Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie Warsztatu warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie

Reklama
Nabór od 02.12.2020 do 30.12.2020 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 750 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Warsztatu warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie..

Realizacja zadania konkursowego będzie polegała na:  

 1. prowadzeniu Warsztatu warszawskiego – Miejsca Aktywności Lokalnej w lokalu przy placu Konstytucji 4 w Warszawie;  
 2. prowadzeniu w Warsztacie warszawskim punktu informacji nt. możliwości działania na rzecz społeczności lokalnej i współdecydowania o mieście; 
 3. prowadzeniu i rozwijaniu w Warsztacie warszawskim biblioteki
  z publikacjami dotyczącymi tematyki lokalności;  
 4. realizacji wydarzeń mających na celu promocję działania Warsztatu warszawskiego, Miejsc Aktywności Lokalnej oraz zachęcenie mieszkańców i mieszkanek, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych do realizacji inicjatyw obywatelskich. 

 

W ramach konkursu oferent/oferenci powinien/powinni zaproponować działania realizujące cel 1.1. Strategii #Warszawa2030, a w szczególności: 

„Mieszkańcy będą włączani w życie wspólnoty i zachęcani do podejmowania akcji na rzecz społeczności i okolicy. Będą nabywali i rozwijali kompetencje społeczne uczestnicząc w działaniach prowadzonych w Miejscach Aktywności Lokalnej.”

Miejsca Aktywności Lokalnej (dalej MAL) to ogólnodostępne przestrzenie, w których mieszkanki i mieszkańcy mogą spędzać czas wolny, bezpłatnie korzystać z oferty tworzonej przez pasjonatów, rozwijać swoje umiejętności oraz poznawać nowe osoby i samodzielnie realizować niekomercyjne działania społeczne, edukacyjne i kulturalne. MAL-e tworzą sieć opartą o wspólne standardy i wartości, z którymi można się zapoznać na stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl lub stronie Urzędu
m.st. Warszawy dedykowanej MAL.  

Warsztat warszawski jest jednym z MAL. Dotychczas, ze względu na dogodną lokalizację z przestrzeni Warsztatu warszawskiego korzystali mieszkańcy, mieszkanki, grupy nieformalne i wiele organizacji pozarządowych z całej Warszawy.  

Zadaniem oferenta będzie kontynuowanie i rozwijanie dotychczasowej działalności Warsztatu warszawskiego poprzez budowanie społeczności osób, które nie tylko korzystają
z przestrzeni, ale również angażują się w jego działania na zasadzie wzajemności (współtworzą bezpłatną ofertę ogólnodostępnych działań, w razie potrzeby przynoszą potrzebne materiały i produkty, dzielą się swoimi zasobami i umiejętnościami np. za pośrednictwem platformy ułatwiającej dzielenie się – www.spoldzielniakultury.waw.pl).  

Warsztat warszawski powinien zapewniać zarówno możliwość swobodnego korzystania z przestrzeni, jak i jej rezerwację na wcześniej zaplanowane działania. Wszystkie realizowane w Warsztacie projekty powinny być bezpłatne i mieć charakter niekomercyjny. Warsztat warszawski powinien być miejscem dedykowanym przedstawicielom i przedstawicielkom wszystkich grup wiekowych oraz społecznych. Oprócz swojej podstawowej działalności jako Miejsca Aktywności Lokalnej, powinien pełnić również funkcję punktu informacyjnego dla osób chcących realizować swoje pomysły na działania społeczne. Działalność informacyjną powinna uzupełniać inspirująca baza publikacji o tematyce lokalności, w formie biblioteki dla aktywnych mieszkanek i mieszkańców.  

 

Zadanie lub jego części będą realizowane zgodnie z wymogami i wytycznymi sanitarnymi związanymi przede wszystkim z COVID 19, w szczególności w sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej spotkania osobiste, poszczególne zadania opisane w pkt. 2 i 4 mogą być realizowane przy użyciu narzędzi zdalnych i/lub hybrydowych. W przypadku niemożności zrealizowania zaplanowanego działania we wskazanym terminie, ze względu na sytuację epidemiczną, możliwe jest jej zrealizowanie w innym terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, o  ile zmiana terminu nie wpłynie na cel realizacji zadania.

  

Oferent/oferenci powinien/powinni uwzględnić w ofercie: 

 1. prowadzenie Warsztatu warszawskiego w lokalu należącym do m.st. Warszawy przy pl. Konstytucji 4, przez siedem dni w tygodniu, co najmniej godzinach: 10.00–20.00 w dni robocze oraz w weekendy w godzinach 10.00–15.00;  
 2. bieżącą obsługę administracyjno-biurową, związaną z działalnością Warsztatu Warszawskiego; 
 3. prowadzenie strony internetowej  www.warsztatwarszawski.waw.pl (łącznie z kosztem wykupienia domeny i utrzymania strony na serwerze w czasie realizacji zadania), w tym aktualizację internetowego kalendarza działań w przestrzeni Warsztatu Warszawskiego (na podstawie harmonogramu działań i wpływających rezerwacji);  
 4. prowadzenie profilu Warsztatu warszawskiego na portalu społecznościowym  Facebook - www.facebook.com/warsztatwarszawa/ (po zakończeniu realizacji zadania profil przejdzie w posiadanie Urzędu m.st. Warszawy); 
 5. udostępnianie zasobów dostępnych w Warsztacie warszawskim na potrzeby realizacji działań oddolnych za pośrednictwem strony www.spoldzielniakultury.waw.pl, w tym udostępnianie zasobów przekazanych do lokalu przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (np. dmuchane ekrany do projekcji plenerowych, leżaki, namioty, głośnik przenośny);  
 6. koncepcję udostępnienia przestrzeni na parterze Warsztatu warszawskiego bez konieczności dokonywana wcześniejszej rezerwacji (minimum 20% czasu) na spontaniczne spotkania sąsiedzkie; 
 7. koncepcję udostępniania objętej rezerwacją przestrzeni Warsztatu warszawskiego w oparciu o zasadę wzajemności, z uwzględnieniem częstotliwości
  z jaką dana osoba, grupa lub organizacja pozarządowa z niej korzysta (zasadę wzajemności użytkownicy i użytkownicy mogą realizować np. na zasadzie barteru) - koncepcja powinna zawierać m.in. przykładowy regulamin naboru projektów do realizacji w przestrzeni Warsztatu Warszawskiego;  
 8. utrzymywanie bieżących kontaktów z organizatorami wydarzeń realizowanych w ramach działalności Warsztatu warszawskiego; 
 9. koncepcję działań promocyjnych, sposoby i kanały dotarcia do potencjalnych odbiorców realizacji zadania;   
 10. realizację minimum dwóch w roku wydarzeń/działań o charakterze święta sąsiedzkiego/dnia otwartego dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy (spotkania powinny promować Warsztat warszawski jako miejsce otwarte, przybliżać ideę Miejsc Aktywności Lokalnej oraz zachęcać do angażowania się w życie miasta i realizacji działań lokalnych);   
 11. prowadzenie w Warsztacie warszawskim punktu porad i informacji dla osób zainteresowanych realizacją działań społecznych w m.st. Warszawie (działanie powinno być realizowane także w godzinach popołudniowych i w weekendy, w formie stacjonarnej oraz za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej);
 12. prowadzenie, katalogowanie i rozwijanie w Warsztacie warszawskim biblioteki udostępniającej bezpłatnie aktualne publikacje i multimedia dotyczące tematyki lokalności.

 

Oferta powinna uwzględniać koszty pracy osób obsługujących Warsztat warszawski, koszt usług i materiałów niezbędnych do realizacji zadania m.in. materiały biurowe, sprzęt, środki czystości, środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej, utrzymanie porządku, odświeżanie lokalu i wykonywanie bieżących napraw (w tym koszt utrzymania neonu Warsztatu warszawskiego).  

 

Oferta musi uwzględniać realizację całości zadania. 

W ramach realizacji zadania wyłoniony/wyłonieni oferent/oferenci zobowiązany /zobowiązani będzie/będą do: 

 1. stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania;  
 2. udostępnienia przestrzeni Warsztatu Warszawskiego na działania realizowane przez Urząd m.st. Warszawy m.in. na rzecz dialogu społecznego, po wcześniejszym uzgodnieniu; 
 3. obsługi profilu Warsztatu warszawskiego na portalu Spółdzielnia Kultury (www.spoldzielniakultury.waw.pl);  
 4. wykorzystania we wszystkich materiałach informacyjnych związanych z realizacją tego działania logotypu „Warszawa lokalnie” oraz identyfikacji wizualnej sieci Miejsc Aktywności Lokalnej; 
 5. jeśli oferent w planowanych działaniach będzie podejmował współpracę z wolontariuszami zobowiązany jest do:    
 • stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa  w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać jak będą stosowane; 
 • udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy  z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy); 
 • umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania); 

       6. Jeśli oferent planuje podejmować działania z dziećmi lub młodzieżą zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:  

 • Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2020 r. poz. 152) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.  
 • Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).  
 • Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:   

                 - widnieją w Rejestrze lub; 

                 - nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,  

                 - co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa

                   w art. 2 ww. ustawy.  

 

W związku z wieloletnim charakterem konkursu, istotne jest, aby oferta była jak najlepiej dopasowywana do potrzeb odbiorców. Dlatego też w ramach realizacji zadania publicznego oferent/oferenci będzie/będą uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami Centrum Komunikacji Społecznej. Celem spotkań będzie wspólne ustalanie działań, zgodnie z aktualnymi potrzebami wynikającymi z realizacji zadania, jak i zgłaszanym zapotrzebowaniem przez m.st. Warszawę. Spotkania będą odbywać się min. 3 razy w roku kalendarzowym w celu aktualizacji harmonogramu działań (na podstawie obserwacji i zgłaszanych potrzeb). 

  

W związku z oczekiwaniem, że realizacja zadania będzie ściśle dopasowana do potrzeb odbiorców, w punkcie IV.7 „Harmonogram”, należy szczegółowo rozpisać na miesiące działania jedynie w roku 2021. Na rok 2022 i 2023 działania można rozpisać bardziej ogólnie w podziale na kwartały. Szczegółowy harmonogram działań na lata 2022-2023 będzie tworzony w oparciu o zapotrzebowanie odbiorców działań, przy akceptacji Centrum Komunikacji Społecznej, w terminie podanym w umowie dotacyjnej. Ta sama zasada powinna być zastosowana przy konstruowaniu „Kalkulacji przewidywanych kosztów”, znajdującej się w punkcie V.A oferty. Oferent/oferenci powinien/powinni przedstawić szczegółową kalkulację kosztów w każdym zadaniu na rok 2021 oraz ogólne kalkulacje na lata 2022 i 2023. Ogólne kalkulacje będą uszczegółowiane wraz z uszczegółowianiem harmonogramów, na zasadach opisanych w umowie. 

 

Materiały powstałe w ramach realizacji zadania:  

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów powstałych w ramach realizacji zadania na wskazanych przez siebie i określonych w umowie zasadach. 

 

 

Przy ocenie ofert w postępowaniu konkursowym Komisja zwróci szczególną uwagę na: 

 1. zgodność oferty z niniejszym ogłoszeniem konkursowym – adekwatność zaproponowanych działań do celu zadania konkursowego;  
 2. koncepcję udostępniania przestrzeni Warsztatu warszawskiego; 
 3. posiadanie doświadczonej i wyspecjalizowanej merytorycznie kadry; 
 4. doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspierających rozwój społeczności lokalnej. 

 

Preferowane będą oferty, w których przewidziane działania będą odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnych m.st. Warszawy. ​

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama