Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 01.12.2020 do 30.12.2020 15:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami..

Głównymi beneficjentami zadania są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z różnymi niepełnosprawnościami (wraz z opiekunem) zamieszkałe lub uczące się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

W zakres zadania mogą wchodzić:

  • imprezy sportowo-rekreacyjne dla grup obejmujące szereg konkurencji dostosowanych do wieku i sprawności uczestników, niewymagających specjalistycznego treningu,
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe dostosowane do wieku i sprawności uczestników, niewymagające specjalistycznego treningu.

 

Ogólne warunki realizacji zadania:

1/ zadanie musi być realizowane na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem otwartej przestrzeni publicznej takiej jak parki i skwery, z wykorzystaniem ich naturalnego uksztaltowania oraz urządzeń, które znajdują się na ich obszarze (np. siłownie plenerowe);

2/prowadzone zajęcia będą nieodpłatne dla uczestników;

3/ program powinien określać rodzaj i formę zajęć odpowiednią dla danej grupy adresatów;

4/ do prowadzenia zajęć należy zatrudnić osoby o odpowiednich kwalifikacjach;

5/ w ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a/ szczegółów programu (forma, miejsce, czas trwania, itp.)

b/ plan promocji przedsięwzięcia,

c/ określenia grup/grupy odbiorców zadania (wiek, liczebność grupy, itp.),

d/ kadry realizującej zadanie i jej kwalifikacji,

e/ posiadanych zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji zadania,

f/zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia,

g/planowanej dokumentacji zadania,

h/udziału wolontariuszy;

6/ kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów;

7/ oferent musi posiadać ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

8/ Oferent musi określić działania, jakie podejmie – w przypadku trwania w 2021 r. pandemii – w celu przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych w związkuz rozprzestrzenianiem się wirusa SArs-CoV-2.

9/ Oferent powinien określić ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji zadania (np. obostrzenie zasad sanitarnych, niesprzyjająca pogoda, itp.) oraz określić/zaplanować ewentualny inny sposób realizacji zadania.

 

Dofinansowanie zadania może obejmować w szczególności:

- wynajem obiektów, urządzeń lub sprzętu sportowego,

- transport uczestników i/lub sprzętu związanego z realizacją zadania,

- wynagrodzenie prowadzących imprezę lub zajęcia,

- wynagrodzenie obsługi sędziowskiej,

- wynagrodzenie obsługi technicznej,

-koszty obsługi medycznej,

- nagrody (puchary, medale, dyplomy, drobne upominki0,

- drobny poczęstunek uczestników,

- obsługę administracyjną, finansowo-księgową, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji,

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (np. plakaty, ulotki, banery, promocja internetowa) zawierających informację o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa (koszty promocji nie mogą przekroczyć 5% dotacji).

 

Dofinansowanie zadania nie obejmuje w szczególności:

- zakupu sprzętu do przeprowadzenia zadania,

- obsługi koordynatorów projektu,

- zakupu odzywek, leków i medykamentów, odnowy biologicznej,

- wynagrodzenia fizjoterapeuty, masażysty, rehabilitantów,

- opłaty rachunków telefonicznych.

 

   Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę w szczególności:

- doświadczenie w organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osóbz niepełnosprawnościami,

- wypełnienie warunków realizacji zadania określonych powyżej,

- atrakcyjność oferty – np. różne formy i miejsca aktywności fizycznej, działania towarzyszące działaniu głównemu 9formy gier i zabaw ruchowych, itp.), udział w wydarzeniu ciekawych osób,

- posiadanie przez oferenta zasoby sprzętowe niezbędne do realizacji zadania,

- ocena dotychczasowej współpracy z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama