Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

6/2021 Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

Reklama
Nabór od 16.12.2020 do 18.01.2021 15:30
Departament Spraw Społecznych - Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego
Łączny budżet 260 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych - Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 6/2021 WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

 

Złożenie oferty na niniejszy konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursu nr 6/2021 oraz obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 49/2110/20 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r.

 

W ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2021 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach: 

1. działania ukierunkowane na poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat

2. działania ukierunkowane na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat);

3. działania zapewniające uspołecznienie dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat;

4. działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat uwzględniające zagadnienia i umiejętności przygotowujące do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie: przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, dialog międzykulturowy, edukacja globalna, międzynarodowa ochrona praw człowieka.


Dotacja może być wykorzystana jedynie na pokrycie kosztów udziału w zadaniu uczestników w wieku wskazanym w konkretnym działaniu i nie obejmuje finansowania udziału rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zadaniu (np. koszty zakwaterowania, wyżywienia rodziców).

 

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działające na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Z otwartego konkursu ofert nr 6/2021 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, następujące rodzaje zadań:

  1. imprezy o charakterze rozrywkowym, lokalne festyny, zabawy oraz biesiady;
  2. przedsięwzięcia o charakterze terapeutycznym;
  3. organizacja zajęć i przedsięwzięć sportowych, jeżeli stanowią one jedyny rodzaj działań skierowanych do uczestników zadania.

 

* Zasady kalkulacji wkładu osobowego i rzeczowego szczegółowo określają § 2 ust. 11, 12, 13 procedur przyjętych uchwałą Nr 49/2110/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

* Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 4 ww. procedur . W ramach dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

* Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego nie mogą być pokrywane wydatki wymienione w § 4 ust. 5 ww. procedur.

* Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert nr 6/2021 na realizację jednego zadania nie może  przekroczyć 20 000,00 zł.

* Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w otwartym konkursie ofert nr 6/2021 mogą być pokrywane wydatki związane z zakupem nagród i upominków dla uczestników zadania do wysokości 10% udzielonej dotacji.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama