dokumenty służące rozliczeniu rezultatów zadania.

- W ramach zadania dopuszczamy realizację inicjatyw na terenie Polski;

- W ramach zadania oferent zobowiązany jest do prowadzenia regularnych działań informacyjnych na temat realizacji zadania (np. profil w mediach społecznościowych, itp.),

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie wszystkich działań tego typu prowadzonych przez organizację.

Koszty kwalifikowane:

(z dotacji, środków finansowych własnych, środków niefinansowych własnych i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).

 Koszty realizacji zadania:

 • transport,
 • zakwaterowanie, wyżywienie,
 • dyplomy, medale
 • obsługa techniczna wydarzeń.

Koszty obsługi zadania:

 • niezbędne koszty promocji i obsługi zadania.

W przypadku pobierania opłat za realizację zadania  kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B Źródła finasowania kosztów realizacji zadania Lp. 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

Okres realizacji zadania objęty dofinansowaniem (w miesiącach) x liczba uczestników zadania x miesięczna opłata za udział = suma wpłat od uczestników zadania.

W punkcie IV.2  oferty proszę zawrzeć informację o wysokości opłat pobieranych za udział w realizacji zadania od uczestników działań.

UWAGA! W przypadku powierzenia, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Zadanie 4 – Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Działania mające na celu aktywizację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych; działania rehabilitacyjne. Zadanie powinno mieć charakter otwarty i jasne zasady rekrutacji dla mieszkańców.

Zakres i warunki realizacji:

- Realizacja od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. (możliwość rozliczania kosztów w ramach zadania, zakwalifikowanego do dofinansowania od dnia podpisania umowy dot. zlecenia realizacji zadania).

- Przy organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych obowiązuje posiadanie dokumentacji potwierdzającej realizację działania m.in. listy uczestników, program zadania, rejestr prowadzonych działań z oznaczeniem daty, frekwencji i prowadzącego. Dokumenty te będą wymagane w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będą stanowić dokumenty służące rozliczeniu rezultatów zadania.

- W ramach zadania dopuszczamy realizację inicjatyw na terenie Polski;

- W ramach zadania oferent zobowiązany jest do prowadzenia regularnych działań  informacyjnych na temat realizacji zadania (np. profil w mediach społecznościowych, itp.),

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie wszystkich działań tego typu prowadzonych przez organizację.

 

Koszty kwalifikowane:

(z dotacji, środków finansowych własnych, środków niefinansowych własnych i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).

Koszty realizacji zadania:

 •  transport,
 • zakwaterowanie, wyżywienie,
 • wynajem lokalu (m.in. czynsz, opłaty eksploatacyjne)
 • wynagrodzenie prowadzących zajęcia/ rehabilitantów/ specjalistów
 • zakup niezbędnych materiałów do zajęć,
 • bilety wstępu na wydarzenia

 

Koszty obsługi zadania

 • niezbędne koszty promocji i obsługi zadania (m.in. księgowość)

W przypadku pobierania opłat za realizację zadania  kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B Źródła finasowania kosztów realizacji zadania Lp. 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

Okres realizacji zadania objęty dofinansowaniem (w miesiącach) x liczba uczestników zadania x miesięczna opłata za udział = suma wpłat od uczestników zadania.

W punkcie IV.2  oferty proszę zawrzeć informację o wysokości opłat pobieranych za udział w realizacji zadania od uczestników działań.

UWAGA! W przypadku powierzenia, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Zadanie 5 – Inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej

Działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.  

Zakres i warunki realizacji:

- Realizacja od 01.02.2021r. do 31.12.2021r. (możliwość rozliczania kosztów w ramach zadania, zakwalifikowanego do dofinansowania od dnia podpisania umowy dot. zlecenia realizacji zadania).

 

-  Przy organizacji inicjatyw na rzecz edukacji ekologicznej obowiązuje posiadanie dokumentacji potwierdzającej realizację działania m.in. listy uczestników, program zadania, rejestr prowadzonych działań z oznaczeniem daty, frekwencji i prowadzącego. Dokumenty te będą wymagane w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będą stanowić dokumenty służące rozliczeniu rezultatów zadania.

- W ramach zadania dopuszczamy realizację inicjatyw na terenie Polski;

- W ramach zadania oferent zobowiązany jest do prowadzenia regularnych działań  informacyjnych na temat realizacji zadania (np. profil w mediach społecznościowych, itp.),

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie wszystkich działań tego typu prowadzonych przez organizację.

 

Koszty kwalifikowane:

(z dotacji, środków finansowych własnych, środków niefinansowych własnych i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).

Koszty realizacji:

 • transport,
 • wynagrodzenie prowadzących zajęcia/prelegentów
 • zakup niezbędnych materiałów,

Koszty obsługi zadania:

 • niezbędne koszty promocji i obsługi zadania (m.in. księgowość)

W ramach realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach niniejszego konkursu nie będą finansowane koszty zakupu karmy dla zwierząt oraz usług weterynaryjnych.

W przypadku pobierania opłat za realizację zadania kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B Źródła finasowania kosztów realizacji zadania Lp. 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

Okres realizacji zadania objęty dofinansowaniem (w miesiącach) x liczba uczestników zadania x miesięczna opłata za udział = suma wpłat od uczestników zadania.

W punkcie IV.2  oferty proszę zawrzeć informację o wysokości opłat pobieranych za udział w realizacji zadania od uczestników działań.

UWAGA! W przypadku powierzenia, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Koszty administracyjne:

Koszty kwalifikowane:

(z dotacji, środków finansowych własnych, środków niefinansowych własnych i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).

 • obsługa księgowa zadania,
 • koordynacja.

Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności zaległości i zobowiązań.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama