Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę środowiska naturalnego w powiecie lęborskim

Reklama
Nabór od 04.12.2020 do 15.01.2021 15:00
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Łączny budżet 5 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 do 5 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Lęborku, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę środowiska naturalnego w powiecie lęborskim..

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Lęborskiego
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert
na realizację w 2021 roku zadań publicznych
z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


 

Podstawy prawne konkursu:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057);
 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057);
 3. Uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 października 2020 r.
  w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 rok.

 

 

 1. I.   Rodzaj zadania: Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę  środowiska                 naturalnego w powiecie lęborskim.

 

II.  Wysokość środków publicznych:

Wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r. wynosi 5.000 zł.

Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego w wysokości łącznej do 80% całkowitego kosztu ww. zadania.


III.  Termin realizacji zadań:

Realizacja zadań nastąpi w okresie od marca do grudnia 2021 r.


IV.  Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania:

 1. Określa specyfikacja dostępna w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Biuletynie Informacji Publicznej http://www. powiatleborski.bip.gov.pl (dział ,,organizacje pozarządowe”), na tablicy ogłoszeń
  w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego http://www.powiat-lebork.com oraz na platformie Witkac.pl.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Powiatu Lęborskiego.
 3. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych rezultatów, a oferent realizujący rezultat zaangażuje w realizację zadania minimum 60% planowanych uczestników zadania.
 4. Oferent jest zobowiązany do szczegółowego opisania punktu 5 i 6 oferty w celu oceny czy rezultaty są realne do osiągnięcia oraz czy oferent przedstawia sposoby/narzędzia do jego zbadania.


 

 

V.  Termin składania ofert:

 1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” udostępnionego na stronie www.witkac.pl do dnia 15.01.2021 r., do godz. 15:00.
 2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub innego rejestru lub ewidencji, należy przesłać w formie załącznika za pomocą programu Witkac.pl wraz z ofertą na realizację zadania publicznego, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5.
 3. Oferta złożona bez wymaganego załącznika, tj. „Ostatniej strony oferty” pozostaje bez rozparzenia, z zastrzeżeniem pkt. 4.
 4. Dopuszcza się złożenie oryginału „Ostatniej strony oferty” lub „Potwierdzenia złożenia oferty”, w terminie trwania konkursu, do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku lub przesłanie Pocztą Polską (obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia i godziny składania ofert w konkursie. W tym przypadku oferta podlega ocenie.
 5. Oferent, który podczas rozstrzygnięcia konkursu ofert otrzyma pozytywną decyzję
  o przyznaniu dotacji powinien dostarczyć niezwłocznie oryginał „Potwierdzenia złożenia oferty” do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku (pok. 130).
 6. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą programu „Witkac”.
 7. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 8. Oferty złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert w zakresie rodzaju zadania z podaniem przyczyny.


VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Ustala się następujące zadania szczegółowe w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
 1. zadanie powinno być realizowane na terenie powiatu lęborskiego,
 2. oferent podejmie inicjatywy na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej wśród   mieszkańców powiatu lęborskiego,
 3. oferent podejmie działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w powiecie lęborskim,
 4. oferent promować będzie walory przyrodnicze powiatu lęborskiego, i/lub
 5. podejmie działania w zakresie dbałości o jakość wody, gleby, powietrza i ich ochrony,
 6. podjęte zostaną przedsięwzięcia   związane   z działaniami   kształtującymi   aktywne
  i odpowiedzialne zasady współżycia z otaczającym środowiskiem naturalnym, np. konkursy, wykłady, spotkania, broszury, ulotki edukacyjne zachęcające do stosowania
  w życiu codziennym ekologicznych rozwiązań,
 7. podjęte zostaną inicjatywy służące podniesieniu świadomości ekologicznej oraz upowszechnianiu wiedzy o ochronie środowiska naturalnego wśród mieszkańców powiatu lęborskiego, w tym działań w trosce o dziedzictwo przyrodnicze
  i propagowanie odnawialnych źródeł energii,
 8. podjęte zostaną działania związane z edukacją społeczną na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych,
 9. wspierane będą inicjatywy ponadgminne,
 10. oferent zrealizuje kampanie społeczną promującą ekologię, ochronę środowiska naturalnego w powiecie lęborskim,\
 11. otwartość zadania – skierowanie oferty do mieszkańców powiatu lęborskiego,
 12. realizacja zadania o charakterze ponadgminnym; oferty z propozycją zadań gminnych nie podlegają dofinansowaniu.
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 08.03.2021 r.
 2. Skład i tryb pracy Komisji Konkursowej oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty, określa Regulamin Otwartego Konkursu znajdujący się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl.
 3. Oferty, które spełnią warunki formalne oraz zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu Lęborskiego celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl.
 5. Przekazanie środków na realizację zadania, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Lęborskim a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.
 6. Dotacja zostanie przekazana na rachunek oferenta w terminie wskazanym w umowie,
  a zadanie zostanie rozliczone na podstawie poziomu osiągniętych rezultatów oraz faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych dowodami księgowymi
  w sprawozdaniu końcowym.
 7. Zarząd Powiatu Lęborskiego pozostawia bez rozpatrzenia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna oferta nie spełnia wymogów zawartych
  w ogłoszeniu.
 8. Środki finansowe w ramach realizowanego konkursu zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest: dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert.
 9. Do rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 10. W przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, Oferent dokona aktualizacji kosztorysu oferty za pomocą programu Witkac.pl.
 11. Brak dokonania zwrotu środków finansowych z poprzednich umów z danym oferentem skutkuje nierozpatrywaniem złożonej oferty w kolejnym konkursie, do momentu uregulowania zobowiązań z Powiatem Lęborskim w ramach otrzymanej dotacji celowej w konkursie ofert.
 12. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy może przesunąć do 10 % środków zaplanowanych na realizację danego zadania. W przypadku przesunięć powyżej 10 %  środków zaplanowanych na realizację danego zadania wymagana jest zgoda Zleceniodawcy.
 13. Zleceniobiorca w trakcie realizacji zadania, za zgodą Zleceniodawcy, może dokonywać zmian w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania.
 14. Zleceniobiorca występuje z pisemnym wnioskiem do Zleceniodawcy o zgodę na dokonanie zmian realizacji zadania publicznego. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
 15. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie skutkuje uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 16. Wydatki poniesione na część realizacji zadania publicznego wraz z osiągniętymi rezultatami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii uznaje się za uzasadnione na sfinansowanie działań zrealizowanych w ramach zleconego zadania publicznego. Kwota niewykorzystana podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Lęborskiego, zgodnie z warunkami umowy. Zleceniodawca po analizie dokumentacji przedstawionej przez Zleceniobiorcę do rozliczenia, kierując się zasadą proporcjonalności, ustali kwotę dotacji podlegającą zwrotowi.


VII.    Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Powiat Lęborski przekazał na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym
z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
w 2019 r. – 0 zł, w roku 2020 – 4.010 zł.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO[1] osoby będące oferentem i uczestniczące czynnie z oferentem w składaniu oferty na realizację zadania publicznego zobowiązane są do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1.

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO oferenci zobowiązani są do przedstawienia osobom, których dane osobowe zostały przekazane przez oferentów w dokumentacji konkursowej, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
o której mowa w art. 13 RODO, dla osób, będących oferentem i uczestniczących czynnie
z oferentem w składaniu oferty na realizację zadania publicznego pn. Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę  środowiska naturalnego w powiecie lęborskim.

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
o której mowa w art. 14 RODO, dla osób, których dane osobowe zostały przekazane  przez oferenta w dokumentacji konkursowej w związku z organizacją otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę  środowiska naturalnego w powiecie lęborskim.

 

 

 

 

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama