Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Miasto Ełk. Konkursy 2021 dla NGO

Reklama
Nabór od 11.12.2020 do 30.09.2021 23:59
Prezydent Miasta Ełku
Szczegółowych konsultacji, informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1 (I p.), e-mail: bop@um.elk.pl lub pod nr tel. 87 732 61 86, 87 732 61 85, 87 732 61 87, 87 732 62 52.
Łączny budżet 1,095 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mężczyźni, Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Miasta Ełku ogłosił otwarte konkursu ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku przez organizacje pozarządowe w roku 2021 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o zdrowiu publicznym. Nabór potrwa do wyczerpania środków, nie później jednak niż do 30 września 2021 r.

Priorytetowe zadania samorządu miasta Ełku do realizacji w roku 2021 z zakresów: turystyki i krajoznawstwa; porządku i bezpieczeństwa publicznego; edukacji, oświaty i wychowania; profilaktyki uzależnień od narkotyków; pomocy społecznej; polityki społecznej; edukacyjnej opieki wychowawczej – wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży; ekologii; kultury oraz sportu:

1)     Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

a)     organizacja rajdów, spacerów, wycieczek, wydarzeń dla mieszkańców i turystów  promujących dziedzictwo kulturowe i walory środowiska naturalnego miasta Ełku z wykorzystaniem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych miasta i miejskich przewodników;

b)     tworzenie nowych i wspieranie rozwoju istniejących produktów turystycznych miasta Ełku;

c)     promocja miasta Ełku przy użyciu nowoczesnych i innowacyjnych form przekazu i komunikacji.

2)     Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego,:

a)     upowszechnianie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

b)     upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży;

c)     zapewnienie bezpieczeństwa ludności nad i na wodzie w Ełku w zakresie ratownictwa wodnego.

3)     Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania:

a)     rozszerzanie form zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży,

b)     edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki;

c)     realizacja programów międzynarodowych, festiwali językowych, wykorzystywanie przestrzeni wokół szkoły do realizacji zajęć edukacyjnych;

d)     edukacja na temat wpływu i oddziaływania internetu, telefonów, gier komputerowych, telewizji, portali społecznościowych;

e)     inicjatywy organizacji pozarządowych działających w szkole, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poznawanie zadań poszczególnych organizacji pozarządowych, włączanie organizacji pozarządowych działających poza szkołą do działań przygotowujących  dzieci i młodzież do pełnienia funkcji społecznych;

f)      udział dzieci i młodzieży w akcjach, programach, projektach lokalnych i ogólnopolskich kształtujących postawy patriotyczne, obywatelskie, proekologiczne, prozdrowotne;

g)     programy praktycznej edukacji rowerowej w szkołach miejskich;

h)     wspieranie programów edukacji rowerowej osób dorosłych;

i)      edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego odżywiania;

j)      upowszechnianie wśród uczniów szkół miejskich umiejętności programowania;

k)     podejmowanie inicjatyw międzyszkolnych;

l)      aktywizacja i integracja środowiska studenckiego w Ełku;

m)   integracja międzypokoleniowa.

4)     Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków:

a)     zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

b)     zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej;

5)     Zadania z zakresu pomocy społecznej:

a)     zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych;

6)     Zadania z zakresu polityki społecznej:

a)      działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych miasta Ełku, samoorganizację społeczną oraz oddolne inicjatywy społeczne, w szczególności na osiedlach i podwórkach;

b)      wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;

c)      wspieranie inicjatyw w zakresie rewitalizacji społecznej;

d)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych i integrację ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych;

e)      wspieranie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej w środowiskach osób starszych;

f)       profilaktyka zdrowia, promocja zdrowego trybu życia oraz edukacja zdrowotna;

g)      wspieranie działalności osób w wieku emerytalnym w zakresie edukacji pozaformalnej, integracji i aktywizacji społeczno-kulturalną oraz inicjowanie i wspieranie aktywności sportowo-rekreacyjnej;

h)      wspieranie organizacji wydarzeń dla osób starszych i potrzebujących podczas tradycyjnych świąt, uroczystości, rocznic;

i)       wspieranie środowisk i organizacji kombatanckich;

j)       wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, integracji rodziny, wydarzeń integracyjnych;

k)      promocja i organizacja wolontariatu;

l)       wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności dialogu międzykulturowego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym;

m)    minimalizowanie zachowań agresywnych, w tym o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w Ełku za pomocą długoterminowej pracy edukacyjno-pedagogicznej wśród społeczności lokalnej;

n)      współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

o)      pomoc sąsiedzka.

7)     Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:

a)     działalność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego.

8)     Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a)      edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez organizację różnorodnych i aktywnych form propagowania aktywnej ochrony środowiska i poznania walorów środowiska naturalnego, form energooszczędności, budownictwa zeroemisyjnego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza;

b)      wspieranie adopcji zwierząt, edukacja w zakresie utrzymania domowych zwierząt,  propagowanie prawidłowych postaw wobec zwierząt i ich ochrony.

9)     Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

a)     wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk w promowaniu i poznawaniu zasobów kulturowych miasta Ełku;

b)     wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku;

c)     wspieranie twórców kultury z Ełku;

d)     kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu, kraju postaciach, miejscach, wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzacja tradycji kulturowych Ełku i jego mieszkańców;

e)     kultywowanie ełckiej i mazurskiej tradycji oraz ochrona lokalnych dóbr kultury;

f)      wspieranie inicjatyw promujących czytelnictwo;

g)     wspieranie twórczości i edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych.

10) Zadania z zakresu oraz kultury fizycznej i sportu:

a)     wspieranie rozwoju sportu wyczynowego;

b)     wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży;

c)     wspieranie rozwoju sportu powszechnego;

d)     wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.

11) Zadania z zakresu zdrowia publicznego: zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 1 095 000 zł.

Dokumentacja konkursowa: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/250/Dokumenty_konkursowe/

Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłaszanie konkursów, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, negocjacje warunków umów i ich podpisanie, realizacja zadań, oraz sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego www.witkac.pl.

Szczegółowych konsultacji, informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1 (I p.), e-mail: bop@um.elk.pl lub pod nr tel. 87 732 61 86, 87 732 61 85, 87 732 61 87, 87 732 62 52.

Źródło: Urząd Miasta Ełku, Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (UM Ełk,BOP)
Reklama