Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE 2021

Reklama
Nabór od 18.12.2020 do 15.01.2021 15:00
BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE 2021.

1. Strategicznym celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie działań kulturalnych zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami          pozarządowymi na rok 2021”, czyli: 

a)  realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze, w szczególności aktywizujących mieszkańców w skali dzielnicowej i             sąsiedzkiej;  

2. Za ważny, uznany został również wymiar społeczny działań. Ich obecność powinna być jednak rzeczywista, a planowane działania muszą uwzględniać rezultaty i możliwości uczestników.

3. Istotą niniejszego konkursu jest dofinansowanie działań zachęcających mieszkańców do współtworzenia kultury miasta i uczestnictwa w większych i mniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, sąsiedzkich spotkaniach i innych formach spędzania czasu wolnego, a także wspólnym działaniu na rzecz ożywiania przestrzeni publicznej.

4. Działania powinny odznaczać się wysoką jakością̨, oryginalną i spójną koncepcją oraz rzetelnością̨ wykonania.

5. Ważne jest również, aby oferta wpisywała się w cele wyznaczone w Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny. Konkurs na działania  kulturalne
w szczególności dotyczy:

  • Zadania IV.1.2, czyli „Rozwój oferty kulturalnej i usług czasu wolnego uwzględniającego potrzeby różnych grup odbiorców (przede wszystkim działania IV.1.2.1; IV.1.2.2. oraz IV.1.2.5),
  • Zadania IV.1.3., czyli „Rozwijanie kompetencji kulturalnych i kulturowych mieszkańców poprzez edukację kulturową”,
  • Zadania IV.2.2., czyli „Wspieranie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej oraz zwiększenie gospodarczego znaczenia kultury w Gdańsku” (przede wszystkim działanie IV.2.2.2.),
  • Zadania IV.4.1., czyli „Wspieranie rozwoju kompetencji osób działających w kulturze i turystyce” (przede wszystkim działanie IV.4.1.1).

 

6. W sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (…) należy zawrzeć informacje o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności osobom ze                     szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym i społecznym rozumianym jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców w                       szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pytania pomocnicze do tworzenia powyższej informacji zawiera załącznik nr 4.

Uwaga: Oferent (zgodnie z Kartą oceny stanowiącą Załącznik nr 4 do Szczegółowych warunków konkursu) otrzymuje punkty za informację o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia                 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

         7.  Oferent jest zobowiązany w trakcie realizacji zadania do przestrzegania zasad programu: Gdańsk bez plastiku.

         8. W roku 2021 nie będą wspierane projekty wydawnicze.

         9. Oferent może złożyć w niniejszym konkursie nie więcej niż 5 ofert. Złożenie więcej niż 5 ofert powoduje automatycznie odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta w niniejszym                  konkursie.

       Szczegółowe warunki konkursu dostepne są w załączniku do Zarządzenia nr 1734/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama