Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIA SZANS I PRAW CZŁOWIEKA 2021

Reklama
Nabór od 18.12.2020 do 15.01.2021 15:00
BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIA SZANS I PRAW CZŁOWIEKA 2021.
  1. Strategicznym celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie działań kulturalnych zgodnych z priorytetami opisanymi w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”; 

a) realizacja projektów kulturalnych na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans, praw człowieka. 

  1. W ramach konkursu wspierane będą działania kulturalne, których celem jest integracja społeczna różnorodnych grup mieszkanek  i mieszkańców Gdańska, aktywizacja do współtworzenia i uczestnictwa w kulturze grup zagrożonych wykluczeniem oraz działania kulturalne rozwijające wiedzę, umiejętności i wrażliwość w obszarze różnorodności i równego traktowania. 

  1.  W trakcie realizacji zdania można organizować wydarzenia (np. spektakle, festyny, koncerty, wystawy, happeningi), które będą elementem działań i ich bezpośrednim efektem końcowym. Ważne jest jednak, aby te wydarzenia powstawały przy udziale i zaangażowaniu uczestniczek i uczestników  zadania. Oferta powinna zawierać opis form  integracji, aktywizacji i/lub sposoby rozwijania wiedzy, umiejętności i wrażliwości mieszkanek i mieszkańców Gdańska w obszarze różnorodności i równego traktowania. W ofercie oceniane będą również działania mające na celu zapewnienie różnorodnym grupom społecznym równego dostępu do oferowanych działań m.in. tłumaczenia wydarzeń na język migowy lub obcy, audiodeskrypcje lub informowanie o zakresie dostępności danego wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. 

  1. Oferta powinna wpisywać się w cele wyznaczone w Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny: 

 Zadanie IV.1.2, czyli „Rozwój oferty kulturalnej i usług czasu wolnego uwzględniającego potrzeby różnych grup odbiorców, w tym w szczególności uwzględniając działania: 

a) IV.1.2.1. Zrównoważenie oferty podmiotów kultury  

z uwzględnieniem potrzeb różnych grup odbiorców oraz otwieranie się instytucji na działania kierowane do różnych grup. 

b) IV. 1. 2. 2. Rozwój urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze. 

5. W sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (…) należy zawrzeć informacje o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności osobom ze                     szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym i społecznym rozumianym jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców w                       szczególności zagrożonych wyklucze niem społecznym. Pytania pomocnicze do tworzenia powyższej informacji zawiera załącznik nr 4.

Uwaga: Oferent (zgodnie z Kartą oceny stanowiącą Załącznik nr 4 do Szczegółowych warunków konkursu) otrzymuje punkty za informację o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia                 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

         6.  Oferent jest zobowiązany w trakcie realizacji zadania do przestrzegania zasad programu: Gdańsk bez plastiku.

         7. W roku 2021 nie będą wspierane projekty wydawnicze.

Oferent może złożyć w niniejszym konkursie nie więcej niż 1 ofertę. Złożenie więcej niż 1 oferty powoduje automatycznie odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta w niniejszym konkursie.

Szczegółowe warunki konkursu dostepne są w załączniku do Zarządzenia nr 1733/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama