Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania animujące przestrzeń warszawskiego odcinka Wisły

Reklama
Nabór od 30.11.2020 do 08.01.2021 16:00
Biuro Marketingu Miasta
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Marketingu Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania animujące przestrzeń warszawskiego odcinka Wisły.

Realizacja jednorazowych lub cyklicznych wydarzeń/aktywności skierowanych do mieszkańców Warszawy. Wydarzenia/aktywności muszą być realizowane w przestrzeni warszawskiego odcinka Wisły i być powiązane tematycznie z rzeką.

W miarę możliwości i specyfiki zadania, działania powinny być skierowane do osób z różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem restrykcji związanych z rozprzestrzenieniem wirusa SARS- Cov-2. Każdy Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany zrealizować zadanie biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy i wytyczne instytucji państwowych i samorządowych dotyczące ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa (SARS - COV-2) wywołującego chorobę COVID-19.

Istotnym elementem realizacji zadania i poszczególnych działań jest zaplanowanie i przeprowadzenie skutecznej promocji i komunikacji. Działania promocyjne powinny uwzględniać specyfikę grupy odbiorców, do której są skierowane.

Dodatkowe informacje:

  1. Oferent powinien zaplanować i przedstawić alternatywy dla działań jeśli obostrzenia związane z rozprzestrzenieniem wirusa SARS- Cov-2 uniemożliwią realizację planowanych zadań  lub takie planowanie działań, aby było możliwe czasowe ich zawieszenie i ponowne wznowienie, po ustaniu obostrzeń lub zmiana formuły na możliwą do realizacji i bezpieczną w przypadku różnych wariantów panujących obostrzeń.
  2. W ramach niniejszego zadania oferent może otrzymać dofinansowanie na zakup materiałów i sprzętów w maksymalnej wysokości 10.000,00 zł. W ramach zadania nie można dokonywać zakupów środków trwałych, czyli takich składników majątku organizacji, które wyróżniają się długim czasem użytkowania (powyżej 1 roku), postacią rzeczową (w przeciwieństwie do wartości niematerialnych lub prawnych) i tym, że są zdatne do użytkowania na potrzeby działalności organizacji pozarządowej. Limit kwoty od której liczy się środki trwałe to 10.000 złotych (o ile organizacja nie ustawiła limitu niżej). W ofercie należy uwzględnić wykaz potrzebnego wyposażenia wraz z uzasadnieniem potrzeby zakupu.
  3. Realizowane zadania powinny zostać poddane ewaluacji końcowej. Formę jej opracowania należy określić w składanej ofercie. Wyniki i rekomendacje powinny być ujęte w sprawozdaniu z realizacji zadania.
  4. Oferent powinien uwzględnić w ofercie wszelkie niezbędne koszty związane z obsługą organizacyjną zadania (np. księgowość, koordynator, itp.) przy założeniu proporcjonalności w stosunku do kosztów merytorycznych.
  5. W przypadku jeżeli realizacja zadania będzie wiązała się z działaniami opisanymi w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym zadanie będzie zrealizowane zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152), w szczególności Wykonawca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy.

W ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu należy uwzględnić ścisłą współpracę z Biurem Marketingu Miasta, a także z niżej wymienionymi jednostkami w zakresie ich kompetencji:

  1. Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, (m.in. obligatoryjne przedłożenie planu działań w ramach realizowanego zadania w zakresie terenów nadwiślańskich pozostających we właściwości zarządczej Zarządu Zieleni oraz występowanie do ww. o wszelkie niezbędne zgody/pozwolenia, w tym również zezwolenia na wjazd na teren bulwarów i plażę),
  2. RZGW - Wody Polskie w Warszawie (uzyskanie zgód/pozwoleń użytkowania terenów pozostających we właściwości RZGW – Wody Polskie).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama