Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs POWER: Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”

Reklama
Nabór od 07.12.2020 do 14.12.2020 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Łączny budżet 1,553 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłasza nabór dodatkowy wniosków o udzielenie Grantu w trybie nadzwyczajnym w związku z realizacją projektu „Bezpieczna Przyszłość” w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W związku z powyższym zapraszam:

  1. Organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, związki wyznaniowe, organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia;
  2. Inne osoby prawne oraz osoby fizyczne,

prowadzące domy pomocy społecznej, które widnieją w rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego i nie są prowadzone na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o udzielenie Grantu mającego na celu wsparcie domów pomocy społecznej w związku z wystąpieniem COVID-19.

Wsparciem w ramach naboru może zostać objęty następujący typ działań:

  1. Finansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w związku z zagrożeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej (z wyłączeniem kadry medycznej),
  2. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia domów pomocy społecznej.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 1 552 823,11 zł, z czego wkład środków unii Europejskiej wynosi 84,28%, zaś pozostałe środki stanowią wkład dotacji celowej budżetu Państwa, w związku z czym nie jest wymagany udział własny w realizacji projektu.

Maksymalny poziom finansowania Grantu jest obliczany indywidualnie dla każdego Grantobiorcy i zależy od liczby: etatów zatrudnionych pracowników (z wyłączeniem kadry medycznej) oraz mieszkańców danego domu pomocy społecznej.

Wnioski o udzielenie Grantu w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” będą przyjmowane od 7 grudnia 2020 roku (od godz. 00.00) do dnia 14 grudnia 2020 roku (do godz. 23.59).

Wniosek o udzielenie Grantu należy złożyć zeskanowany na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach lub w przypadku braku takiej możliwości, w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem projekt „Bezpieczna Przyszłość – nabór dodatkowy”, w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcę obowiązuje znajomość aktualnych dokumentów programowych oraz Wytycznych w zakresie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, rozumianych jako instrumenty prawne wydawanych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z Regulaminem udzielania Grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” – nabór dodatkowy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w którym zawarte są szczegółowe informacje, m.in. cele udzielania grantów, zakres zadań możliwych do realizacji, kryteria oceny wniosków, obowiązki wnioskodawcy, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz algorytmy wnioskowanego wsparcia.

Reklama