Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii...

Reklama
Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2021 roku
Nabór od 01.12.2020 do 31.12.2020 16:00
Dzielnica Włochy
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2021 roku.

Zadanie obejmuje:organizację zgrupowań sportowych w okresie ferii letnich w 2020 roku

Odbiorcy zadania:dzieci i młodzież, w szczególności z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć naowe

- opłatę zakwaterowania i wyżywienia uczestników (w ofercie należy podać liczbę dób noclegowych i liczbę uczestników zamieszkałych/uczących się na terenie Dzielnicy Włochy),

- opłatę transportu (dojazd do miejsca organizacji zgrupowania i powrót uczestników oraz ew. przejazdy lokalne w trakcie wypoczynku),

- zakup materiałów na zajęcia dla uczestników,

- wynagrodzenie i pobyt kadry wychowawczo- instruktorskiej,

- wynajem obiektów sportowych niezbędnych do realizacji zadania

Dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy organizator wypoczynku otrzyma zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku właściwemu, dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora, Kuratorowi Oświaty (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży).

- dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży,

- czas trwania wypoczynku min. 7 dni (6 noclegów),

- przeprowadzenia min. 2 treningów dziennie,

- oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym: kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej/przeszkolonych wolontariuszy,

- dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna zamieszkała/ucząca się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych,

- dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych.

Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt. IV.6. oferty Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego):

- opracowanie programu zgrupowania sportowego,

- rejestracja wypoczynku w Kuratorium Oświaty

- prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,

- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania,

- ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem, o czym oferent powinien poinformować w ofercie - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty,

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

- obligatoryjnie ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem

- wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta),

- doświadczenie w organizacji podobnych zadań

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,

- liczba uczestników zadania,

- liczba dni odpoczynku,

- dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy,

- koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.

Przed podpisaniem umowy przyjmujący dotacje zobowiązany jest do dostarczenia imiennych list uczestników planowanego zgrupowania sportowego.

W przypadku pobierania opłat , kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy

Jeśli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy dotyczy:

- wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) -

- wyłącznie szkolenia stacjonarnego - organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy zgrupowania sportowego dla tych samych uczestników

- szkolenia i zgrupowania sportowego – organizacja nie może kosztów zgrupowania sportowego rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę  tj. np.: wnioskować o dofinansowanie przejazdu, transportu; w biurze o dofinansowanie zakwaterowania, wyżywienia w dzielnicy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama