Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży objętych całoroczną udokumentowaną pracą profilaktyczną lub socjoterapeutyczną...

Reklama
„Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży objętych całoroczną udokumentowaną pracą profilaktyczną lub socjoterapeutyczną i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga-Południe”
Nabór od 30.11.2020 do 31.12.2020 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży objętych całoroczną udokumentowaną pracą profilaktyczną lub socjoterapeutyczną i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga-Południe” .

Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci  i młodzieży objętych całoroczną udokumentowaną pracą profilaktyczną lub socjoterapeutyczną, w tym wyjazdy wakacyjne. Zadanie jest wpisane w standard zagospodarowania czasu wolnego dzieci  i młodzieży będący elementem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. W związku z tym program zagospodarowania czasu wolnego musi stanowić dodatkowy element i uzupełnienie szerszego programu oddziaływań profilaktycznych.

Mogą to być różnorodne pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane w obiektach sportowych, na terenie placówek systemu oświaty oraz w placówkach wsparcia dziennego prowadzone nieodpłatnie przez trenerów lub instruktorów oraz zajęcia rozwijające zainteresowania własne, wspomagające rozwój intelektualny i psychospołeczny prowadzone w placówkach wsparcia dziennego oraz przez inne organizacje pozarządowe oraz osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wyjazdy profilaktyczne w tym wyjazdy w ramach wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży jako kontynuacja zajęć profilaktycznych realizowanych w placówkach podczas, których powinien realizowany być program profilaktyczny.

Oczekujemy, że ww. działania będą podejmowane na terenie Dzielnicy Praga – Południe ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów zamieszkujących tereny obszarów kryzysowych: Kamionka, Grochowa  Centrum, Grochowa Północnego, Grochowa Południowego, Grochowa Kinowa, wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy:

a. dzieci, młodzież z placówek wsparcia dziennego, realizujących program profilaktyki

     uzależnień z terenu Dzielnicy Praga – Południe,

b.  dzieci, młodzież, objęta wsparciem psychologa lub/ i pedagoga w których

    istnieje problem uzależnienia i przemocy lub są zagrożone pojawieniem się uzależnienia

    i przemocy.

Rekrutacja odbędzie się we współpracy z placówkami wsparcia dziennego, szkołami poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami rodzinnymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi placówkami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

Oczekiwania w ramach realizacji zadania:

 1. zajęcia dostosowane do  potrzeb odbiorców zadania,
 2. zagospodarowanie czasu wolnego nie może stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej, jedynie uzupełnienie szerszego programu oddziaływań profilaktycznych, dlatego nie będą finansowane konkursy profilaktyczne, festyny, pikniki i inne, jednorazowe wydarzenia,
 3. wszystkie zajęcia powinny stanowić element udokumentowanej systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach programów profilaktycznych np. placówki wsparcia dziennego czy programów socjoterapeutycznych,
 4. uczestnictwo w zajęciach nie może być uzależnione od ponoszenia jakichkolwiek opłat,
 5. ewaluacja programu,
 6. podanie planowanej liczby odbiorców zadania,
 7. opisanie w ofercie grupy docelowej oraz sposobu jej rekrutacji,
 8. skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego,
 9. prowadzenie dokumentacji realizacji zadania w tym zebranie oświadczeń uczestników dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dzienników zajęć/harmonogramów zajęć, kart zajęć (zawierające temat, opisy poszczególnych zajęć, konspekty,
 10. informacje o podejmowanych w ramach zajęć działaniach, uwagi z przebiegu spotkań/warsztatów/grup, efekty działań,  terminy realizacji poszczególnych zajęć (dni i godziny), nazwiska i podpisy osób prowadzących zajęcia, liczbę uczestników oraz listy obecności,
 11. co najmniej jeden prowadzący zajęcia winien dysponować odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie profilaktyki,
 12. z uwagi na sytuację epidemiologiczną istnieje możliwość prowadzenia poszczególnych elementów projektu on-line w przypadku gdy praca w bezpośrednim kontakcie powodowałaby zwiększone ryzyko zakażenia SARS CoV 2. Informację o możliwości podjęcia pracy z beneficjentami on-line należy zamieścić w ofercie, a po podpisaniu umowy i rozpoczęciu pracy poinformować o tym zleceniodawcę.

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a)            widnieją w Rejestrze lub;

b)            nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

c)            co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Realizatorzy muszą posiadać kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia zadania, udokumentowane, do wglądu w siedzibie realizatora, pośród realizatorów musi być osoba posiadająca udokumentowane kwalifikacje z zakresu profilaktyki uzależnień.

Muszą być prowadzone: dokumentacja merytoryczna i finansowa zadania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama