Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Inicjatywa własna - nabór ofert w trybie art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i...

Reklama
Inicjatywa własna - nabór ofert w trybie art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nabór od 17.12.2020 do 15.11.2021 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 127,14 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 67,14 tys. PLN

Organizacja może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w trybie art. 12 Ustawy.

1. Wniosek dla swej ważności należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl
2. Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia wniosku opatrzone właściwymi podpisami należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w kancelarii BOI w terminie do dnia nie późniejszym niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia wniosku za pomocą generatora. W przypadku niezachowania ww. terminu, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
3. Wniosek sprawdzany jest pod kątem formalnym.
4. Za błąd formalny uznaje się:

1) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony;
2) niezłożenie w formie papierowej potwierdzenia złożenia wniosku;
3) złożenie potwierdzenia złożenia wniosku bez podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), bądź podpisanym niezgodnie ze sposobem reprezentacji;
4) złożenie potwierdzenia złożenia wniosku, którego suma kontrolna różni się od sumy kontrolnej wniosku w systemie (suma kontrolna to unikalny numer identyfikujący wniosek oraz potwierdzenie złożenia wniosku, znajdujący się w dolnej części strony, który musi być zgodny na obu dokumentach);
5) brak opisu zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
6) brak szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego.

5. Każdy błąd formalny powoduje odrzucenie złożonego wniosku.
6. W przypadku akceptacji przez Prezydenta celowości realizacji zadania publicznego ogłaszany jest Konkurs.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama