Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin

Reklama
Nabór od 14.12.2020 do 05.01.2021 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin.

1. Mikrodotacje – dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2. Projektodawcami w konkursie na mikrodotacje mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadań publicznego opisanych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3. Mikrodotacje finansowane w ramach projektów oddolnych inicjatyw lokalnych powinny dotyczyć aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służyć zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych;
4. Jeden projektodawca może otrzymać nie więcej niż  dwie mikrodotacje;

5. Maksymalna wysokość jednej mikrodotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);

6. Projektodawca musi zapewnić co najmniej 10% wkład własny. Dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu finansowego/osobowego (w tym praca społeczna członków i świadczeń wolontariuszy);

7. Mikrodotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

Mikrodotacja nie może być przeznaczona na:

  • zadania, które są już dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Szczecin,
  • zakup gruntów/ i lub remont budynków i lokali,
  • udzielanie pomocy osobom fizycznym lub prawnym,
  • finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację,
  • nie może łączyć się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin np. Szczecińskim Budżetem Obywatelskim, inicjatywą lokalną.

 

Do zadań operatora, wybranego w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert, należeć będzie:

1. Opracowanie regulaminu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na mikrodotacje, w tym

  • określenie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, wskazanie warunków i kryteriów ich wyboru,
  • określenie zasad i sposobu monitorowania jak również oceny realizowanych projektów,
  • animowanie oddolnych inicjatyw: w okresie Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, na terenach rewitalizacyjnych określonych zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, kierowanych na rzecz środowisk seniorów w Szczecinie, kierowanych na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dedykowanym do tego celu elektronicznym generatorze wnioksów, zwanym dalej platformą - dostęp zapewnia Zleceniodawca tj. Gmina Miasto Szczecin;

3. Promocja konkursu na każdym etapie jego realizacji;

4. Nabór ofert w konkursie (na platformie), ocena i wybór najkorzystniejszych projektów, w tym:

  • opracowanie regulaminu wyboru członków komisji konkursowej i prac komisji konkursowej (zastrzeżenie: w skład komisji konkursowej wchodzić musi przynajmniej jeden przedstawiciel Gminy Miasto Szczecin);

5. Podanie do publicznej wiadomości (poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej oraz na platformie) informacji o wyborze realizatorów projektów;

6. Podpisanie umów oraz przekazanie mikrodtoacji na realizację projektów (z uwzględnieniem art.151 ust.2 i art. 221 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy);

7. Monitoring merytoryczno- finansowy realizacji dofinansowanych projektów;

8. Rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów;

9. Rozliczenie realizacji całości zadania;

10. Przeprowadzenie min. trzech szkoleń lub spotkań informacyjnych dla organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie ofert (dopuszcza się prowadzenie szkoleń lub spotkań w formie zdalnej za posrednictwem dedykowanych narzędzi elektronicznych);

11. Doradztwo dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie ich składania oraz dla wykonawców projektów w okresie ich realizacji;

12. Promocja realizowanego zadania publicznego;

13. Operator oraz podmiot, który otrzyma mikrodotację zobowiązani są do stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama