Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy poprzez wdrażanie programów profilaktycznych w mokotowskich placówkach oświatowych”

Reklama
Nabór od 05.12.2020 do 30.12.2020 15:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 240 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 240 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy poprzez wdrażanie programów profilaktycznych w mokotowskich placówkach oświatowych”.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem ich zgodności ze Standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz placówkach wsparcia dziennego – Załącznik nr 2 do Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. Uchwały nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 roku).

                    Preferowane będą programy profilaktyczne posiadające udokumentowane rekomendacje wydane przez jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie systemu rekomendacji profilaktycznych, programy                         autorskie, które zostały poddane ewaluacji zewnętrznej, potwierdzającej ich skuteczność oraz programy, które oprócz elementów skierowanych do dzieci/młodzieży zawierać będą teżelementy skierowane                        do  rodziców oraz pracowników placówek oświatowych.

       A.Cele szczegółowe:

 • wzrost i kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych dzieci i młodzieży;
 • zapobieganie zrachowaniom agresywnym i/lub uzależnieniom,  w tym cyberprzemocy i/lub  cyberuzależnieniom;
 • zapobieganie zrachowaniom szkodliwym i ryzykownym dzieci/młodzieży wynikającym z problemów występujących w ich otoczeniu;
 •  wzrost kompetencji chroniących dzieci/młodzież przed uzależnieniem i/lub przemocą;
 •  wzmocnienie umiejętności rodzicielskich;
 •  doskonalenie przez kadrę pedagogiczną umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka związanych z rozwojem dzieci/młodzieży;
 •  wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji przez uczniów/rodziców/nauczycieli.

 

    B.Adresaci: dzieci i młodzież z mokotowskich placówek oświatowych, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz kadra pedagogiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie).

    C.Formy realizacji zadania:

 • metody warsztatowe (preferowane od 5 do 10 godzin na grupę – dot. warsztatów skierowanych do dzieci/młodzieży), metody aktywizujące adekwatne do wieku, potrzeb i możliwości intelektualnych odbiorców, stanowiące strategię profilaktyczną (np.: cykl warsztatów) w formie zajęć grupowych stacjonarnych lub/i on-line.
 • w związku z sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS-COV-2 zajęcia dla dzieci i młodzieży mogą być prowadzone w zależności od możliwości w formie on-line bądź stacjonarnie. Forma zajęć powinna być zgodna z obowiązującymi aktualnie obostrzeniami sanitarnymi, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa uczestników zajęć z zastosowaniem środków ochrony osobistej zabezpieczających przez wirusem, takich jak: maski, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące itp.
 • przeprowadzenie zajęć w formie on-line rozumie się jako przeprowadzenie zajęć za pomocą jednego z narzędzi do organizowania wideo spotkań w taki sposób, aby uczestnicy mogli połączyć się z prowadzącymi za pomocą komputerów, tabletów lub telefonów w miejscu swojego pobytu.
 • w przypadku przeprowadzania części bądź całości warsztatów w formie on-line istnieje możliwość skrócenia trwania programu o max. 1/3 w celu dostosowania możliwości percepcyjnych odbiorców. Pozostały czas można przeznaczyć na np. konsultacje indywidualne.

 

NIE BĘDĄ FINANSOWANE FESTYNY, POGADANKI PROFILAKTYCZNE, WYKŁADY PROFILAKTYCZNE, KONKURSY I INNE SAMODZIELNE FORMY, KTÓRE NIE STANOWIĄ STRATEGII PROFILAKTYCZNEJ.

 

D.Warunki realizacji zadania:

 • do oferty konieczne jest dołączenie pisemnego potwierdzenia  dyrektora placówki oświatowej dot.  zgody na  przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na terenie szkoły w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od aktualnych obostrzeń sanitarnych (może to być skan dokumentu  lub e-mail wysłany przez szkołę);
 • do oferty musi być dołączony scenariusz/konspekt proponowanych działań;
 • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne do realizacji zadania kwalifikacje do prowadzenia programu potwierdzone dyplomem ukończenia np. studiów wyższych, studiów podyplomowych, szkoleń;
 • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych metodami warsztatowymi (min 3 lata);
 • organizacja musi posiadać  doświadczenie w prowadzeniu tego typu programów w placówkach oświatowych (min 4 lata);
 • decyzja o zastosowaniu programu powinna być poprzedzona wstępną diagnozą w celu dobrej implementacji w lokalnych warunkach danej placówki;
 • w warsztatach dla dzieci/młodzieży nie przewiduje się łączenia grup podczas realizacji warsztatu tzn. jeden warsztat powinien być zaadresowany do maksymalnie jednej klasy/grupy z placówki;
 • realizator zapewni ewaluację programu;
 • realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi rekrutację uczestników;
 • decyzja o wyborze placówki oświatowej powinna być skonsultowana z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów;
 • wymagana dokumentacja:

 

               -systematycznie prowadzone listy obecności (dzieci, kadra, rodzice) - w przypadku przeprowadzenia zajęć online podstawą potwierdzenia obecności na zajęciach będzie zdjęcie, lub zrzut ekranu komputera                      przedstawiające listę uczestników, bądź wydruk z programu komputerowego listy uczestników spotkania on-line;

              -konspekty zajęć;

              -raport z ewaluacji;

              - zaświadczenie z miejsca realizacji programu o przeprowadzeniu programuzawierające: liczbę osób, które wzięły udział w programie (uczniów, rodziców, kadry szkoły), datę oraz miejsce realizacji (stacjonarnie                lub on-line).

Po podpisaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania Zleceniodawcy drogą mailową szczegółowego comiesięcznego Harmonogramu działań zawierającego miejsce, termin oraz godzinę realizacji poszczególnych elementów programu.

Zleceniobiorca, w zależności od zaproponowanych działań, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U.2020.152 ), zweryfikujeosoby biorące udział w realizacji programupod kątem ich figurowania wRejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama