Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 14.12.2020 do 15.01.2021 15:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
Łączny budżet 3 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 do 3 tys. PLN
Rodziny, Dzieci
Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Lęborskiego
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2021 roku zadań publicznych
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 

Podstawy prawne konkursu:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057);
 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057);
 3. Uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 października 2020 r.
  w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 rok.

 

 

I.   Rodzaj zadania: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

II.  Wysokość środków publicznych:

Wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r. wynosi 3.000 zł.

Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego w wysokości łącznej do 80% całkowitego kosztu ww. zadania.


III.  Termin realizacji zadań:

Realizacja zadań nastąpi w okresie od marca do grudnia 2021 r.


IV.  Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania:

 1. Określa specyfikacja dostępna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,
  w Biuletynie Informacji Publicznej http://www. powiatleborski.bip.gov.pl (dział ,,organizacje pozarządowe”), na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego
  w Lęborku, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego http://www.powiat-lebork.com oraz na platformie Witkac.pl.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Powiatu Lęborskiego.
 3. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych rezultatów, a oferent realizujący rezultat zaangażuje w realizację zadania minimum 60% planowanych uczestników zadania.
 4. Oferent jest zobowiązany do szczegółowego opisania punktu 5 i 6 oferty w celu oceny czy rezultaty są realne do osiągnięcia oraz czy oferent przedstawia sposoby/narzędzia do jego zbadania.

 

 

V.  Termin składania ofert:

 1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” udostępnionego na stronie www.witkac.pl do dnia
  15 stycznia 2021 r., do godz. 15.00
 2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub ewidencji, należy przesłać w formie załącznika za pomocą programu Witkac.pl wraz
  z ofertą na realizację zadania publicznego, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5.
 3. Oferta złożona bez wymaganego załącznika, tj. „Ostatniej strony oferty” pozostaje bez rozparzenia, z zastrzeżeniem pkt. 4.
 4. Dopuszcza się złożenie oryginału „Ostatniej strony oferty” lub „Potwierdzenia złożenia oferty”, w terminie trwania konkursu, do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku lub przesłanie Pocztą Polską (obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia i godziny składania ofert w konkursie. W tym przypadku oferta podlega ocenie.
 5. Oferent, który podczas rozstrzygnięcia konkursu ofert otrzyma pozytywną decyzję
  o przyznaniu dotacji powinien dostarczyć niezwłocznie oryginał „Potwierdzenia złożenia oferty” do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (pok. 237).
 6. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą programu „Witkac”.
 7. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 8. Oferty złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert w zakresie rodzaju zadania z podaniem przyczyny.


VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Ustala się następujące zadania szczegółowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
 • realizacja i wspieranie działań mających na celu pomoc osobom znajdującym się
  w trudnej sytuacji życiowej,
 • realizacja działań mających na celu:
 1. wsparcie działań w zakresie opieki i wychowania osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej,
 2. wsparcie procesu usamodzielniania opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą,
 3. wsparcie działań w zakresie opieki i wychowania oraz procesu usamodzielniania wychowanków, rozumianych jako:

- udział w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach edukacyjno – informacyjnych
dla opiekunów zastępczych,

- udział w zajęciach warsztatowych wspierających proces usamodzielniania młodzieży,

- prowadzenie indywidualnego wsparcia poprzez udzielanie specjalistycznych porad, np. doradcy zawodowego, psychologa, mentora,

 • otwartość zadania - skierowanie oferty do mieszkańców powiatu lęborskiego,
 • realizacja zadania o charakterze ponadgminnym; oferty z propozycją zadań gminnych nie podlegają dofinansowaniu;

Zadania powinny w swoim opisie zawierać formy integrowania mieszkańców Powiatu Lęborskiego oraz poszerzania ich wiedzy. Zadania powinny zachęcać mieszkańców Powiatu Lęborskiego do czynnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 8 marca 2020 r.
 2. Skład i tryb pracy Komisji Konkursowej oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty, określa Regulamin Otwartego Konkursu znajdujący się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl.
 3. Oferty, które spełnią warunki formalne oraz zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu Lęborskiego celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl.
 5. Przekazanie środków na realizację zadania, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lęborskim a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.
 6. Dotacja zostanie przekazana na rachunek oferenta w terminie wskazanym w umowie,
  a zadanie zostanie rozliczone na podstawie poziomu osiągniętych rezultatów oraz faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych dowodami księgowymi
  w sprawozdaniu końcowym.
 7. Zarząd Powiatu Lęborskiego pozostawia bez rozpatrzenia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna oferta nie spełnia wymogów zawartych
  w ogłoszeniu.
 8. Środki finansowe w ramach realizowanego konkursu zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest: dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert.
 9. Do rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 10. W przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, Oferent dokona aktualizacji kosztorysu oferty za pomocą programu Witkac.pl.
 11. Brak dokonania zwrotu środków finansowych z poprzednich umów z danym oferentem skutkuje nierozpatrywaniem złożonej oferty w kolejnym konkursie, do momentu uregulowania zobowiązań z Powiatem Lęborskim w ramach otrzymanej dotacji celowej w konkursie ofert.
 12. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy może przesunąć do 10 % środków zaplanowanych na realizację danego zadania. W przypadku przesunięć powyżej 10 %  środków zaplanowanych na realizację danego zadania wymagana jest zgoda Zleceniodawcy.
 13. Zleceniobiorca w trakcie realizacji zadania, za zgodą Zleceniodawcy, może dokonywać zmian w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania.
 14. Zleceniobiorca występuje z pisemnym wnioskiem do Zleceniodawcy o zgodę na dokonanie zmian realizacji zadania publicznego. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
 15. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie skutkuje uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie
  z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 16. Wydatki poniesione na część realizacji zadania publicznego wraz z osiągniętymi rezultatami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii uznaje się za uzasadnione na sfinansowanie działań zrealizowanych w ramach zleconego zadania publicznego. Kwota niewykorzystana podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Lęborskiego, zgodnie z warunkami umowy. Zleceniodawca po analizie dokumentacji przedstawionej przez Zleceniobiorcę do rozliczenia, kierując się zasadą proporcjonalności, ustali kwotę dotacji podlegającą zwrotowi.


VII.    Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Powiat Lęborski przekazał na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r. – 3.000,00 zł, w roku 2020 – 2.300,00 zł.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO[1] osoby będące oferentem i uczestniczące czynnie z oferentem w składaniu oferty na realizację zadania publicznego zobowiązane są do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1.

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO oferenci zobowiązani są do przedstawienia osobom, których dane osobowe zostały przekazane przez oferentów w dokumentacji konkursowej, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
o której mowa w art. 13 RODO, dla osób, będących oferentem i uczestniczących czynnie
z oferentem w składaniu oferty na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
o której mowa w art. 14 RODO, dla osób, których dane osobowe zostały przekazane  przez oferenta w dokumentacji konkursowej w związku z organizacją otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

 

 

 

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama