Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a NR 1 (2021) (tryb uproszczony) w zakresie kultury, sztuki...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a NR 1 (2021) (tryb uproszczony) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 01.04.2021 do 20.05.2021 09:35
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN

W ramach naboru ofert w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje  dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  Uprawnionymi podmiotami do złożenia oferty są  oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w  sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach tego trybu wspierane będą zadania  o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniające łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł;
  • zadanie jest zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Tryb uproszczony jest traktowany jako uzupełnienie konkursów.

W ramach realizacji zadań w trybie uproszczonym planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 100 000,00 zł.

Złożenie oferty na realizację zadań w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 49/2110/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r.

UWAGA: Procedura oceny Państwa oferty może rozpocząć się dopiero w momencie złożenia wersji papierowej, dlatego prosimy o możliwie szybkie jej dostarczenie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Ze względów organizacyjnych, zaleca się składanie ofert miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania:

  1. oferta winna być złożona w wersji elektronicznej za pomocą Generatora ofert (wraz z wymaganymi załącznikami);
  2. oferta w wersji papierowej (wydruk z Generatora ofert) -  wraz z wymaganymi załącznikami - winna być dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej złożenia
    w Generatorze ofert. Niezłożenie oferty w wyżej nakreślonym terminie, skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpatrzenia. Liczy się data wpływu oferty do urzędu.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama