Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania...

Reklama
Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku
Nabór od 01.12.2020 do 04.01.2021 16:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku.

Nazwa zadania konkursowego:

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

Obszary tematyczne objęte zadaniem konkursowym:
- Realizacja kompleksowych programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, kierowanych do uczniów, ich rodziców i nauczycieli – w szczególności preferowane są programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
- Realizacja programów edukacyjnych, adresowanych do rodziców, wychowawców nauczycieli
i pedagogów szkolnych, zwiększających ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki
i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
- Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszących świadomość w zakresie uzależnień: ich przyczyn, zagrożeń i skutków oraz promujących zdrowy tryb życia oraz działań informacyjnych na temat zjawiska i możliwościach uzyskania specjalistycznego wsparcia. 
- Realizacja zajęć dla grup ryzyka z programem socjoterapeutycznym lub opiekuńczym

Adresaci zadania:

Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w szczególności dzieci, młodzież

i dorośli mieszkający w obszarach wskazanych na mapie kumulacji problemów społecznych, zalecanych szczególnej koncentracji działań wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy z ursynowskich placówek oświatowych. Realizator zadania powinien
w miarę możliwości umożliwić korzystanie z programu osobom niepełnosprawnym z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

Finansowanie zadania:

W ramach kosztów zadania finansować można jedynie działania niezbędne
do jego realizacji. Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

- koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania, w tym koszty zakupionych do celów realizacji zadania materiałów i wyposażenia oraz koszty publikacji i promocji;

- koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania.

Zgodnie z umową możliwe jest w sprawozdaniu zwiększanie poszczególnych pozycji kosztorysu
o maksymalnie 25% (zwiększanie o więcej niż 25% wymaga wcześniejszego aneksu).

 

Formy realizacji zadania:

Dopuszcza się interaktywne formy realizacji zadania, w tym pracę on-line,
w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

 

Dodatkowe uwagi:

W ramach zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania, np. dziennik działań, scenariusze, listy obecności, inne;

- uzyskania aprobaty dyrektora placówki na realizację programu (potwierdzonej

  oświadczeniem składanym przez Oferenta),

- zapewnienia zgodności ze standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych
w szkołach i placówkach oświatowych, określonym w corocznie uchwalanym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;

- prowadzenia działań adekwatnych do potrzeb konkretnych społeczności szkolnych,

  zgodnych z zapisami szkolnych programów profilaktyki oraz do potrzeb grup

  rówieśniczych, grup ryzyka itp.;

- preferowane będą oferty programów z bazy Rekomendowanych Programów

  Profilaktycznych, dostępniej na tronie Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem:

  http://www.ore.edu.pl/programy-profilaktyczne/bank-programow-profilaktycznych/bank-

  programow-profilaktycznych-22811;

- prowadzenia ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do rezultatów;

- prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym

 systematyczne przekazywanie informacji nt. prowadzonych działań adresowanych

 do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji

 i  możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą, w tym przekazanie

 Zleceniodawcy co najmniej pięciu zdjęć dokumentujących/promujących realizowane

 działania w jakości umożliwiającej ich publikację na materiałach promocyjnych

 Dzielnicy.

 

UWAGA! W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych

od odbiorców zadania publicznego.

 

Ważne:

   - oferent/kadra realizująca zadanie powinni posiadać udokumentowane kwalifikacje

     w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

   -   wskazanie w ofercie kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej zadanie;

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a)            widnieją w Rejestrze lub;

b)           nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

c)            co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama