Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w...

Reklama
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Sport osób z niepełnosprawnościami
Nabór od 04.12.2020 do 28.12.2020 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Sport osób z niepełnosprawnościami.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

 

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela.

 

 

 1. Nazwa zadania konkursowego: sport osób z niepełnosprawnościami
 1. Forma realizacji zadania: wsparcie lub powierzenie
 1. Cel zadania:
 • popularyzacja różnych dyscyplin sportu;
 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału w rywalizacji sportowej oraz w wydarzeniach sportowych;
 • popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych;
 • integracja międzypokoleniowa dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz starszych mieszkańców dzielnicy;
 • inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport integracji osób niepełnosprawnych;

 

 1. Opis zadania:

Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenia sportowego dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsce realizacji: obiekty zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy w szczególności Dzielnicy Mokotów

Projekt powinien:

angażować osoby z  niepełnosprawnościami zamieszkałe lub uczące się na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,

być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę adekwatną do skali projektu,

charakteryzować się spójną koncepcją, wysokim poziomem merytorycznym, w tym dbałością o dobór kadry i narzędzi służących jego realizacji,

zawierać opis rezultatów wymiernych, sprawdzonych, mierzalnych i takich na które oferent ma wpływ.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

Koszty merytoryczne:

 a)   wynagrodzenia osoby przygotowującej oraz przeprowadzającej merytoryczną   

część zadania posiadającej stosowne uprawnienia, obsługa sędziowską, koordynator

spiker, opieka medyczna, asystencji osób z niepełnosprawnościami

b) wynajem obiektów sportowo- rekreacyjnych

c)   zakup lub/i wynajem sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania ( którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji),

d)   obsługi technicznej bezpośrednio związanej z przygotowaniem zadania

e)   dokumentacji fotograficznej/filmowej w ramach realizowanego  zadania

f)  zakupu nagród (puchary, medale, dyplomy) dla uczestników zadania.

g) posiłki regeneracyjne, woda oraz pakiety dla uczestników zadania

h) ubezpieczenie OC I NNW uczestników

- inne, podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

               szkolenie stacjonarne:

 

- wynagrodzenie osób szkolących,

- wynajem obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);

- zakup potrzebnego sprzętu sportowego (do 20 % wartości otrzymanego dofinansowania) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;

- wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia,

- inne, podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

 

•             udział we współzawodnictwie (koszt łączny):

 

- przejazd, transport (do 30 % wartości otrzymanego dofinansowania);

- zakwaterowanie, wyżywienie (do 40 % wartości otrzymanego dofinansowania z wyłączeniem zakupu słodyczy);

- opłaty startowe, wpisowe;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;

- w dyscyplinach dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna;

- inne, podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

Dopuszcza się finansowanie zadania z uwzględnieniem poniższych  

 procentowych stawek:

a)   obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej do 3% całkowitego kosztu zadania,

b)   koordynatora/ kierownika do 10 % całkowitego kosztu zadania,

c)   obsługi technicznej bezpośrednio związanej z przygotowaniem zajęć do 5% 

całkowitego kosztu zadania.

d) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o współfinansowaniu zadania przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy,

- inne koszty związane ze szkoleniem stacjonarnym wynikające ze specyfiki dyscypliny, podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

UWAGA:

Komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na kryterium określone

w protokole oceny oferty tj.: „Realność, szczegółowość opisu działań wraz z  uzasadnieniem potrzeby realizacji zadania oraz spójność koncepcji, wysoki poziom merytoryczny programu całego projektu

Na prośbę komisji konkursowej należy przedłożyć prawo do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej/przestrzeni itp., w formie m.in. rekomendacji, listu intencyjnego, wiążącej korespondencji potwierdzającej możliwość realizacji zadania (celem dokonania merytorycznej oceny oferty).

Terminy oraz miejsce zaproponowane przez Organizację mogą ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Powyższe wynika ze względów organizacyjnych w tym: dostępność przestrzeni w której ma się odbyć zadanie.

 

 1. Rezultaty zadania:

liczba uczestników. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje 70 % założonych w ofercie rezultatów. Oferent w ramach oferty powinien przedstawić zakres realizacji powyższych rezultatów odnosząc się do skali działania, które proponuje

Narzędzie pomiaru: Zliczenie uczestników, wydanie dyplomów, certyfikatów

 1. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.
 1. Termin realizacji zadania: 01.03.2021 r. – 31.12.2021 r.
 1. Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy i inne,

podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

 1. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć co najwyżej dwie oferty.
 1. Środki przeznaczone na  realizację zadania: 20 000,00 zł

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.
 5. Oferenci, którzy:
 1. nie są podatnikami podatku VAT lub
 2. są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego,

przedstawiają w ofercie koszty brutto.

Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego i realizacja zadania publicznego określonego w ofercie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 2. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;
 2. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
 3. wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;
 4.  zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.
 1. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

 

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

 

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie
  za realizację zadania.
 2. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
  W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649). 
 4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza
  w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 5. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy:
 1. nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 25 % w części dotyczącej przyznanej dotacji ,
 2. nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
 1. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 5, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
 2. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
  1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
  2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
  4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;
  6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  7. zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;
  8. zakazu wypuszczania chińskich lampionów;
  9. zakazu używania sztucznych ogni i petard.

 

 1. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości,
  w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.
 2. Oferent zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy.
  W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

„Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 •   Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 •   Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 •   Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które: 

- widnieją w Rejestrze lub;

- nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

- co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.”

 

§ 4. Składanie ofert

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.12.2020 roku do godz. 16:00.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów, ul. Wiśniowa 37 pok. 206, nr telefonu 22 443 67 91 od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 14:00).

 

§ 5. Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
  – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
  oferenta(-ów);
 3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty lub w formie papierowej, o ile wynika to z ogłoszenia konkursowego

3.poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.

4.W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionychw ust. 1 pkt 1-3.

5.Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

1)    prawidłowo podpisane oświadczenie przyjęcia dotacji (Za prawidłowe podpisy zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących oświadczenie zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, aktualnym wyciągiem z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oświadczenie zostało prawidłowo podpisane).

2) zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

3) oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej: www.ngo.um.warszawa.pl,

 

6. Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest
z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy Mokotów  m.st. Warszawy.

7.Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 następujących danych:

 1.   adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;
 2. powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;
 3. powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;
 4. powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczona na realizację zadania publicznego
  (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

 

 

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi
  w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje
  co do wyboru ofert Zarządowi Dzielnicy.
 4. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy
  w drodze zarządzenia.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl).

 

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Rodzaj zadania

2019

2020

Sport osób z niepełnosprawnościami

brak

13 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

……………………………………..

 (nazwa urzędu dzielnicy)

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

 

Adnotacje urzędowe

 1. Numer uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

 1. Tytuł zadania publicznego (z oferty)

 

 1. Nazwa i adres oferenta

 

 1. znak sprawy

 

 

KRYTERIA FORMALNE (wypełnia upoważniony pracownik biura)

PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY

 1. Oferta realizacji zadania publicznego została złożona w Generatorze Wniosków w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

 1. Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym dotyczące dopuszczającej liczby złożonych ofert przez jedną organizację. Pod uwagę brana jest kolejność ofert złożonych w Generatorze Wniosków.

 

 1. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Oferenci są organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Oferta i obowiązkowe załączniki wypełnione zostały w języku polskim albo zostały przetłumaczone na język polski (wystarczające jest tłumaczenie zwykłe).

 

 1. Do oferty załączone zostały:
 1. kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta - w  przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 

 1. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów
  – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

 

 1. kopia umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

 

 Uwagi dotyczące oceny formalnej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adnotacje urzędowe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferta: [niepotrzebne skreślić]

 • spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej
 • nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej

………………………………………………………………………

[data i podpis pracownika biura dokonującego oceny formalnej oferty]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

 

 

……………………………                                                                                       ……………………………..

   (nazwa urzędu dzielnicy)                                                                                 data

 

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

 

Adnotacje urzędowe

 1. Numer uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

 1. Tytuł zadania publicznego (z oferty)

 

 1. Nazwa i adres oferenta

 

 1. Nr kancelaryjny oferty

 

 

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

45

 

1.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorców zadania (np. badania, ankiety, opracowania)*

5

 

2.

Zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi
w ogłoszeniu konkursowym*

- młodzież szkolna i przedszkolna z terenu Mokotowa  – 1 punkty,

- członkowie klubów sportowych – 1 punkty,

- osoby pełnoletnie, prowadzące rekreacyjny tryb życia – 1 punkt,

- osoby szczególnie narażone na wykluczenie społeczne ze względu na przynależność do jednej z wymienionych grup ryzyka – (otyłość, bezdomność, uzależnienie, ubóstwo) – 0-2 punkty.

5

 

3.

Opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji*

- wysłanie informacji do bazy członków swojego klubu – 1 punkt,

- wykorzystanie/stworzenie fanpage imprezy na Facebooku i mediów społecznościowych – 1 punkty,

- elektroniczny system zapisów na zawody w przypadku uzasadnionej konieczności, głównie w dużych zawodach indywidualnych – 1 punkt,

- plakaty na terenie Dzielnicy Mokotów – 1 punkt,

- powiadomienie organizacji/związków sportowych tematycznie związanych z obszarem zadania – 1 punkt.

5

 

4.

Zgodność założonych rezultatów z celami zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym, realność osiągnięcia rezultatów i sposób monitoringu.*

5

 

5.

Spójność, realność oraz szczegółowość opisu działań*

5

 

6.

Atrakcyjność (różnorodność) i jakość form realizacji zadania*

5

 

7.

Harmonogram realizacji zadania – spójny, adekwatny do poziomu złożoności i liczby zaplanowanych działań*

- spójny, adekwatny do pory roku w jakiej rozgrywana jest impreza, plan dotyczący miejsca jej rozegrania – 3 punkty,

- logiczne, spójne ułożenie koncepcji planowania zadania, gwarantujące brak komplikacji organizacyjnych – 2 punkty

5

 

8.

Cykliczność/trwałość/potencjał kontynuacji działań*

- zadanie rokujące kontynuację w następnych latach poprzez kolejne edycje – 2 punkt,

- zadanie realizowane w przeszłości (kolejna edycja zadania) – 2 punkty,

- zadanie jednorazowe, okazjonalne  - 1 punkt

4

 

9.

Analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania oraz planowany sposób minimalizacji ryzyka *

- dokładny plan rozmieszczenia i oszacowania liczby służb medycznych w trakcie trwania imprezy – 2 punkty,

- uwzględnienie powiadamiania służb potencjalnie zainteresowanych faktem organizacji imprezy, takich jak policja, straż miejska, straż pożarna, Lasy Miejskie – 2 punkty,

- niezależność rozegrania imprezy od warunków atmosferycznych / uwzględnienie alternatywnego planu/daty/trasy imprezy w przypadku występowania takiego ryzyka – 2 punkty

6

 

I b

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie

10

 

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania*

- odpowiednie oszacowanie liczby osób zaangażowanych w imprezę, w stosunku do liczby odbiorców imprezy – 0-4 punkty,

- możliwie szczegółowe przedstawienie kadry odpowiedzialnej za realizację projektu, z wymienieniem jej doświadczenia w zakresie organizacji imprez zbieżnych z tematyką – 0-3 punkty

- przedstawienie koncepcji naboru wolontariackiego oraz wykorzystania zasobów społecznej pracy członków organizacji na imprezę – 0-3 punkty

10

 

II.

 

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym:

15

 

1.

Zgodność oferty z rodzajem zadania publicznego wskazanym w ogłoszeniu konkursowym*

5

 

2.

Prowadzenie działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym*

- bezpośrednie zapisy statutowe, pozwalające stwierdzić zbieżność z realizowanym zadaniem – 2 punktów,

- ogólna zbieżność, związana z działalnością sportowo-rekreacyjną – 1 punkty.

- udokumentowanie działalności statutowej zbieżnej z zadaniem – 2 punkty.

5

 

3.

Dysponowanie odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania*

0

 

4.

Komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji lub lokalnych instytucji*

5

 

III.

 

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

16

 

1.

Racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań*

- zgodność rodzajów wydatków jakie oferent ma zamiar pokryć z dotacji, z opisem określającym szczegóły wydatków w treści konkursu – 1 punkty,

- racjonalne koszty wydatków na poszczególne pozycje, w odniesieniu do realnych cen usług i produktów – 1  punktów

- ograniczenie wydatków z dotacji na zadanie, dotyczących prac marketingowych i promocyjnych (zdjęcia, fanpage, strona www, spiker na zawodach), na korzyść umów wolontariackich – 1 punkty,

- wyliczenie kosztów imprezy w dotacyjnej w przeliczeniu na jednego uczestnika – 1 punkt,

- wyliczenie kosztów działań promocyjnych na rzecz imprezy w przeliczeniu na jednego uczestnika, mające na celu łatwiejszą możliwość porównania ofert – 1 punkt

5

 

2.

Prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów*

- prawidłowe szczegółowe podanie jednostek miar umożliwiające sprawdzenie kosztu zadania na 1 uczestnika – 0- 5 punktów

5

 

3.

Szczegółowy opis pozycji kosztorysu*

- jasne, rzeczowe opisy, udowadniające potrzebę poniesienia poszczególnych wydatków, w odniesieniu do liczby osób – odbiorców zadania – 0-3 punktów.

- stosowanie odpowiednich jednostek miar w stosunku do rodzaju kupowanego produktu / zamawianej usługi, umożliwiające porównanie faktycznych kosztów usług/produktów, w stosunku do cen rynkowych – 0-3 punkty.

6

 

4.

Adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek*

0

 

IV-V

 

Udział innych środków finansowych planowany
na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
(przy wspieraniu):

14

 

1.

Wkład własny finansowy*

4

 

2.

Wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi
do realizacji zadania*

5

 

3.

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków*

0-3 % - 1 punkt

3-10 % - 2 punkty

10-15 % - 3 punkty

15-20 % - 4 punkty

5

 

RAZEM

100

 

VI. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wynik głosowania komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ofertę rekomendowało/rekomendował …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Za brakiem rekomendacji dla oferty głosowało/głosował …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Od głosu wstrzymało/wstrzymał się …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Stanowisko komisji konkursowej do opiniowania ofert

Komisja konkursowa do opiniowania ofert rekomenduje dofinansowanie/finansowanie w wysokości

……….. złotych /niedofinansowanie/niefinansowanie zadania

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama