Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs UdSKiOR: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Reklama
Nabór od 18.12.2020 do 26.02.2021 16:15
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaje zadań objętych otwartym konkursem ofert:

1. Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (publikacje, periodyki, audiobooki);

2. Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (wystawy, projekty dokumentacyjne)

3. Realizacja filmów upowszechniających tradycję narodową i pielęgnujących polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

4. Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 1 000 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz inne podmioty.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: ; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja nie może zostać przyznana na:

a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

b) zadanie już zrealizowane;

c) spłatę zaległych zobowiązań;

d) pokrycie kosztów delegacji służbowych;

e) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);

f) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

g) koszty zakupu sprzętu związanego z realizacją zadania;

h) koszty zakupu środków trwałych itp.

4. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2020.

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

IV. Terminy składania ofert

1. Wyznacza się następujący termin składania ofert:

  • do 26 lutego 2021 r.;

Ofertę wraz z załącznikiem należy przesłać w formie:

  • skanu jako plik pdf na adres email: info@kombatanci.gov.pl;
  • dostarczyć bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

V. Warunki składania oferty

1. Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.2057, ze zm.).

2. Oferenci realizujący zadanie publiczne muszą prowadzić działalność statutową w obszarze zadań objętych konkursem.

3. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

4. Złożenie oferty realizacji zadania publicznego przez inny podmiot będący osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą, oznacza wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i wyboru najlepszych ofert. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.

6. Wymagane jest wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III oferty pkt.6, z określeniem wskaźnika rezultatu oraz sposobu jego monitorowania;

7. Niezbędne jest podanie nazw rodzajów kosztów w tabeli Zestawienie kosztów realizacji zadania;

8. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 20% planowanej kwoty dotacji

9. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane;

10. W przypadku planowanego pokrywania kosztów z wkładu osobowego i/lub rzeczowego, obowiązkowe jest wskazanie w części VI oferty w Innych informacjach nazw tych kosztów oraz oszacowanie ich wartości. Nie podanie powyższej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych;

11. Wysokość wkładu rzeczowego powinna zostać potwierdzona wyceną, umową, dokumentami księgowymi, kosztorysem itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

12. Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.

13. Podmiot składający ofertę dotyczącą:

a) publikacji, dołącza maszynopis pracy (w formie papierowej lub na płycie CD);

b) audiobooku, dołącza treści planowane do zamieszczenia na nośniku (w formie papierowej lub na płycie CD);

c) periodyku, dołącza treści i materiały planowane do publikacji (w formie papierowej lub na płycie CD);

d) wystawy, załącza scenariusz wystawy z przykładowymi planszami;

e) projektu dokumentacyjnego, załącza materiały planowane do umieszczenia na stronie;

f) realizacji filmu fabularyzowanego załącza scenariusz filmu wraz z informacją dotycząca długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżysera, scenarzysty, itp.;

g) realizacji filmu dokumentalnego konspekt/scenariusz filmu wraz z informacją dotycząca długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżysera, scenarzysty, itp.;

h) realizacji notacji filmowych biogramy uczestników walk niepodległościowych wraz z informacją dotycząca długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżysera, scenarzysty, itp.;

14. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

Reklama