Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja działań profilaktyczno- edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy...

Reklama
Realizacja działań profilaktyczno- edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku
Nabór od 01.12.2020 do 04.01.2021 16:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja działań profilaktyczno- edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

W ramach niniejszego konkursu oczekujemy ofert na realizację zadań adresowanych
do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
, w tym młodzieży i/lub osób dorosłych dotkniętych i/lub zagrożonych przemocą w rodzinie. Działania wskazane w ofercie powinny mieć na celu wspieranie takich osób, jak również redukcję skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów poprzez psychoedukację, pracę warsztatową i pracę grupową. W ramach niniejszego konkursu oczekujemy działań adresowanych do wszystkich mieszkańców Ursynowa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących grup społecznych:

•             rodziców, dziadków oraz opiekunów dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych
z rodzin dotkniętych/zagrożonych występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie;

•             młodzieży (12 – 18 lat) z rodzin dotkniętych/zagrożonych występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie;

•             młodych osób dorosłych (19 – 26 lat) wywodzących się z rodzin dotkniętych występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie;

osób starszych.

Działania wskazane w ofercie mogą mieć na przykład postać:

  • warsztatów grupowych lub grup wsparcia dla osób wywodzących się rodzin, w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie, dedykowanych konkretnym grupom odbiorców;
  • konsultacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie lub będących
    jej świadkami;
  • kampanii edukacyjno-informacyjnych mających na celu rozpowszechnianie informacji o zjawisku przemocy w rodzinie, w tym o symptomach i czynnikach ryzyka dotyczących zjawiska, i o działaniach mających na celu przeciwdziałanie występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie wraz z promowaniem nieodpłatnej oferty pomocowej w tym zakresie
    w m.st. Warszawa.

Proponowane działania muszą uwzględniać możliwość ich realizacji w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej, w tym ograniczeń, rekomendacji i wytycznych w tym zakresie wprowadzanych przez uprawnione służby i instytucje.

 

Działania wykazane w ofercie powinny prowadzić do:

  • zapewnienia wszechstronnej edukacji mieszkańcom Ursynowa w zakresie przeciwdziałania występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie oraz oferty nieodpłatnej pomocy w tym obszarze świadczonej przez instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty zlokalizowane na obszarze m.st. Warszawy;
  • zapewnienia kompleksowego wsparcia mieszkańcom Ursynowa doświadczających przemocy w rodzinie lub będących jej świadkami a także osób zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska;
  • podniesienia i wzmocnienia kompetencji wychowawczo-opiekuńczych rodziców/opiekunów, seniorów, a także młodych osób wkraczających w świat dorosłych, a tym samym – pośrednio do redukcji szkód psychologicznych u dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

Inne aspekty, które należy bezwzględnie uwzględnić w treści oferty: przewidywana minimalna liczba odbiorców wszystkich działań, miejsce realizacji (w przypadku działań zdalnych: rodzaje platform do pracy zdalnej, proponowany adres/nazwa strony w Internecie i/lub w mediach społecznościowych), szczegółowy harmonogram działań zgodny z działaniami wskazanymi w kosztorysie oferty, rodzaj i sposób gromadzenia dokumentacji z realizacji zadania (np.: zgłoszenia i oświadczenia odbiorców przesłane drogą elektroniczną, zrzuty ekranowe z webinariów czy innych zajęć prowadzonych online, statystyki odsłon/pobrań gotowych materiałów edukacyjno-informacyjnych itp.), zwarty opis sposobu ewaluacji zadania z uwzględnieniem osiągnięcia wskazanych w ofercie rezultatów, szczegółowe informacje dotyczące kompetencji i wcześniejszego doświadczenia przewidywanych realizatorów zadania (fakultatywnie do oferty można np. załączyć skany dyplomów i uprawnień poświadczające kompetencje wskazanych osób), oraz – w przypadku oferty na wsparcie – opis postaci przewidzianego w kosztorysie wkładu własnego finansowego, rzeczowego i osobowego.

Zgodnie z zapisami umowy możliwe jest zwiększanie poszczególnych pozycji kosztorysuo maksymalnie 25% (zwiększanie o więcej niż 25% wymaga wcześniejszego aneksu).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama