Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs MRiPS: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”

Reklama
Nabór od 15.12.2020 do 01.02.2021 23:59
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Łączny budżet 3 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 150 tys. PLN
Bezrobotni, Młodzież, Niepełnosprawni
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r.

Konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” dotyczy wniosków na wsparcie finansowe projektów:

a)      Priorytet I Usługi reintegracyjne

·         podmioty prowadzące PZS,

·         organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

b)     Priorytet II Ścieżki reintegracji

·         podmioty prowadzące PZS,

·         organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,

c)      Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych

·         podmioty prowadzące PZS,

d)     Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

·         podmioty prowadzące PZS,

·         samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022.”

1) Rodzaj zadania

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu działań obejmuje sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 UDDPiW tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

Priorytet I Usługi reintegracyjne.

Priorytet II Ścieżki reintegracji.

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na rok 2021 Minister Rodziny i Polityki Społecznej (dalej: Minister), na realizację Konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” przeznaczył łącznie kwotę 3 000 000 złotych (słownie: trzy miliony złotych), z czego na realizację projektów w ramach:

1)      Priorytetu I - 1 450 000 zł

2)      Priorytetu II – 900 000 zł

3)      Priorytetu III – 200 000 zł

4)      Priorytetu IV – 450 000 zł

3) Zasady przyznawania dotacji

W ramach poszczególnych priorytetów Minister określa minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego:

1)      Priorytet I i II:

minimalna kwota dofinansowania - 20 tys. zł,

maksymalna kwota dofinansowania – 150 tys. zł

2)      Priorytet III:

minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,

maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. zł

3)      Priorytet IV:

minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,

maksymalna kwota dofinansowania – 50 tys. zł

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie UDPPiW, a także z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

4) Terminy i warunki realizacji zadania

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2021 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 kwietnia 2021 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

5) Termin składania ofert

Ofertę wraz z oświadczeniami wymienionymi w części IV.3. regulaminu należy złożyć w 1 egzemplarzu w terminie do 1 lutego 2021 r.

Ofertę należy złożyć do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (dalej: Ministerstwo) w formie skanu wypełnionej i podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres mailowy konkurs_pzs@mrips.gov.pl, jako tytuł wiadomości elektronicznej wpisując „Oferta na konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” (Oferent będzie zobowiązany do złożenia oryginału w wersji papierowej w przypadku dofinansowania, przed podpisaniem umowy).

Oferty niekompletne lub złożone na niewłaściwym formularzu nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania. 

Nie dotyczy to załączanych do oferty oświadczeń oraz oczywistych omyłek pisarskich.

Reklama