Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2021 r...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2021 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nabór od 16.12.2020 do 07.01.2021 15:00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 6 tys. PLN
Urząd Miejski w Bytowie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2021 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

BURMISTRZ BYTOWA

 

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bytowie Nr XXIII/219/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bytów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2021 r.

Konkurs obejmuje zadania z zakresu:

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w którym przyjęto następujące działania:

 

Lp.

 

Priorytet:

1)

promowanie selektywnej gospodarki odpadami na terenie Gminy;

2)

promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody na terenie Gminy, w tym obszarów NATURA 2000;

3)

wspieranie działań mających na celu rozwój właściwych postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży;

4)

działalność na rzecz ochrony zwierząt;

5)

organizacja imprez ekologicznych na bytowskim rynku;

6)

inne działania na rzecz ochrony środowiska w Gminie.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Bytów na realizację ww. zadań w 2020 r. – 0 zł.

 

Informacji o powyższych zadaniach udziela: Jolanta Stolc – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytowie, pok. 303, tel. (59) 821 55 00 e-mail: kultura@bytow.com.pl.

 

UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na poszczególne zadania w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2021 przez Radę Miejską w Bytowie.

 

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecanie zadań publicznych oraz udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującym działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
 3. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania lub powierzenia wykonania zadań publicznych.
 4. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty danego podmiotu.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do:
 1. przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana,
 2. wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez podmiot w kosztorysie lub zmiany terminu realizowanego zadania.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 6 podmiot zobowiązany jest odpowiednio do zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizacji zadania, przy utrzymaniu zadeklarowanej wielkości procentowej udziału wkładu własnego lub jego zwiększenia. Odstąpienie od spełnienia warunku utrzymania wielkości procentowego udziału jest możliwe tylko za zgodą Burmistrza Bytowa.

      7. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl. Wydrukowane sprawozdanie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bytowie.

      8. Burmistrz Bytowa może odmówić podmiotowi, wyłonionemu w konkursie, przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.

      9. Dotacje nie mogą być udzielane na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 3. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 4. nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,
 5. zadania i zakupy inwestycyjne,
 6. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania,
 7. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
 8. działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
 9. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów.

     10. Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Termin i zasady składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Miejski w Bytowie. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych, należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bytowie przy ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów.
 2. Termin złożenia oferty w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanego potwierdzenia złożenia oferty upływa 7 stycznia 2021 r. o godz. 15.00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego w Bytowie.
 3. Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).
 4. Nie będą rozpatrywane oferty:
 1. które nie zostały złożone za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl,
 2. których potwierdzenia nie zostały podpisane przez osoby upoważnione i dostarczone do Urzędu Miejskiego w Bytowie,
 3. złożone po terminie,
 4. niezgodne ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057),
 5. których wartość nie mieści się w granicach określonych w ogłoszeniu konkursowym.

       5.Oferty zawierające błędy formalne inne niż podane w pkt 4, błędy w treści bądź błędy rachunkowe nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy nie później niż do 31 grudnia 2021 r.
 2. Zadania winny być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy miasta i gminy Bytów.
 3. Zadania nie mogą być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 4. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż o 2 punkty procentowe.
 5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeśli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.
 6. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, podmiot jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Burmistrza Bytowa w formie aneksu do umowy.
 7. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Propozycji podziału środków dokonają komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Bytowa.
 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisje konkursowe będą brały pod uwagę w szczególności:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, w tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań,
 2. zasadność i rzetelność kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
 3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie publiczne,
 4. wysokość wkładu własnego i możliwość dofinansowania z innych źródeł (w przypadku wspierania wykonania zadań publicznych),
 5. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania dotacji otrzymanych w latach ubiegłych. 

       3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bytowa.

       4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

       5. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 28 lutego 2021 r.

       6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama