Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 30.11.2020 do 28.12.2020 16:00
Dzielnica Ursus
Łączny budżet 650 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 650 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, realizacja w szczególności na terenie Dzielnicy Ursus

Koszty, które mogą zostać dofinasowane w ramach realizacja zadania:

A: koszty merytoryczne:

 • Szkolenie stacjonarne
  - wynagrodzenie osób szkolących i obsługi technicznej;
  - wynagrodzenie koordynatora;
  - wynajem obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagającego treningu na specjalistycznych obiektach);
  - eksploatacja własnych obiektów i urządzeń sportowych (np. energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości);
  - zakup potrzebnego sprzętu sportowego (do 20% wartości otrzymanego dofinasowania) należy prowadzić ewidencję przychód – rozchód zakupionego sprzętu;
  - wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia;
  - zakup osobistego sprzętu sportowego i ubiorów sportowych;
  - badania lekarskie, wydolnościowe i biochemiczne;
  - ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;

- inne koszty uzasadnione specyfiką dyscypliny – podlegając akceptacji przez Wydział Sportu i Rekreacji

 • Udział we współzawodnictwie
  - przejazd, transport (do 30% wartości otrzymanego dofinasowania);
  - zakwaterowanie i wyżywienie z wyłączeniem słodyczy, woda (do 40% wartości otrzymanego dofinasowania);
  - opłaty startowe, wpisowe, ubezpieczenie OC i NNW;
  - ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;
  - inne koszty uzasadnione specyfiką dyscypliny – podlegając akceptacji przez Wydział Sportu i Rekreacji

 • Zgrupowania sportowe
  - przejazd, transport;
  - zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączenie słodyczy), woda;
  - wynajem obiektów i urządzeń;
  - wynagrodzenie osób szkolących;
  - obsługa medyczna;
  - ubezpieczenie OC i NNW uczestników szkolenia;
  - inne koszty uzasadnione specyfiką dyscypliny – podlegając akceptacji przez Wydział Sportu i Rekreacji

B: Koszty obsługi zadania ( materiały biurowe, obsługa księgowa)
C: Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji np.: przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją o finasowaniu/współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.
Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację. W załączonej do oferty informacji zbiorczej , która stanowi załącznik nr 3 dotyczącej liczby uczestników należy podać tylko taką liczbę, która ma zostać objęta dofinasowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.
Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy
Jeżeli oferent złoży ofertę realizacji zadania publicznego w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy i dotyczy ona:
- wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) – organizacja nie może ubiegać się o dofinasowanie w dzielnicy tych samych uczestników szkolenia.
- wyłącznie szkolenia stacjonarnego – organizacja może ubiegać się o dofinasowanie w dzielnicy udziału we współzawodnictwie i/lub organizacji zgrupowań dla tych samych uczestników szkolenia.
- szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinasowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinasowanie wynajmu bazy w dzielnicy
Osoby prowadzące szkolenie zobowiązane są do prowadzenia dziennika zajęć, zawierającego liczbę uczestników frekwencję, zapis treści zajęć, który będzie jednym z dokumentów służących do rozliczenia pracy. Po zakończeniu realizacji umowy dzienniki zajęć powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy. Podmiot realizujący szkolenie wyznaczy także koordynatora szkolenia i przedłoży roczny program szkolenia dla każdej grupy zatwierdzony przez koordynatora klubu. Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.
W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników, harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania, oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie (wzór znajduje się na www.ursus.warszawa.pl
Terminy oraz miejsce zaproponowane przez Organizację mogą ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Powyższe wynika ze względów organizacyjnych w tym dostępności przestrzeni, w której ma się odbyć zadanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama