Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania

Reklama
Nabór od 02.12.2020 do 23.12.2020 15:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 800 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 800 tys. PLN
Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 20/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  1. Celem zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, promowanie aktywnego stylu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla dzieci klas II i III szkół podstawowych.
  2. W zadaniu mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Poznania.
  3. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów (obowiązkowo na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych musi znaleźć się informacja o bieżącej realizacji dofinansowanego projektu, m.in. aktualny harmonogram zajęć, wyniki sportowe zawodników, fotorelacja z zawodów).
  4. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.
  5. Wymaga się, aby oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
  6. Wszystkie oferty muszą zawierać elementy profilaktyki mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.
  7. W ramach każdego zadania wnioskodawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferty podmiotów niespełniających powyższego warunku nie będą rozpatrywane.
  8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości 15%. Dopuszcza się dokonywanie dowolnego zmniejszenia poszczególnych pozycji kosztów, wynikającego z ich przesunięć.
  9. Oferent ma obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent jest zobowiązany do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama