Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2021 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2021 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ , W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W ROKU 2021
Nabór od 01.12.2020 do 23.12.2020 15:20
Gmina Świebodzin
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 180 tys. PLN
Gmina Świebodzin, Gmina Świebodzin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2021 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ , W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W ROKU 2021.

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2021

NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE

POMOCY SPOŁECZNEJ , W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W ROKU 2021

 

I. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

Lp.

Rodzaj zadania / wsparcie lub powierzenie

Poniesione wydatki w roku 2020

Planowane wydatki w bieżącym konkursie

1

Priorytet 1:

reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych, w tym działania na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemów bezdomności

175.000 zł

180.000 zł

2

Priorytet 2:

wspieranie osób ubogich

 

Opis konkursu:

1. Do rozdysponowania w niniejszym konkursie zaplanowana jest łączna kwota w wysokości 180.000 zł , mieszcząca się w puli zawartej w projekcie uchwały rady miejskiej w Świebodzinie w sprawie uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2021 rok, przeznaczonej na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze „ Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin”.

2. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo do rozdysponowania w niniejszym konkursie kwoty niższej niż planowana i przeznaczenia pozostałych środków do wykorzystania w kolejnych edycjach konkursu w obszarze „ Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin”

Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

W konkursie zostaną wyłonione do realizacji zadania publiczne w ramach rodzajów i celów określonych w poniższej tabeli:

 

Lp.

Rodzaj zadania

1.

Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych, w tym działania na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemów bezdomności

Cel zadania:

Celem zadania jest udzielenie pomocy osobom bezdomnym obejmujące zapewnienie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Celem zadania jest zapewnienie miejsc noclegowych dla 25 osób ( mężczyzn) z terenu Gminy Świebodzin. Prowadzeniu placówki od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

2.

Wspieranie osób ubogich

Cel zadania:

Pomoc dla najuboższej ludności z terenu gminy Świebodzin m.in. poprzez: dostarczanie żywności osobom ubogim, prowadzenie Jadłodzielni, prowadzenie Jadłodajni. Aktywizacja czasu wolnego dla lokalnych osób ubogich w tym organizacja zajęć grupowych dla dzieci z rodzin ubogich.

Pożądane cechy projektu:

Perspektywa aktywnego udziału mieszkańców w realizowanym działaniu.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

 2. Przedmiot działalności statutowej musi być zgodny z obszarem  „ Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin”.

 3. Zadanie realizowane będzie w formie wsparcia lub powierzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).

 4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).

 5. Ofertę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych działań, należy złożyć w dedykowanej platformie elektronicznej – Generatorze Ofert- Witkac.pl,, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

 6. Oferent, po złożeniu oferty w konkursie, może wystąpić do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o jej wycofanie z dalszego procedowania, jednakże nie później niż do momentu opublikowania wyników oceny formalnej.

 7. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.

 8. Za błąd formalny przyjmuje się:

  1) niepotwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej;

  2) potwierdzenie złożenia oferty po terminie;

  3) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;

  4) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;

  5) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

 9. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania oceny formalnej danej oferty, następujących błędów formalnych:

  1) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;

  2) złożenie oferty bez wymaganych załączników.

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych ofert, które je zawierają, zostaną one odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

10. Oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące dokumenty:

a) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.;

b) w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. spółką non-profit- kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem;

11. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji.

12. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieposiadające osobowości prawnej, mogą samodzielnie ubiegać się o dotację, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji ( załączonego do potwierdzenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

13. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem ( ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „ za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadania publiczne powinny być zrealizowane w 2021r. Z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań zostaną określone w umowach.

 2. Za koszty kwalifikowane po stronie oferenta ( inne środki finansowe ogółem) uznaje się wydatki ponoszone od 01.01.2021 r., natomiast za koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.

 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

 4. W przypadku kiedy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, należy dokonać aktualizacji oferty przy zachowaniu proporcji w niej wskazanych z zastrzeżeniem, że wkład finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym. Wszelkie zmiany w ofercie zadania publicznego , w szczególności w opisie merytorycznym, harmonogramie, opisie poszczególnych zadań, kalkulacji przewidywanych kosztów i aktualizacji rezultatów muszą być zawarte w uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dotacje ze strony Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

 5. Oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oferty w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert. Jeżeli oferent nie dokona aktualizacji ofert w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej.

 6. Burmistrz Świebodzina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w następujących wielkościach:

  - zwiększenie kosztów nie więcej niż 30%,

  - zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

 8. W ofercie odstępuje się od wypełnienia w części III oferty pkt 6, tj. dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

 9. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest limitowany.

 10. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty „ Źródło finansowania kosztów realizacji zadania”.

 11. Ustalenie wysokości proponowanej kwoty dotacji przez Komisję konkursową następuje w drodze analizy kalkulacji kosztów uwzględniającej zasady celowego, racjonalnego, oszczędnego oraz skutecznego wydatkowania środków publicznych.

 12. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych ( zgodnie z art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości) związanych z realizacją zadania publicznego. Dopuszczalne jest natomiast finansowanie tego rodzaju wydatków z finansowego wkładu własnego oferenta.

IV. Termin i sposób składania ofert

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy- Generatora Ofert- Witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2020 roku, do godz. 15:20.

 2. Wygenerowane w Generatorze Ofert, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej oferty, jednak nie później niż do dnia 30 grudnia 2020 roku, do godziny 15:20.

 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

 

Uwaga !

Oferent, który wypełnił i złożył ofertę w Generatorze Ofert- Witkac.pl, powinien otrzymać na adres mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 08 stycznia 2021 roku.

 2. Oferty opiniowane będą przez Komisję konkursową, powołaną zarządzeniem Burmistrza Świebodzina.

 3.  Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

  a) wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem)

 4. b) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;

 5. c) doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu.

  d) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.

4. Po zaopiniowaniu przez Komisję konkursową ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Burmistrz Świebodzina w formie zarządzenia w sprawie

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych.

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie jest Pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail:pukaczewski@hotmail.com;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Świebodzinie oraz Gminie Świebodzin, realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Świebodzin, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Świebodzinie bądź Gminą Świebodzin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Świebodzina;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

10. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym m.in. z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Zleceniodawca zobowiązany jest do stosowania RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Burmistrza Świebodzina, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu , ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój 71, tel. 684750927.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama