Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Warszawska Akademia Młodych Liderów 5.0

Reklama
Nabór od 04.12.2020 do 04.01.2021 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 110 tys. PLN
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów 5.0.

 

Odbiorcy projektu:

- co najmniej 35 młodzieżowych liderów (13-26 lat), zaangażowanych w samorządy uczniowskie i studenckie, młodzieżowe rady, organizacje pozarządowe lub inne grupy formalne i nieformalne, w działalności na rzecz grupy rówieśniczej, najbliższego otoczenia bądź m.st. Warszawy.

Główne założenia projektu:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie piątej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów (WAML).
 2. Współpraca z absolwentami poprzednich czterech edycji Akademii.
 3. Tworzenie przestrzeni do dialogu pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy i warszawskich instytucji kierujących swą ofertę do młodzieży, w tym w szczególności z Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Młodzieży.

Zadanie konkursowe realizuje założenia Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku, w szczególności cel strategiczny: 1. Odpowiedzialna wspólnota, celów operacyjnych: 1.1. Dbamy o siebie nawzajem oraz 1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście.

Ważne aspekty realizowanego działania:

 1. Rozwój kompetencji młodych liderów, w szczególności w obszarach: Ja jako lider, Ja i mój zespół, Ja w Warszawie, Ja jako lider odnajdujący się w zmianie;
 2. Budowanie wśród młodych liderów poczucia tożsamości warszawskiej z naciskiem na poznawanie miasta, jego możliwości i przestrzeni do rozwoju;
 3. Integracja warszawskiego środowiska młodzieżowych liderów i osób pracujących z i na rzecz młodzieży;
 4. Różnorodność form i metod pracy z naciskiem na naukę przez doświadczenie i uczestnictwo w procesie szkoleniowo-mentoringowym;
 5. Metody i narzędzia rekrutacji uczestników dostosowane do różnego wieku uczestników oraz w wariancie przy liczbie zgłoszeń wykraczającej ponad liczbę miejsc oraz poniżej zakładanej liczby uczestników;
 6. Projekt powinien zakończyć się wydarzeniem podsumowującym, którego celem powinno być pokazanie rezultatów projektu oraz docenienie jego uczestników;
 7. Warszawska Akademia Młodych Liderów powinna być programem, który z jednej strony przekaże uczestnikom wiedzę, z drugiej da możliwość przepracowania i poćwiczenia niektórych treści, po trzecie będzie inspiracją dla młodych w kontekście postaw, wartości, pomysłów na działania.
 8. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach realizację części zadania poza terenem m.st. Warszawy. Wówczas należy uzasadnić, dlaczego dana część zadania nie może lub nie powinna być realizowana na terenie m.st. Warszawy.
 9. W sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej spotkania osobiste, projekt zostanie zrealizowany przy użyciu narzędzi zdalnych i/lub hybrydowych.

Oferta musi uwzględniać całość zadania.

Sylwetka absolwenta Akademii

 1. ma świadomość wartości jakimi chce się kierować jako lider;
 2. zna zasady funkcjonowania zespołu oraz angażowania jego członków do działania, ma świadomość działania procesów grupowych, teorie dotyczące ról grupowych;
 3. zna narzędzia do badania potrzeb młodzieży i potrafi z nich korzystać oraz na ich podstawie wyznaczyć cele;
 4. zna metodę projektową i potrafi nią pracować;
 5. zna różne modele komunikacji i dialogu, pracy projektowej oraz przywództwa;
 6. zna strukturę działania samorządu lokalnego, zakres zadań miasta oraz ofertę m.st. Warszawy skierowaną do młodych mieszkańców;
 7. zna miejskie narzędzia partycypacji i dialogu, m.in. konsultacje społeczne, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, Aktywna warszawska młodzież, Ochotnicy warszawscy i potrafi z nich korzystać.

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony tylko jeden oferent, który będzie zobowiązany do:

 1. Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą i merytoryczną współpracę z Samodzielnym Wieloosobowym stanowiskiem Pracy ds. Młodzieży;
 2. Podczas wszystkich organizowanych działań oferent zobowiązany będzie do promowania Facebooka Młoda Warszawa;
 3. Umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania oraz wszelkich materiałach wykonywanych w ramach zadania informacji o Programie „Młoda Warszawa”/polityce młodzieżowej;
 4. Dystrybucji wśród uczestników materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych przez m.st. Warszawa, w tym m.in.: Miejski Informator Młodzieżowy;
 5. Przygotowania kompleksowego podsumowania podejmowanych działań z uwzględnieniem informacji zwrotnej od uczestników oraz rekomendacji do rozwoju podobnego zadania w przyszłości;
 6. Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 2. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 3. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:
 • widnieją w Rejestrze lub;
 • nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 • co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) – uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto.

Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom, a w szczególności m.st. Warszawie w związku z planowanym, w kolejnych latach, ogłoszeniem konkursu na kontynuację działań związanych z wsparciem młodzieżowych liderów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama