Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie...

Reklama
Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenie 10-ciu mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy
Nabór od 01.12.2020 do 22.12.2020 15:59
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 3,95 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Kobiety
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenie 10-ciu mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy..

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży, a także mieszkań wspomaganych treningowych wraz z udzielaniem wsparcia adresatom zadania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Adresaci programu w ramach:

 • Całodobowego Ośrodka wsparcia:

Mieszkanki Warszawy - kobiety z dziećmi i kobiety w ciąży, znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej przemocą w rodzinie, samotnym macierzyństwem, ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

 • Mieszkań wspomaganych treningowych:

Mieszkańcy Warszawy - kobiety z dziećmi i kobiety w ciąży, osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej sytuacją kryzysową, przemocą w rodzinie, samotnym macierzyństwem, ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, bezradnością w sprawach bytowych, opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Warunki realizacji zadania w zakresie ośrodka wsparcia:

 • Zapewnienie schronienia kobietom w ciąży i matkom z dziećmi do ukończenia przez nie
  18 r.ż. bądź ukończenia przez nie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.
 • Izolowanie osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami przemocy.
 • Wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.
 • Zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie i powrót do normalności.
 • Zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej.
 • Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności.
 • Przygotowanie osób do samodzielnego życia, poprzez wsparcie specjalistów i realizację innych usług ze szczególnym uwzględnieniem na trening ekonomiczny, obejmujący kształcenie umiejętności ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania poza placówką.

Standard podstawowych usług świadczonych przez ośrodek wsparcia zapewnia:

 • Tworzenie warunków bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej atmosfery.
 • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich dzieci.
 • Stwarzanie warunków do rozwoju osobowego.
 • Opracowanie i realizację programów usamodzielniania mieszkańców, które mają na celu umożliwienie podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach.
 • Indywidualne uzgadniane i dokumentowane działań podejmowanych w ramach programów usamodzielnienia.
 • Skierowanie do Całodobowego  Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z dziećmi i Kobiet w ciąży odbywa się wyłącznie na podstawie skierowań wydanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z ustaloną procedurą.

W warunkach realizacji zadania w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z dziećmi i Kobiet w ciąży
na bieżąco prowadzone są działania:

 • diagnozowanie problemów rodziny, w tym ocena sytuacji dzieci oraz diagnoza osobistych problemów kobiet, w tym ograniczeń i potencjałów, ustalanie indywidualnych planów pomocy i programów zmian w uzgodnieniu z mieszkanką i właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,
 • wsparcie i konsultacje specjalistyczne na rzecz dzieci  i osób dorosłych ofiar przemocy
  w rodzinie,
 • wsparcie mieszkanek w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy sytuacji życiowej, w tym zawodowej i mieszkaniowej,
 • zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, w tym m.in. rodzinnego, socjalnego, prawnego, zawodowego, psychologicznego, pedagogicznego (pomoc indywidualna i grupowa),
 • informowanie o uprawnieniach do różnych form pomocy i kierowanie do specjalistycznych  placówek w zależności od potrzeb,
 • pomoc i wsparcie w uregulowaniu spraw osobistych, rodzinnych, finansowych administracyjnych oraz życiowym usamodzielnieniu,
 • reintegracja społeczna i zawodowa (doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, mobilizowanie do aktywnego poszukiwania i utrzymania pracy) oraz wsparcie mieszkanek
  w uzupełnieniu wykształcenia i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • aktywna współpraca organizacji przy realizacji projektów społecznych współfinansowanych ze źródeł europejskich,
 • organizowanie warsztatów/treningów dot. np. prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwijania umiejętności zaradczych, pełnienia ról rodzicielskich, rozwoju osobistego i spędzania czasu wolnego,
 • inicjowanie i organizowanie grup samopomocowych dla mieszkanek,
 • organizowanie różnych form wsparcia matek w  pełnieniu ról rodzicielskich, w tym zajęć wychowawczo-rozwojowych dla dzieci,
 • angażowanie mieszkanek w pracę na rzecz społeczności ośrodka np.: we wzajemną opiekę nad dziećmi, a także w utrzymanie ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym w pomieszczeniach wspólnie użytkowanych przez mieszkanki,
 • zwiększanie kompetencji rodzicielskich m.in. poprzez: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcie w zakresie poprawy sytuacji finansowej (regulowanie zadłużeń, wyjaśnienie sytuacji alimentacyjnej), rozwijanie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, doradztwo w sprawie konstruktywnej organizacji czasu wolnego, pomoc w odbudowaniu więzi z najbliższymi, naukę dbałości
  o miejsce aktualnego przebywania, pomoc w dbaniu o  zdrowie (doradztwo w zakresie higieny, motywowanie do leczenia i  rehabilitacji), naukę przestrzegania norm społecznych oraz prawidłowego rozumienia
  i pełnienia ról społecznych (w tym rodzinnych i zawodowych), zwiększanie integracji ze środowiskiem lokalnym.

Warunki realizacji zadania w zakresie mieszkań wspomaganych treningowych:

W mieszkaniach wspomaganych treningowych świadczone są usługi  wynikające z określonej koncepcji programu, opracowanego przez podmiot niepubliczny i dostosowanego do indywidualnych potrzeb odbiorców ze szczególnym naciskiem na trening ekonomiczny, obejmujący kształcenie umiejętności ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania poza placówką.

Głównym zadaniem prowadzenia mieszkań wspomaganych treningowych jest przygotowanie osób tam przebywających do samodzielnego życia poprzez wsparcie specjalistów i realizację innych usług oraz integrację tych osób ze społecznością lokalną. Działania stanowić mają także pomost
w procesie reintegracji społeczno-zawodowej osób, które m.in. korzystały ze wsparcia placówek zapewniających całodobową opiekę i wsparcie, umożliwiając bezpieczne przejście od pobytu w zinstytucjonalizowanej placówce do samodzielnego mieszkania. Program powinien opierać się na rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, a także poprawie funkcjonowania społecznego ze szczególnym naciskiem na trening ekonomiczny, obejmujący kształcenie umiejętności ponoszenia kosztów utrzymania poza placówką, a także zwiększenie kompetencji rodzicielskich.

Usługi wspomagające pobyt osoby w mieszkaniu powinny obejmować w szczególności:

 • diagnozowanie problemów osoby/rodziny, w tym ocenę sytuacji oraz diagnozę osobistych problemów, w tym ograniczeń i potencjałów, ustalanie indywidualnego planu pomocy
  i programu zmian lub zawieranie kontraktu socjalnego w uzgodnieniu z osobą zamieszkałą
  i pracownikami socjalnymi właściwego ze względu na Dzielnicę zamieszkiwania klienta/ów ośrodka pomocy społecznej m.st. Warszawy,
 • pracę socjalną skierowaną na wzmacnianie bądź odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
 • usługi asystenckie umożliwiające  wspieranie osób w wykonywaniu czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego oraz edukacyjnego.

Usługi wspierające i wzmacniające aktywność osoby w mieszkaniu powinny dotyczyć działań dążących do poprawy ich sytuacji życiowej, w tym zawodowej i mieszkaniowej oraz obejmować m.in.:

 • pomoc i wsparcie w uregulowaniu spraw osobistych, rodzinnych, finansowych
  i administracyjnych oraz załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w ubieganiu się o uzyskanie lokalu socjalnego lub mieszkania docelowego
  – w przypadku osób, które mają możliwość samodzielnego funkcjonowania,
 • motywowanie do podejmowania działań mających na celu poprawę i zmianę sytuacji socjalno-bytowej, w tym do aktywnego poszukiwania i utrzymania pracy,
 • wsparcie mieszkańców w uzupełnieniu wykształcenia i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • informowanie o uprawnieniach do różnych form pomocy i kierowanie
  do specjalistycznych placówek w zależności od potrzeb z uwzględnieniem: specjalistycznego poradnictwa m.in. rodzinnego, socjalnego, prawnego, zawodowego, psychologicznego, pedagogicznego i socjoterapeutycznego, warsztatów i treningów np. podejmowania decyzji, rozwijania umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych
  - w tym związanych z utrzymaniem mieszkania, treningu interpersonalnego i rozwoju umiejętności społecznych; prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwijania umiejętności zaradczych, pełnienia ról rodzicielskich, rozwoju osobistego i spędzania czasu wolnego,
 • monitorowanie postępów w realizacji indywidualnego programu pomocy.

 

Osoby chcące uczestniczyć w zadaniu w zakresie mieszkań wspomaganych treningowych zobowiązane są do:

 • wyrażenia zgody na podpisanie kontraktu socjalnego z właściwym ze względu na Dzielnicę zamieszkiwania klienta/ów ośrodkiem pomocy społecznej m.st. Warszawy,
 • realizacji  tj. indywidualnego programu pomocy dostosowanego do ich możliwości psychofizycznych,
 • przestrzeganie zapisów dokumentu (regulaminu, umowy, zasad) określającego pobyt przez podmiot prowadzący program, 
 • ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu oraz zaspokajania potrzeb materialno-bytowych we własnym zakresie.  

Z oferty programu mieszkań wspomaganych treningowych mogą skorzystać osoby o dostatecznej kondycji psychofizycznej pozwalającej na prawidłowe funkcjonowanie w takim mieszkaniu oraz zdolne do korzystania z różnych form wspomagania.

Przyznanie pobytu wraz z usługami następuje w drodze umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy mieszkańcem mieszkania wspomaganego treningowego, a podmiotem prowadzącym mieszkanie wspomagane treningowe.

Umowa określa sposób i wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym treningowym.

Mieszkania wspomagane treningowe powinny działać na podstawie przyjętego przez podmiot prowadzący dokumentu (np. umowy, zasad, regulaminu) który powinien zawierać m.in.:

 • nazwę podmiotu prowadzącego oraz adres mieszkania,
 • zasady formalno – prawne dotyczące przyjmowania mieszkańców,
 • cele funkcjonowania mieszkań,
 • organizację wewnętrzną mieszkań,
 • prawa i obowiązki mieszkańców,
 • zasady odpłatności.

 

Należy założyć, że jedno mieszkanie w trakcie trwania programu może być wykorzystane przez więcej niż jednego adresata programu, może więc zaistnieć konieczność wykonania drobnych remontów, malowania czy doposażenia przed wprowadzaniem do mieszkania nowej osoby/rodziny.

W ofercie należy przedstawić:

 • Doświadczenie zawodowe z realizowanych dotychczas działań na rzecz pomocy kobietom
  z dziećmi i kobietom w ciąży, w tym osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osób
  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej m.in.: samotnym macierzyństwem, ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie współpracy z miastem na rzecz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.
 • Kwalifikację i doświadczenie w prowadzeniu placówki pomocowej dla kandydata, wskazanego na kierownika ośrodka wsparcia w prowadzeniu placówki pomocowej.
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej oraz        specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej przez kandydata na kierownika ośrodka.
 • Zespół specjalistów zatrudnionych do realizacji programu oraz udokumentowanie posiadania przez nich odpowiednich kwalifikacji i doświadczania zawodowego - dostosowanych do specyfiki zadania.
 • Statut na podstawie, którego organizacja wyłoniona w konkursie powoła ośrodek wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży,
 • Założenia funkcjonowania ośrodka wsparcia uwzględniającego następujące etapy pomocy:
 • Etap I: diagnoza problemów matki i jej dzieci, ustalenie zakresu i form pomocy oraz zobowiązań mieszkanki dot. współdziałania w przezwyciężeniu trudności rodziny.
 • Etap II: rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności mieszkanek, w tym ich aktywnego udziału w zaproponowanych formach pomocy, w grupach samopomocowych, zaangażowanie w działaniach dot. aktywizacji zawodowej, uczestnictwo w zajęciach zwiększających kompetencje rodzicielskie.
 • Etap III: trening usamodzielnienia – monitoring oraz wsparcie mieszkanek w samodzielnym rozwiązywaniu problemów rodziny oraz udział dzieci w zajęciach wychowawczo-rozwojowych, monitorowanie i wspieranie aktywności zawodowych.
 • założenia funkcjonowania mieszkań wspomaganych treningowych uwzględniających poszczególne etapy pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem terminów osiągnięcia założonych celów, terminów zakończenia pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym. Okres pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym nie może być dłuższy niż okres realizacji programu, na który została zawarta umowa,
 • zasad kwalifikowania uczestników do programu. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do wdrożenia przejrzystych i jasnych zasad naboru adresatów do pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym. Ponadto oferent zobowiązany jest do prowadzenia listy rezerwowej osób oczekujących na pobyt. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie możliwość udziału w procesie rekrutacji,
 • zasady kwalifikowania uczestników do programu. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do wdrożenia przejrzystych i jasnych zasad naboru adresatów do pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym. Ponadto oferent zobowiązany jest do prowadzenia listy rezerwowej osób oczekujących na pobyt. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie możliwość udziału w procesie rekrutacji, 
 • założeń indywidualnego planu działania, który będzie regulował obowiązki i uprawnienia odbiorców zadania i organizacji pozarządowej realizującej zadanie,
 • propozycji ewaluacji uwzględniającej w szczególności następujące wskaźniki: poziom usamodzielnienia mieszkańców, średni czas przebywania w ośrodku, podjęcie i/lub utrzymanie pracy zawodowej, poziom korzystania z usług pomocy społecznej, poprawa sytuacji mieszkaniowej,
 • kosztorysu, który powinien uwzględniać koszty: związane z zatrudnieniem pracowników, związane z wyposażeniem mieszkań, drobnych remontów mieszkań, ubezpieczenia mieszkań, opłat administracyjnych oraz inne, wynikające ze specyfiki zadania, szczegółowo opisane w ofercie.

Wykaz prowadzonej dokumentacji w zakresie:

 • przeprowadzenie diagnozy przez doradcę zawodowego z użyciem dostępnych metod i technik mocnych i słabych stron klientek oraz ich predyspozycji zawodowych, opracowanie planów ich rozwoju zawodowego, podpisanie dla każdej nieaktywnej zawodowo Indywidualnego Planu Działania zgodnego z jej predyspozycjami, posiadanym wykształceniem, rekomendowanie jest nawiązanie współpracy z Urzędem Pracy w celu pozyskania dostępnych na rynku pracy certyfikowanych kursów i szkoleń zawodowych,
 • współpracy specjalistów z klientami,
 • rozwoju kompetencji społecznych i indywidualnych poprzez symulacje sytuacji o charakterze zawodowym (asertywność, komunikacja, techniki radzenia sobie ze stresem), technik szukania pracy ( w tym nauka poszukiwania ofert pracy), ćwiczeń z zakresu autoprezentacji, tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), symulacje rozmowy kwalifikacyjnej, wybrane zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania czasem (godzenie ról rodzinnych i zawodowych, organizacja czasu własnego i członków rodziny), zarządzania budżetem rodzinnym,
 • propozycji ewaluacji uwzględniającej w szczególności następujące wskaźniki: poziom usamodzielnienia mieszkanek, średni czas przebywania w ośrodku, podjęcie i/lub utrzymanie pracy zawodowej, poziom korzystania z usług pomocy społecznej, poprawa sytuacji mieszkaniowej.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do:

 • wspierania rozwoju zawodowego klientek zgodnie z Indywidualnym Planem Działania, praca nad wzrostem motywacji do rozwoju aktywności zawodowej, opracowywanie strategii i rozwiązań w sytuacji kryzysu współpracy z klientką, wspieranie w kontaktach z pracodawcami i biurami pośrednictwa pracy, podejmowanie działań mających na celu nawiązanie kontaktu pracodawców z klientkami np. w formie staży, analizowanie potrzeb pracodawców i wsparcie uczestniczek w rozwoju zawodowym zgodnym z tymi potrzebami, pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich ofert pracy, wsparcie w ubieganiu się o pracę,
 • włączenia mieszkanek do projektach społecznych w szczególności dot. aktywizacji zawodowej współfinansowanych ze środków europejskich,
 • współdziałania kadry zatrudnionej do realizacji zadania z innymi placówkami świadczącymi pomoc mieszkańcom, w szczególności z WCPR, Urzędem Pracy, potencjalnymi pracodawcami, wydziałami spraw społecznych i zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej
  w zakresie opracowywania i realizacji indywidualnych planów pomocy mieszkańcom, w tym uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych i współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodzinnym, bądź innymi specjalistami świadczącymi pomoc klientom,
 • dbania o użyczony obiekt, mieszkanie i mienie,
 • ustalenie zasad współpracy z administratorem obiektu i mieszkań, w tym zasad odpowiedzialności za  użytkowanie i mienie,
 • pokrywania kosztów uzupełnienia mienia zniszczonego, zaginionego z winy użytkownika,
 • wdrożenia przejrzystych i jasnych zasad naboru adresatów do pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym,
 • monitorowania działań w ramach prowadzonego programu, w szczególności, w zakresie infrastruktury mieszkaniowej, realizacji usług dla mieszkańców oraz indywidualnych planów pracy. Monitorowanie ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie mieszkańców (uczestników) w mieszkaniach wspomaganych treningowych, zapobiegać zadłużeniom oraz wspierać w przypadku pojawienia się problemów.

Proponowane wskaźniki:

 • liczba kobiet/dzieci/mężczyzn/rodzin, które skorzystały z pomocy w Ośrodku
  i w mieszkaniach,
 • liczba i % beneficjentów programu, którzy osiągnęli zakładane rezultaty,
 • liczba osób, które skorzystały z wsparcia w ramach poszczególnych form,
 • liczba kobiet z poszczególnych dzielnic, mężczyzn, dzieci, rodzin,
 • liczba i % odbiorców programu, którzy osiągnęli zakładane rezultaty,
 • liczba odbiorców programu, którzy podjęli pracę lub uzyskali stałe świadczenia z pomocy społecznej lub innych systemów zabezpieczeń społecznych w trakcie programu i po jego ukończeniu, zapewniającym im źródło dochodu,
 • liczba godzin i rodzaje działań  prowadzonych na rzecz adresatów programu,
 • liczba odbiorców programu, którzy skorzystali z mieszkań wspomaganych treningowych,
 • średni czas pobytu adresatów programu w mieszkaniu wspomaganym treningowym i w ośrodku,
 • liczba odbiorców programu, którzy po pobycie w mieszkaniu wspomaganym treningowym otrzymali mieszkanie z zasobów lokalowym m.st. Warszawy lub w inny sposób osiągnęli samodzielność mieszkaniową – wskaźnik mierzony bezpośrednio po ukończeniu pobytu
  w mieszkaniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama