Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 01.12.2020 do 23.12.2020 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program „Aktywny Warszawiak”.

Programy nie mogą dotyczyć szkolenia sportowego. Programy powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców, nie mogą być traktowane jako treningi lub uzupełnienie treningu dla osób które uprawiają daną dyscyplinę sportu. Programy mogą stanowić stałą ofertę rekreacyjną dostępną np. w sezonie letnim.

Przy ocenie ofert brane będzie pod uwagę włączenie w realizację zadania młodzieży w wieku 12-26 lat zarówno jako adresatów projektu, ale także realizatorów czy kreatorów działań. Informację dotyczącą włączenia w realizację zadania młodzieży należy umieścić w pkt. III. ust.3 oferty – syntetyczny opis zadania - grupa docelowa.

A: „Aktywny Warszawiak”

Program powinien zawierać rodzaj i formę zajęć adekwatną do grupy adresatów. Może dotyczyć realizacji jednej formy aktywności lub kilku. Preferowane będzie prowadzenie zajęć na obiektach miejskich – Ośrodkach Sportu i Rekreacji, na Wiśle i w przestrzeni rekreacyjnej nad Wisłą, na powietrzu (nie dotyczy siłowni plenerowych), salach gimnastycznych, akwenach (nie dotyczy pływalni), lodowiskach, wrotowiskach. Do prowadzenia zajęć należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. W ramach programu organizator udostępnia sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu oferent powinien zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz przekazywać do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, celem umieszczenia na stronie www.sportowa.warszawa.pl. Podczas zajęć należy przekazywać informacje o prozdrowotnych zaletach aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania.

B: Aktywny Warszawiak – Akcja Rewitalizacja.

Program zakłada przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla przedstawicieli wszystkich grup wiekowych i społecznych, zamieszkałych na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy. Program powinien zawierać rodzaj i formę zajęć adekwatną do grupy adresatów. Może dotyczyć realizacji jednej formy aktywności lub kilku. Zajęcia muszą być prowadzone na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy (http://www.mapanaprawa.pl/). Jeżeli zajęcia tego wymagają, do ich prowadzenia należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów, ale w ich organizację powinni być zaangażowani w jak największym stopniu sami mieszkańcy.

W ramach programu organizator udostępnia sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć. Działania promocyjne oraz rekrutacja uczestników powinny oprzeć się na współpracy z miejscami aktywności lokalnej, placówkami wsparcia dziennego, organizacjami realizującymi lokalne systemy wsparcia i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na tym obszarze. Podczas zajęć należy przekazywać informacje o prozdrowotnych zaletach aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania. Przy ocenie ofert brane będzie pod uwagę odniesienie się do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem odniesienia do celu szczegółowego 4.1 Wzmocnienie wspólnot lokalnych, wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz stworzenie, utrzymanie i rozwój miejsc aktywności lokalnej na terenie rewitalizowanym.

Środki finansowe przyznane na realizację programu oferent będzie mógł przeznaczyć na:

I: Koszty merytoryczne realizacji działań:

  • wynagrodzenie instruktora, trenera,
  • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu,
  • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników zajęć,
  • wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych,
  • eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych.

II: Koszty administracyjne:

  • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
  • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up, koszulki t-shirt) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką zadania wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty:Inne informacje”

W przypadku przyznania dotacji organizator zobowiązany jest zamieszczać na swojej stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć oraz przekazywać je do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy oraz do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, koordynującego Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

W pkt. III – syntetyczny opis zadania należy wskazać czy zadanie będzie realizowane w zakresie punktu A: "Aktywny Warszawiak", czy w zakresie punktu B: "Aktywny Warszawiak – Akcja Rewitalizacja". Preferowani będą oferenci, którzy zapewnią częstotliwą realizację zadania w zakresie punktów A i B.

W postępowaniu konkursowym wybranych zostanie maksymalnie 14 ofert spełniających kryteria w największym stopniu.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2020 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama