Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja programu pn. „Centra sportowo -szkoleniowe”

Reklama
Nabór od 01.12.2020 do 23.12.2020 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programu pn. „Centra sportowo -szkoleniowe”.

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych prowadzących szkolenie sportowe na obiektach zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy.

Oferent powinien zamieścić w pkt III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania” następujące informacje:

 • posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której prowadzone jest Centrum sportowo-szkoleniowe – wieloletnia umowa dzierżawy – powyżej 3 lat,  uwzględniająca przynajmniej 1 rok umożliwiający realizacje zadania po otrzymaniu dotacji,
 • o podjęciu Uchwały o powołaniu Centrum Sportowo-Szkoleniowego, ze wskazaniem dyscyplin/y sportu,
 • o posiadaniu „Regulaminu funkcjonowania Centrum”,
 • o zobowiązaniu się do nieodpłatnego udostępnienia bazy sportowej innym sportowym organizacjom pozarządowym, szkołom i uczelniom, na potrzeby szkolenia sportowego,
 • o zobowiązaniu się do zabezpieczenia obiektu i urządzeń sportowych, wraz z zapleczem technicznym, do kompleksowego prowadzenia Centrum,
 • o posiadaniu planu wykorzystania obiektu.

Po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji, oferent będzie zobowiązany dostarczyć te dokumenty zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 3 ogłoszenia.

Środki finansowe przyznane na realizację programu oferent będzie mógł przeznaczyć na:

 • zakup drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji),
 • koszty wynagrodzenia  koordynatora i pracowników obsługi technicznej,
 • eksploatację  i zabezpieczenie posiadanej bazy sportowej:
 • energia elektryczna,
 • energia cieplna, olej opałowy, gaz,
 • woda,
 • wywóz nieczystości stałych i płynnych, toalety przenośne,
 • nawozy i opryski, trawa, torf, piach, ziemia,
 • malowanie linii, usługi związane z konserwacją boiska,
 • materiały do renowacji, konserwacji i naprawy sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie OC oferenta,
 • gospodarka zielenią,
 • obsługę administracyjną, obsługę finansowo - księgową, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC
w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem
.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2020 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama