Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy w Warszawie

Reklama
Nabór od 03.12.2020 do 29.12.2020 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 320 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariusze
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy w Warszawie..

Zadanie powinno być zrealizowany poprzez:

 1. Wykonanie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy w warszawskich instytucjach i organizacjach. Analiza może opierać się o informacje uzyskane od organizatorów wolontariatu, wolontariuszy, materiały dostępne na stronie www.ochotnicy.waw.pl, informacje przekazane przez Urząd m.st. Warszawy oraz inne podmioty. Powinna dawać ogólny obraz aktualnych potrzeb samych wolontariuszy w zakresie szkoleń oraz potrzeb organizatorów w zakresie wyszkolenia wolontariuszy, którzy z nimi współpracują. Oferent zobowiązany będzie do przygotowania dokumentu – podsumowania analizy, zawierającego zebrane dane i wyciągnięte wnioski. Analiza może zostać podzielona na części np. wstępną, realizowaną przed przystąpieniem do szkoleń oraz śródokresową, pozwalającą na uzyskanie informacji zwrotnej od uczestników.
 2. Zaplanowanie, opracowanie merytoryczne i organizację miejskiej oferty szkoleń i wsparcia wolontariuszy. Oferent zobowiązany będzie przygotować kompleksowy program szkoleń uwzględniający tematykę, liczbę, sposób prowadzenia rekrutacji, zapewnić opracowanie merytoryczne i prowadzenie szkoleń/spotkań, a także ewaluację i przygotowanie rekomendacji dla dalszej organizacji oferty dla wolontariuszy. Nie mniej niż 1/4 całej puli oferowanych szkoleń powinna być dostosowana tematyką do obszaru działań wolontariuszy, którzy pracują wspierając osoby chore, starsze, z niepełnosprawnością lub narażone na wykluczenie społeczne.

 Umiejętności i wiedza, zdobywane przez wolontariuszy powinna być możliwie uniwersalna, tak aby:

 1. pozwoliła wolontariuszowi na uzyskanie kompetencji o uniwersalnym charakterze, możliwych do wykorzystania w innych działaniach,
 2. pozwoliła na pogodzenie interesów i zaspokojenie potrzeb wolontariuszy pracujących w różnych miejscach, w różnych obszarach tematycznych (z zastrzeżeniem specjalnych działań kierowanych do wolontariuszy pracujących w obszarach wsparcia osób, o których mowa powyżej),
 3. umożliwiła uzyskanie konkretnych umiejętności, kompetencji, wiedzy lub uprawnień, ułatwiających wykonywanie pracy wolontariackiej.

Przynajmniej 1/3 tematów szkoleń powinna zostać dobrana na podstawie analizy potrzeb wykonanej przez Oferenta. Tematyka szkoleń powinna uwzględniać też aspekty związane z pandemią i jej skutkami (podnoszenie umiejętności i kompetencji potrzebnych w tym aspekcie). Program szkoleń może uwzględniać tematy opracowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej, obejmujące nawiązywanie kontaktu i prowadzenie komunikacji – zarówno bezpośredniej, jak również przy wykorzystaniu różnych środków.
 2. Efektywny e-wolontariat – rozumiany jako nabycie kompetencji umożliwiających skuteczne wykonywanie obowiązków wolontariusza w trybie zdalnym. Zakres przekazywanej wiedzy powinien umożliwiać sposoby komunikacji, metody pracy zdalnej oraz obsługę popularnych narzędzi umożliwiających prowadzenie zdalnej pracy, zdalnych spotkań oraz wspólnej, kreatywnej pracy w czasie rzeczywistym.
 3. Promocja i komunikacja - planowanie i prowadzenie działań promocyjnych przedsięwzięć, inicjatyw i projektów społecznych w odniesieniu do specyfiki Warszawy. Wykorzystanie różnorodnych narzędzi w promocji komunikacji, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Szkolenie powinno obejmować kwestie tworzenia materiałów graficznych, np. przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi. Fakultatywnie, temat tworzenia materiałów graficznych może zostać wyodrębniony, jako oddzielne szkolenie.
 4. Asertywność – szkolenie obejmujące budowanie relacji w oparciu o asertywność, definiowanie praw własnych w relacji z innymi, umiejętność odmowy i stawiania granic.
 5. Trudne sytuacje i praca w stresie – rozumiana szeroko, jako praca w warunkach lub środowisku wywołującym stres u wolontariusza, ale również jako praca z osobami pod presją stresu (również w kontekście tzw. interwencji kryzysowej), radzenie sobie ze stresem, postępowanie w sytuacjach problemowych, praca z trudnym klientem.
 6. Animacja dzieci i młodzieży – rozumiana jako zestaw umiejętności potrzebnych przede wszystkim do prowadzenia różnorodnej aktywności i zajęć, połączonych z przekazywaniem konkretnej wiedzy. Umiejętności powinny pozwalać na animowanie czasu wolnego podczas wydarzeń, spotkań, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz tym podobnych, również na dworze.
 7. Nauczanie i przekazywanie wiedzy – rozumiane jako zestaw umiejętności przydatnych wolontariuszom pracującym z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza w zakresie korepetycji, zajęć dodatkowych, rozwoju zainteresowań.
 8. Animacja środowiska lokalnego – rozumianej jako zestaw umiejętności ułatwiających aktywizacje środowiska sąsiedzkiego, osiedlowego, dzielnicowego czy innego do realizacji danego przedsięwzięcia. Blok ten może zawierać informacje nt. miejskich mechanizmów angażowania mieszkańców i realizacji ich inicjatyw (budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, inne działania Urzędu m.st. Warszawy czy urzędów dzielnic).
 9. Kurs wychowawców wypoczynku. Program kursu musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży - Dz. U. poz. 452. Jeśli ten temat zostanie przedstawiony w ofercie, to szkolenie musi zostać zrealizowane przed okresem wakacyjnym.
 10. Pierwsza pomoc
 11. Podstawy zarządzania projektami – szkolenie pozwalające zdobyć podstawową wiedzę nt. tego jak planować i organizować swoje działania.
 12. Wsparcie rozwoju kariery przez wolontariat – szkolenie pozwalające wolontariuszom przekuć swoje wolontariackie doświadczenia na ścieżkę kariery na rynku pracy. W programie powinny się znaleźć elementy dot. tworzenia CV i listów motywacyjnych oraz umiejętności prezentowania wolontariackich doświadczeń zrozumiałym dla pracodawców językiem.
 13. Specyfika pracy z osobami z uszkodzonym narządem ruchu i wzroku – szkolenie przygotowujące do codziennego wsparcia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób leżących oraz osób z uszkodzonym narządem wzroku.
 14. Specyfika pracy z osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – szkolenie obejmujące wiedzę z zakresu charakterystyki zaburzeń i chorób psychicznych, potrzeby wynikające ze specyfiki ww. grupy oraz metody pracy i aktywizacji.
 15. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – szkolenie obejmujące wiedzę z zakresu niepełnosprawności intelektualnej, potrzeby wynikające ze specyfiki ww. grupy, sposoby komunikacji, metody pracy i aktywizacji.
 16. Specyfika pracy z osobami starszymi – szkolenie obejmujące wiedzę z zakresu procesu starzenia się oraz metody pracy i aktywizacji osób doświadczających izolacji i samotności.
 17. Śmierć podopiecznego. Jak radzić sobie z żałobą? – szkolenie obejmujące przebieg procesu żałoby oraz sposoby radzenia sobie ze stratą po śmierci podopiecznego. Działanie ma na celu refleksję nad zakresem wsparcia wolontariuszy w kontakcie z bliskim podopiecznego.

Organizacja szkoleń może obejmować zaangażowanie ekspertów w danych dziedzinach jako prowadzących w charakterze wolontariuszy. Taki model pozwoliłby na przekazywanie wiedzy i kształcenie wolontariuszy przez innych wolontariuszy ekspertów, na co dzień pracujących w danym obszarze, co dodatkowo pozytywnie wpłynęłoby na przepływ wiedzy i promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy. Takie działanie wspiera pośrednio rozwój wolontariatu pracowniczego, którego organizacja ma szczególnie duży potencjał w przypadku wolontariuszy – ekspertów w swoich dziedzinach.

 1. Organizacja działań (w postaci superwizji lub innej profesjonalnej formie wsparcia), podczas których wolontariusze (szczególnie ci pracujący w obszarze wsparcia osób chorych, z niepełnosprawnością lub narażonych na wykluczenie społeczne) będą mogli przyjrzeć się własnemu doświadczeniu w pracy z podopiecznymi, swobodnie porozmawiać o swoim zaangażowaniu i trudnościach, a także pracować nad umiejętnością rozwiązywania sytuacji kryzysowych, z którymi spotykają się podczas wolontariatu. Spotkania te mają za zadanie przeciwdziałać spadkowi motywacji, poczuciu wypalenia oraz poszerzać świadomość wolontariuszy, dzięki której możliwe jest zachowanie równowagi pomiędzy wspieraniem innych, a dbaniem o własne potrzeby i granice. Musi być prowadzona przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie. Dokładny pomysł na działania spełniające te założenia musi zostać zaproponowany przez oferenta.

Superwizje (lub inne profesjonalne formy wsparcia) dla wolontariuszy powinny być w szczególny sposób popularyzowane poprzez koordynatorów wolontariatu w Warszawie, jako osoby, które mogą mieć bezpośredni wpływ na uczestnictwo wolontariuszy w ofercie. Korzystanie z superwizji powinno być dostępne zarówno dla wolontariuszy zgłaszających się indywidualnie, jak i dla grup wolontariuszy współpracujących z jednym organizatorem wolontariatu – organizator wolontariatu może zgłosić się z potrzebą przeprowadzenia superwizji grupowej dla zespołu swoich wolontariuszy.

Tak, jak w przypadku części zadania dotyczącej szkoleń realizacja części III musi uwzględnić organizację systemu zgłaszania i zapisów na spotkania wolontariuszy oraz realizację działań promujących ofertę wśród wolontariuszy i organizatorów.

 1. Promocję idei wolontariatu w obszarze opiekuńczo-leczniczym oraz integrację środowiska organizatorów wolontariatu.

Realizacja działań promujących ideę wolontariatu w obszarze opiekuńczo-leczniczym oraz integrujących środowisko organizatorów wolontariatu z różnych organizacji pozarządowych i podmiotów administracji publicznej na terenie m.st. Warszawy.

Działania planowane w ramach tego modułu powinny być też okazją dla osób, które rozważają zaangażowanie się w wolontariat na rzecz drugiego człowieka, ale mają związane w z tym wątpliwości, obawy lub pytania, do zapoznania się z organizatorami, zadaniami i realiami wolontariackich działań w tym obszarze.

Działania mogą być realizowane w formie spotkań lub wydarzeń.

Działania te powinny dotyczyć zarówno szkoleń, o których mowa w pkt. II jak i działań opisanych w pkt. III.

 1. Uwzględnienie w planowanym harmonogramie i ofercie szkoleń i wsparcia:
 1. preferowanych przez wolontariuszy terminów szkoleń i spotkań – popołudniowych, w dni robocze, natomiast szkoleń specjalistycznych także w weekendy.
 2. organizację szkoleń i spotkań w większości w formie jednorazowych spotkań, niż długich cykli szkoleniowych (za wyjątkiem tematów, które ze względu na zawartość merytoryczną wymagają większej liczby i formy spotkań, np. pierwsza pomoc).
 3. stosowania w szkoleniu metod warsztatowych, jeżeli pozwala na to temat szkolenia.
 4. propozycji dla osób niepełnoletnich.
   
 1. Organizację systemu zgłaszania i zapisów na szkolenia oraz spotkania wolontariuszy przez warszawskich organizatorów wolontariatu. Dotyczy to zarówno szkoleń, o których mowa w pkt. II jak i działań opisanych w pkt. III.
 2. Zaplanowanie i prowadzenie promocji szkoleń i spotkań, kierowanej zarówno do organizatorów, jak i pośrednio do wolontariuszy, dając tym drugim możliwość zachęcenia swoich organizacji/instytucji do zgłoszeń współpracujących z nimi ochotników.
 3. Przygotowanie rekomendacji dla planowania i organizacji kolejnych edycji miejskich szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy.

Podejmowane przez oferenta działania powinny uwzględniać różnorodność organizatorów wolontariatu, a co za tym idzie, różnorodne potrzeby współpracujących z nimi wolontariuszy.

Ewentualny brak możliwości przeprowadzenia wszystkich spotkań i szkoleń w formie stacjonarnej, z racji na sytuację epidemiologiczną sprawia, że oferent powinien założyć i przedstawić w ofercie realizacji zadania wariant zdalnego prowadzenia szkoleń i spotkań.

 • Wybrany oferent będzie zobowiązany do:
 • stosowania we wszystkich prowadzonych działaniach nazwy oraz identyfikacji wizualnej projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz nietworzenia odrębnych logotypów czy identyfikacji wizualnej na użytek zadania publicznego, niestosowania nazwy zadania publicznego w promocji i kontakcie z odbiorcami działań oraz umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania logotypu projektu „Ochotnicy warszawscy” wraz z informacją o projekcie „Ochotnicy warszawscy”. W działaniach promocyjnych wskazane jest komunikowanie oferty szkoleń w taki sposób, by odbiorcy mieli pewność, iż stanowią one integralną część projektu „Ochotnicy warszawscy”.
 • nietworzenia dedykowanych stron internetowych i profili w mediach społecznościowych na potrzeby promocji i komunikacji podejmowanych działań – działania będą komunikowane za pośrednictwem portalu „Ochotnicy warszawscy” i profili projektu w mediach społecznościowych;
 • przekazywania podstawowych informacji dotyczących osiągniętych wskaźników, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w zakresie i formie wskazanej przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 • przygotowywania, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, treści merytorycznych i informacyjnych w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz samodzielnego zamieszczania na portalu części takich informacji, przy użyciu udostępnionej funkcjonalności kalendarza;
 • ścisłej merytorycznej i organizacyjnej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz czynnego udziału w spotkaniach i pracy w ramach Zespołu Koordynującego (zgodnie z systemem zarządzania projektem „Ochotnicy warszawscy”, opisanym w jego treści);
 • podczas wszystkich organizowanych spotkań i szkoleń oferent zobowiązany jest do promocji miejskiego portalu wolontariatu (www.ochotnicy.waw.pl) oraz powinien zachęcać organizatorów wolontariatu i wolontariuszy do korzystania z portalu oraz stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy”;
 • przygotowania rekomendacji do kolejnej edycji szkoleń i działań wspierających nie później niż do dnia 30 września 2022 r. Rekomendacje powinny zawierać podsumowania dotyczące frekwencji na szkoleniach, zainteresowania wolontariuszy i organizatorów poszczególnymi tematami oraz uwagi dotyczące organizacji i promocji szkoleń.
 • Jeśli oferent w planowanych działaniach będzie podejmował współpracę
  z wolontariuszami, zobowiązany jest do stosowania standardów współpracy
  z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępne na portalu www.ochotnicy.waw.pl w dziale „Baza wiedzy”) oraz jest zobowiązany wykazać w ofercie jak będą stosowane.
 • Projekt „Ochotnicy warszawscy”, a co za tym idzie zadanie konkursowe, jest spójne z założeniami i celami Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku, w szczególności celu strategicznego 1. „Odpowiedzialna wspólnota” oraz celu operacyjnego 1.1 „Dbamy o siebie nawzajem”. W projekcie zostały wskazane cele główne i cele operacyjne. Zadanie konkursowe realizuje cel III.1 „Podniesienie kompetencji i wzmocnienie podmiotów organizujących wolontariat w Warszawie, Stworzenie systemu wsparcia dla organizatorów wolontariatu” oraz pośrednio cel II. „Stworzenie systemu wsparcia dla wolontariuszy”.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) - uznanie autorstwa- użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa  dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak  związane ofertą w tym zakresie. 

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto.

Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom, a w szczególności m.st. Warszawie w związku z realizacją działań mających na celu rozwój wolontariatu.

Komisja konkursowa przy ocenie ofert zwróci szczególną uwagę na:

 • kompleksowe ujęcie i zaplanowanie przedstawionej w ofercie koncepcji szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy;
 • podanie konkretnych zagadnień merytorycznych, których będą dotyczyły proponowane szkolenia (nie dotyczy szkoleń, których tematy zostaną określone na podstawie analizy potrzeb);
 • uwzględnienie w planowanym przygotowaniu szkoleń także elementu dopasowania sposobu prowadzenia szkoleń do specyfiki grupy – wolontariuszy działających w różnych organizacjach lub instytucjach i zaplanowanie przygotowania lub odpowiedniego doboru trenerów/prowadzących szkolenia pod kątem świadomości specyfiki działalności wolontariackiej;
 • uwzględnienie w planowanym przygotowaniu szkoleń także elementu zaangażowania do ich prowadzenia wolontariuszy – ekspertów z danych dziedzin;
 • przedstawioną koncepcję analizy potrzeb i zmapowania warszawskiego środowiska organizatorów wolontariatu w tym obszarze i na tej podstawie sformułowania na podstawie analizy tematów szkoleń;
 • przedstawienie w ofercie propozycji promocji działań wśród wolontariuszy i organizatorów wolontariatu.
 • wskazanie w ofercie działań mających na celu zapewnienie możliwie dużej różnorodności zarówno organizatorów wolontariatu zapisujących osoby na szkolenia, jak i zapewnienie dostępu do szkoleń możliwie wielu grupom społecznym, których przedstawicielami mogą być wolontariusze;
 • ograniczenie liczby lokalizacji, w których organizowane będą szkolenia, jednocześnie zapewniających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwiających szybki i wygodny dojazd Warszawskim Transportem Publicznym z każdej dzielnicy m.st. Warszawy (np. zlokalizowanej na terenie dzielnicy Śródmieście lub w innym miejscu w pobliżu centrum miasta). 
 • uwzględnienie w ofercie wariantu realizacji spotkań i szkoleń w formie zdalnej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama