Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

16/2021 OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Reklama
Nabór od 16.12.2020 do 18.01.2021 15:30
Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 16/2021 OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

1. Celem otwartego konkursu ofert nr 16/2021 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia jest profilaktyka chorób psychicznych i poprawa stanu zdrowia psychicznego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

2. W ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2021 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

1)  Działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego;

2)  Działania informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)  Działania służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4)  Kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Z otwartego konkursu ofert nr 16/2021 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, następujące rodzaje zadań:

   1) imprezy o charakterze wyłącznie rekreacyjnym, rozrywkowym, integracyjnym;

   2) gminne i lokalne festyny, zabawy, biesiady;

   3) wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

4. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznegow obszarze promocji i ochrony zdrowia.

5. Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofertnr 10/2021 na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

6. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2021 nie może przekroczyć: 80% całkowitych kosztów zadania,z uwzględnieniem ust.5, przy czym wysokość minimalnego wkładu finansowego Oferenta nie może być niższa niż 10% całkowitych kosztów zadania.

7. Oferenci mają możliwość wniesienia, w ramach udziału własnego, pozafinansowego wkładu osobowego (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) oraz wkładu rzeczowego (przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie) w wysokości 10% całkowitych kosztów zadania, przy czym dopuszczalne jest:

1) zwiększenie wysokości tego wkładu, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wymaganego regulaminem konkursu wkładu finansowego;

2) zmniejszenie wysokości tego wkładu, pod warunkiem, że pozostała wartość wymaganego wkładu zostanie pokryta wkładem finansowym.

8. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

9. Na konkurs nr 16/2021 uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż jedną ofertę.

10. Umowa może obowiązywać strony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia
2021 r., przy czym to oferent określa termin realizacji zadania – ramy czasowe (datę rozpoczęcia i zakończenia zadania), w których będą dokonywane wydatki na realizację zadania, mając na uwadze, że:

1) wydatki z przyznanej dotacji mogą być ponoszone od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofertnr 16/2021 i przyznaniu dotacji na ww. zadanie;

2) przed datą rozstrzygnięcia konkursu mogą być ponoszone wydatki tylkoze środków własnych lub z innych źródeł;

3) dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama