Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

KONKURS NA WYDARZENIA KULTURALNE 2021

Reklama
Nabór od 18.12.2020 do 15.01.2021 15:00
BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury
Łączny budżet 1,8 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: KONKURS NA WYDARZENIA KULTURALNE 2021.

Strategicznym celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie najbardziej wartościowych wydarzeń lub cyklu wydarzeń kulturalnych zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”:

 1. realizacja ogólnopolskich i międzynarodowych projektów na terenach przylegających do głównych arterii komunikacyjnych miasta lub pasa nadmorskiego służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska;
 2. organizacja wydarzeń na terenie Gdańska z budżetem nie wyższym niż 50 000 zł;
 3. realizacja projektów kulturalnych mających na celu:
  1. zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych;
  2. zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności i otwartości;
  3. upamiętnienie ważnych rocznic i  wydarzeń oraz zasłużonych dla Gdańska i Pomorza osób.

      4. Ważne jest również, aby oferta wpisywała się w cele wyznaczone w Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny. Konkurs na wydarzenie kulturalne w szczególności dotyczy:

 1. Zadania IV.1.2., czyli „Rozwój oferty kulturalnej i usług czasu wolnego uwzględniającego potrzeby różnych grup odbiorców” (przede wszystkim działanie IV.1.2.6).
 2. Zadania IV.2.2., czyli „Wspieranie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej oraz zwiększenie gospodarczego znaczenia kultury w Gdańsku” (przede wszystkim działanie IV.2.2.2).
 3. Zadania IV.3.1., czyli „Wsparcie i rozwój gdańskiej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego o ponadlokalnym i międzynarodowym potencjalne” (przede wszystkim działania IV.3.1.1., IV3.1.2., IV.3.1.4.)
 4. Zadania IV.3.2., czyli „Promocja oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej” (przede wszystkim działania IV.3.2.2., IV.3.2.3.).

5. W sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (…) należy zawrzeć informacje o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności osobom ze    szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym i społecznym rozumianym jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców w  szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pytania pomocnicze do tworzenia powyższej informacji zawiera załącznik nr 4.

Uwaga: Oferent (zgodnie z Kartą oceny stanowiącą Załącznik nr 4 do Szczegółowych warunków konkursu) otrzymuje punkty za informację o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

         6.  Oferent jest zobowiązany w trakcie realizacji zadania do przestrzegania zasad programu: Gdańsk bez plastiku.

         7. W roku 2021 nie będą wspierane projekty wydawnicze.

         8. Oferent może złożyć w niniejszym konkursie nie więcej niż 3 oferty. Złożenie więcej niż 3 ofert powoduje automatycznie odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta w niniejszym  konkursie.

       Szczegółowe warunki konkursu dostepne są w załączniku do Zarządzenia nr 1732/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2020 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama