Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego przeznaczonego dla 7 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 21.12.2020 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 163,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego:
„Prowadzenie od 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r. w lokalu przy ul. Borkowskiej stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego wspieranego przeznaczonego dla 7 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Komórka realizująca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:
Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań publicznych wynosi łącznie:
163 800,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset zł), w tym:

 1. w 2021 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi: 50 050,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100);
 2. w 2022 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi: 54 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 00/100);
 3. w 2023 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi: 54 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 00/100);
 4. w 2024 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi: 4 550,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100);

Wysokość dotacji na jednego uczestnika wynosi 650,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie.

Termin realizacji zadania:
Od 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r.

Miejsce realizacji zadania:
Gmina Miejska Kraków, lokal mieszkalny w Krakowie przy ul. Borkowskiej, który zostanie przekazany podmiotowi realizującemu zadanie.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w latach poprzednich przeznaczyła na realizację zadania tego samego typu tj. prowadzenia mieszkań chronionych wspieranych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez podmioty niepubliczne środki finansowe w wysokości 263 300 zł w roku 2019 oraz 302 758,04 zł w 2018 r.

Warunki realizacji zadania publicznego:
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) prowadzenia mieszkania chronionego wspieranego w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U.2018 poz.822) dla 7 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, skierowanych przez Realizatora zadania, zgodnie z decyzją wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa;
2) Świadczenia osobom skierowanym do mieszkania chronionego tj. osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 82, usług bytowych w postaci miejsca całodobowego pobytu oraz pracy socjalnej oraz usług obejmujących pomoc w wykonywaniu czynności w niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:
a) przemieszczania się,
b) utrzymania higieny osobistej,
c) ubierania się,
d) sprzątania,
e) zakupów i przygotowywania posiłków,
f) załatwiania spraw osobistych,
oraz realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie utrzymania więzi rodzinnych i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
3) Wsparcie o którym mowa w punkcie 2), zapewniają w szczególności:
a) pracownik socjalny;
b) psycholog i/ lub terapeuta;
c) asystent osoby niepełnosprawnej i/ lub opiekun
4) Wsparcie i usługi o których mowa w punkcie 2), są świadczone łącznie nie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu;
5) Dokonywania przez pracownika socjalnego Zleceniobiorcy wspólnie z pracownikiem socjalnym Realizatora pisemnych uzgodnień z osobą kierowaną do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym, dotyczących: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby, przed wydaniem decyzji o skierowaniu osoby do mieszkania chronionego oraz decyzji o przedłużeniu pobytu w mieszkaniu.
6) Określenia, uzgodnienia i realizacji z osobą korzystającą ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym, programu wspierania oraz dokonywania oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym co najmniej raz na 3 miesiące;
7) Prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację wsparcia określonego w punkcie 2), 3), 5) oraz 6).
8) Prowadzenia dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów zleconego zadania;
9) Opracowania Regulaminu korzystania z mieszkania chronionego wspieranego i przedstawienia go do akceptacji Realizatorowi zadania w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy;
10) Informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, o treści: „Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa”;
11) Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu;
12) Składania Realizatorowi sprawozdań częściowych półrocznych i rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia, w terminie wskazanym w zawartej umowie. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 2851/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania. sprawozdania należy składać przy wykorzystaniu systemu informatycznego Nawikus dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl. Po wypełnieniu sprawozdanie należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć w siedzibie MOPS.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

 1. Zabezpieczenie mieszkańcom potrzeb bytowych i opiekuńczych poprzez świadczenie usług i wsparcia w życiu codziennym;
 2. Utrzymanie więzi rodzinnych i uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 1. Zapewnienie 7 miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi;
 2. Objęcie usługami i wsparciem o których mowa w pkt. wszystkich skierowanych mieszkańców;
 3. Objęcie pracą socjalną wszystkich skierowanych mieszkańców;
 4. Wzrost samodzielności u co najmniej połowy skierowanych mieszkańców;
 5. Zapewnienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej wszystkim skierowanym mieszkańcom.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające status organizacji pożytku publicznego, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21 grudnia 2020 r. o godz. 9:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, Dziennik Podawczy z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama