Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z obszaru upowszechniania i rozwoju...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji
Nabór od 01.12.2020 do 22.12.2020 16:00
Wydział Kultury i Sportu
Łączny budżet 370 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 120 tys. PLN
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

OGŁOSZENIE Nr 5

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2021 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą
nr XXIII/478/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" oraz zgodnie
z Zarządzeniem Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy)

 

PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w 2021 roku zadania publicznego
z obszaru upowszechniania
i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zastrzega sobie prawo dokonania zmian kwot przeznaczonych na realizację poniżej określonych zadań, których ostateczna wysokość zostanie ustalona po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2021 r.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Górnicza w roku 2021 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji pod nazwą:

 

1.1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez organizację na terenie Gminy Dąbrowa  Górnicza szkółek piłkarskich, bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

 

 

Nazwa zadania

 

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piłki nożnej poprzez organizację na terenie Gminy Dąbrowa  Górnicza szkółek piłkarskich, bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 60.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 10.000,00 zł

 

Cel zadania

 

Popularyzacja, upowszechnianie sportu wśród dzieci
i młodzieży poprzez organizacje szkoleń z zakresu piłki nożnej.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Minimum 1 szkółka piłkarska skierowana do dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram, liczbę osób biorących udział w zajęciach oraz informację o trenerze.

Okres realizacji

 

01.01.2021 r.– 31.12.2021 r.

 

1.2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących w/w dyscypliny m.in. organizację szkółek siatkarskich i koszykarskich, imprez i zawodów sportowych (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki.

 

 

Nazwa zadania

 

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży siatkówki i koszykówki poprzez realizację na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza przedsięwzięć i programów promujących w/w dyscypliny m.in. organizację szkółek siatkarskich i koszykarskich, imprez i zawodów sportowych (w tym siatkówki plażowej i streetballa) bez możliwości udziału w rozgrywkach prowadzonych przez Polskie Związki Piłki Siatkowej oraz Koszykówki.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 30.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 10.000,00 zł

 

Cel zadania

 

Popularyzacja, upowszechnianie sportu wśród dzieci
i młodzieży poprzez organizacje szkoleń, zawodów, wydarzeń z zakresu piłki koszykowej i/lub piłki siatkowej.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Minimum 1 przedsięwzięcie zorientowane na popularyzację piłki koszykowej i/lub piłki siatkowej skierowane do dzieci
i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia, ilość uczestników oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia.

Okres realizacji

01.01.2021 r.– 31.12.2021 r.

 

1.3. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez  i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwo, triathlon, sporty wrotkarskie.

 

 

Nazwa zadania

 

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez 
i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie dyscyplin: biegi, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwo, triathlon, sporty wrotkarskie.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 50.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 12.000,00 zł

 

Cel zadania

 

Popularyzacja i upowszechnianie sportu z zakresu dyscyplin: bieg, kolarstwo, nordic walking, rolkarstwo, triathlon, sporty wrotkarskie poprzez realizację przedsięwzięć na terenie Dąbrowy Górniczej.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Minimum 1 przedsięwzięcie zorientowane na popularyzację biegów/ kolarstwa/ nordic walking/ rolkarstwa/ triathlonu/ sporty wrotkarskie odbywające się na terenie Dąbrowy Górniczej.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia, ilość uczestników oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia.

Okres realizacji

01.01.2021 r.– 31.12.2021 r.

 

1.4. Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie boksu oraz sztuk walki.

 

 

Nazwa zadania

 

Organizacja na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza imprez
i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie boksu oraz sztuk walki.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 30.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 10.000,00 zł

 

Cel zadania

 

Popularyzacja boksu/ sztuk walki poprzez realizację przedsięwzięć odbywających na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza typu: szkolenie/zawody/wydarzenia.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Minimum 1 przedsięwzięcie z zakresu boksu / sztuk walki odbywające się w Dąbrowie Górniczej.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia, ilość uczestników oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia.

Okres realizacji

01.01.2021 r.– 31.12.2021 r.

 

1.5. Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

 

 

Nazwa zadania

 

Organizacja dla mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, jak również poza jej granicami, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 30.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 10.000,00 zł

 

Cel zadania

 

Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację na terenie miasta, jak również poza jej granicami, imprez, przedsięwzięć w 2021 roku.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Min. 1 impreza o charakterze sportowo-rekreacyjno-turystycznym skierowana do mieszkańców Dąbrowy Górniczej lub odbywających się na terenie Gminy.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenie oferenta zawierające harmonogram imprez oraz liczbę osób biorących udział.

Okres realizacji

01.01.2021 r.– 30.06.2021 r.

Warunki szczegółowe (np. możliwość pobierania opłat od adresatów, wymogi dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia czy posiadanej kadry)

W ramach realizacji zadania wybranych zostanie kilku wykonawców.

Zadanie powinna charakteryzować atrakcyjność, różnorodność form, dobór metod i technik odpowiednich do grup odbiorców.

Oferent, o ile to możliwe, powinien zapewnić możliwość udziału w wydarzeniu osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

1.6. Organizacja dla młodzieży oraz mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu bez możliwości udziału w zawodach, imprezach, rozgrywkach itp. prowadzonych przez polskie związki sportowe.

 

 

Nazwa zadania

 

Organizacja dla młodzieży oraz mieszkańców miasta, na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, przedsięwzięć i programów usportowienia w zakresie różnych dyscyplin sportu bez możliwości udziału w zawodach, imprezach, rozgrywkach prowadzonych przez polskie związki sportowe.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 50.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 10.000,00 zł

 

Cel zadania

 

Popularyzacja sportu i rekreacji poprzez organizacje na terenie Dąbrowy Górniczej i/lub wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej imprez, przedsięwzięć, programów w 2021 r.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Minimum 1 przedsięwzięcie/ impreza/ program usportowienia odbywający się na terenie Dąbrowy Górniczej i/lub skierowane dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia, ilość uczestników oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia.

Okres realizacji

01.01.2021 r.– 31.12.2021 r.

 

1.7. Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i  młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

 

 

Nazwa zadania

 

Organizacja w dąbrowskich placówkach oświatowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i  młodzieży uczestniczącej w międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

 

Kwota przeznaczona na zadanie

Ogółem: 120.000,00 zł

Limit kwot dla jednego projektu: 120.000,00 zł

 

Cel zadania

 

Popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze międzyszkolnej rywalizacji sportowej.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Minimum 1 przedsięwzięcie polegające na przeprowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w dąbrowskich placówkach oświatowych.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia, ilość uczestników, wykaz szkół objętych projektem oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia.

Okres realizacji

01.01.2021 r.– 31.12.2021 r.

 

 

 

 

2. Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania tych zadań wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Dotowanego nie mniej niż 5% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego bądź rzeczowego).

 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Obowiązek ten uważa się za zachowany jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niż 5 punktów procentowych. Co więcej, dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% otrzymanej dotacji. Naruszenie w/w postanowienia w zakresie przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

 

5. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 roku określone zostały w Zarządzeniu Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) oraz na stronach ngo.dabrowa-gornicza.pl i www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

6. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotacje są:

a) organizacje pozarządowe, czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

7. Oferta konkursowa (zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r.
w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) powinna być złożona i sporządzona wyłącznie
w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej witkac.pl.

 

8. Konieczne jest przesłanie skanu z potwierdzeniem złożenia oferty wygenerowanego z systemu witkac.pl zawierającym sumę kontrolną na adres:cao@dg.pl w terminie podanym w pkt 11 ogłoszenia tj. 22 grudnia 2020 r. godzina 16.00. Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z zapisami KRS. Brak przesłania skanu skutkował będzie odrzuceniem oferty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19 oryginał oferty należało będzie przedstawić na etapie podpisywania umowy.

 

9. Ramowy wzór wniosku oferty realizacji zadania publicznego jest dostępny bezpośrednio
w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej - Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a (pok. 9) lub w wersji elektronicznej na stronach: ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

 

10. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS (dotyczy podmiotów, które nie figurują w rejestrach prowadzonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej).

b) w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

c) w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

d) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

e) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

f) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie – dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit.

g) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości/lokalu.

 

11. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

22 grudnia 2020 r. godzina 16.00

 

12. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia ofert na dotacje z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na 2021 r. powołana została komisja konkursowa. Przebieg prac komisji oraz sposób jej powołania określa Zarządzenie Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

13. Przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

14. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację zadań własnych gminy w 2021 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania
i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

15. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 60% punktów.

 

16. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.

 

17. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków w danym zadaniu sporządza się listę Dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania. Listę tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. W uzasadnionych przypadkach Komisja konkursowa ma możliwość dokonywania przesunięć środków pomiędzy zadaniami w danym konkursie.

 

 

18. Dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.

 

19. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do:

18 stycznia 2021 r.

 

20. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl i na stronie www.bip.dabrowagornicza.pl.

 

21. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

22. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

23. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty oferty w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 Zasad stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art.
13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy), polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

 

24. Zlecenie realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej umowy na realizację tego zadania.

 

25. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji. Dopuszcza się zmianę zakresu wykonania zadania publicznego wraz ze zmianami kosztorysu wynikającymi z tej zmiany np. poprzez wdrożenie alternatywnych form prowadzenia działań, w sytuacji konieczności zawieszenia działalności na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz wytycznych związanych z SARS-CoV-2.

 

26. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawić częściowe lub końcowe sprawozdanie z wykonywania zadania.

 

27. Z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza będą pokrywane jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, które wymienione są w Zarządzeniu Nr 1385.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 r. w ramach art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy).

 

28. W roku 2019 zrealizowano zadania publiczne z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji dotacje w wysokości:

585.080,00 zł

 

29. W roku 2020 zrealizowano zadania publiczne z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji dotacje w wysokości:

404.313,37 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama