Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 30.11.2020 do 23.12.2020 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 18 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 18 mln PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy. W zakres zadania mogą wchodzić:  prowadzenie szkolenia stacjonarnego, organizacja zgrupowań sportowych oraz udział we współzawodnictwie, w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na dany rok kalendarzowy, dla których prowadzone będzie:

 1. szkolenie wyłącznie podstawowe, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę:

szkolenie podstawowe: od rocznika 2014 do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii wiekowej), min. 3 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 114 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 57 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego (udział w zawodach nie będzie traktowany jako jednostka treningowa) do tego szkolenia nie mogą być włączani uczniowie klas sportowych w danej dyscyplinie sportu oraz uczestnicy zajęć sportowych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

 1. szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę: szkolenie podstawowe: jak w pkt. A, szkolenie zasadnicze: zawodnicy od kategorii wiekowej młodzik do kategorii młodzieżowca, minimum 4,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 171 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 57 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego.

W załączonej do oferty informacji zbiorczej, która stanowi załącznik nr 3 (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze), dotyczącej liczby uczestników należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

Uwaga:

 1. Oferty, które nie będą dotyczyły systematycznego, całorocznego stacjonarnego szkolenia sportowego - nie będą rozpatrywane.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2020 roku (lub 2019 r. o ile poniżej wypisane zawody nie odbyły się z powodu COVID w 2020 roku) brały/brali udział (reprezentując podmiot składający ofertę) we współzawodnictwie sportowym (w minimum jednym z niżej wymienionych): rozgrywanym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (w relacji klubowej), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy, w zawodach rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego (na podstawie wyników z komunikatu za 2020 rok https://ssm.insp.waw.pl/klasyfikacja-klubow, Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski Seniorów, w danej dyscyplinie. W przypadku klubu wielosekcyjnego, dofinansowaniem objęci będą wyłącznie uczestnicy szkolenia w dyscyplinach, które spełniły ww. wymóg. W szkoleniu zasadniczym dofinansowaniem w danej dyscyplinie objęci będą wyłącznie zawodnicy którzy spełniają ww. wymóg (do załącznika nr 3 do ogłoszenia, należy wpisać wyłącznie ilość zawodników ze szkolenia zasadniczego, biorących udział we współzawodnictwie w 2020 r. oraz zawodników, którzy od początku 2021 r. przechodzą do kategorii MŁODZIK).

Zawodników, którzy od początku 2021 r. przechodzą do kategorii wiekowej młodzik, można zgłaszać do szkolenia zasadniczego (bez obowiązku ich uczestnictwa we współzawodnictwie w 2020 r., pod warunkiem uczestnictwa we współzawodnictwie w danej dyscyplinie - organizacji składającej ofertę).

W przypadku, gdy zawodnik brał udział wyłącznie w Mistrzostwach Polski Seniorów lub w Pucharze Polski, obowiązek przekazania takiej informacji spoczywa na oferencie (pkt III. ust. 3 oferty - syntetyczny opis zadania – grupa docelowa).

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

Jeśli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy dotyczy:

 1. wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) - organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy dla tych samych uczestników szkolenia.
 2. wyłącznie szkolenia stacjonarnego - organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy udziału we współzawodnictwie i/lub organizacji zgrupowań dla tych samych uczestników szkolenia (jeżeli konkurs danej dzielnicy, dopuszcza taką możliwość).
 3. szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

W kosztorysie do oferty nie należy rozdzielać kosztów pomiędzy szkolenie podstawowe i zasadnicze.

I: Koszty merytoryczne realizacji działań:

 • szkolenie stacjonarne:
 • wynagrodzenie osób szkolących;
 • wynagrodzenie obsługi technicznej;
 • wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);
 • eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych;
 • zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (do 10 tys. zł/szt.) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;
 • badania lekarskie, badania wydolnościowe i biochemiczne;
 • zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;
 • odnowa biologiczna i rehabilitacja;
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.
 • zgrupowania sportowe (koszt łączny):
 • przejazd, transport;
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;
 • wynajem obiektów i urządzeń sportowych;
 • wynagrodzenie osób szkolących;
 • obsługa medyczna;
 • zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.
 • udział we współzawodnictwie (koszt łączny):
 • przejazd, transport;
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;
 • opłaty za udział we współzawodnictwie;
 • zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych;
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

W dyscyplinach dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty:Inne informacje”.

II: Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji;
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Uwaga:

 1. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 2. Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu.
 3. Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „LISTY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

Komisja ds. opiniowania ofert naliczy dotacje na podstawie wskaźników, które są dostępne na stronie internetowej www.sportowa.warszawa.pl – koszyki dyscyplin - LICZBA TYGODNI (38) x LICZBA TRENINGÓW W TYGODNIU [x 2 SZKOLENIE PODSTAWOWE (szachy, brydż sportowy x 1); x 3 SZKOLENIE ZASADNICZE (szachy, brydż sportowy x 1)] x WSKAŹNIK DOFINANSOWANIA WG KOSZYKA x LICZBA ZAWODNIKÓW; 

UWAGA:

 • w przypadku ofert na realizację zadania w formie powierzenia: dotacja zostanie naliczona z pominięciem okresu od 4 stycznia 2021 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu;
 • w przypadku ofert na realizację zadania w formie wsparcia: kwota środków własnych/wkładu osobowego/rzeczowego/świadczeń od odbiorców zadania, musi stanowić minimum 1/10 wnioskowanej kwoty dotacji podanej w ofercie. W przypadku wkładu mniejszego, niż ww. wymieniony, oferta będzie oceniona minimalną liczbą punktów w protokole oceny oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia) - pkt. IV-V "Udział innych środków finansowych planowany na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków", a dotacja zostanie naliczona, jak w przypadku powierzenia realizacji zadania.

Do dotacji naliczonej według wzoru, zostaną naliczone dodatkowe środki za wyniki w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (OSSM), Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (WOM), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy w danej dyscyplinie. Liczbę punktów zdobytych w ramach współzawodnictwa w OSSM i WOM w 2020 roku (w przypadku klubów wielosekcyjnych z podziałem na dyscypliny), oferent zobowiązany jest wpisać w załączniku nr 4 do ogłoszenia - w przypadku braku informacji dodatkowe środki nie zostaną naliczone. W przypadku udziału w 2020 roku w Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy w danej dyscyplinie, informację tę należy wpisać do załącznika nr 4 - punkty zostaną naliczone przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia (załącznik nr 4 do ogłoszenia) kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

8,7 (okres szkolenia objęty dofinansowaniem - w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia. W przypadku nie przeznaczenia w całości pobieranych opłat na realizację zadania - dotacja nie zostanie przyznana.

UWAGA! W przypadku powierzenia realizacji zadania, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Dla oferentów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży ze szkół z terenu objętego miejskim programem rewitalizacji (wykaz na stronie www.sportowa.warszawa.pl) zostaną naliczone dodatkowe środki, w stosunku do wskaźników znajdujących się na stronie www.sportowa.warszawa.pl

W przypadku:

 • gdy łączna kwota wyliczona wg wskaźników, przeznaczona na A: szkolenie wyłącznie podstawowe, oraz dla organizacji, w których liczba uczestników szkolenia zasadniczego, stanowi mniej niż 10% uczestników szkolenia podstawowego przekroczy 1.200.000 zł. naliczone kwoty będą procentowo zmniejszane,
 • gdy łączna kwota wyliczona wg wskaźników, przeznaczona na B: szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze, przekroczy 16.800.000 zł. naliczone kwoty będą procentowo zmniejszane,
 • gdy wyliczona kwota wg wskaźników będzie mniejsza niż kwota zabezpieczona w konkursie na B: szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze, dopuszcza się procentowe zwiększenie kwoty - z uwzględnieniem wysokości wnioskowanej dotacji,
 • gdy wyliczona kwota wg wskaźników na A: szkolenie podstawowe, oraz dla organizacji, w których liczba uczestników szkolenia zasadniczego, stanowi mniej niż 10% uczestników szkolenia podstawowego, będzie mniejsza niż kwota przeznaczona, dopuszcza się przekroczenie kwoty 16.800.000 zł. na B: szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze,
 • gdy wnioskowana kwota będzie niższa niż wyliczony wskaźnik, wysokość proponowanej dotacji zostanie przyznana zgodnie z wnioskowaną w ofercie,
 • gdy na podstawie weryfikacji zawodników pod względem kategorii wiekowej lub miejsca zamieszkania liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza od podanej w ofercie dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona według wskaźnika naliczenia,
 • dotychczasowej, dobrej współpracy oferenta z Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, rzetelnej realizacji zadań zlecanych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, godnego reprezentowania Warszawy na arenie ogólnopolskiej, dotacja, która zostanie naliczona wg wskaźników, może zostać zwiększona do 20%,

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze, znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl), oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie (wzór znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl).

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2020 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 2 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama