Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 02.12.2020 do 24.12.2020 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 240,304 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej.

Rodzaj i forma zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Zgodnie z Programem Współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi planowane jest powierzenie niżej wymienionych zadań:

1. Opieka stacjonarna dla ofiar przemocy w rodzinie – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowana poprzez:

1) zapewnienie schronienia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, w tym dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej,

2) interwencję kryzysową stanowiącą zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, 

3) poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, 

4) poradnictwo psychologiczne realizowane przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii indywidualnej oraz rodzinnej;

5) dostęp do poradnictwa socjalnego;

6) inne poradnictwo rodzinne obejmujące szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym profilaktykę uzależnień.

7) promocja działań ośrodka w środowisku lokalnym.

Zaplanowane środki – 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), z zastrzeżeniem pkt 2.2.

2. Objęcie oddziaływaniem korekcyjno–edukacyjnym sprawców przemocy poprzez organizowanie i prowadzenie profesjonalnego programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w formie działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. z dnia 9 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 218) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U., Nr 50, poz. 259).

Zaplanowane środki – 20 304 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta cztery złote), z zastrzeżeniem pkt. 2.3.

Kwoty określone w pkt. 1 i 2mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem organizacji pozarządowej oraz adnotacją: „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok” na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra lub złożyć w siedzibie Ośrodka, w sekretariacie (pokój 304), w terminie do 24 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Reklama