Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej /socjoterapeutycznej

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 11.01.2021 15:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 115 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej /socjoterapeutycznej.

1) Adresaci:

dzieci i młodzież z Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w szczególności w rejonie ulic: Kwitnąca, Władysława Reymonta, Antoniego Magiera, Zbigniewa Romaszewskiego, Hajoty, Kleczewska, Mjr Adolfa Pilcha „Doliny”, Skalbmierska, Przytyk, Frygijska, Williama Szekspira, Rudzka, Przy Agorze, Wrzeciono, Dorycka, Szegedyńska.

2) Formy:

- zajęcia rozwijające zainteresowania własne, takie jak koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemowe, różnorodne pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone nieodpłatnie, w formie zajęć grupowych przez nauczyciela, trenera, instruktora lub wychowawcę w szkołach i placówkach systemu oświaty, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, organizacjach pozarządowych;

- w przypadku występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, dopuszcza się możliwość realizacji zadania w formie zdalnej

z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych.

3) Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:

- program powinien być zgodny ze standardem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiącego załącznik do corocznie uchwalanego  Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;

- zajęcia powinny odbywać się minimum raz w tygodniu przez 2 godziny dydaktyczne (2x45 minut), a liczebność i grupa odbiorców powinna być dostosowana do rodzaju zajęć;

- ze względu na konieczność zapewnienia przez wykonawcę bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, dodatkowo, w zależności od sytuacji epidemicznej związanej

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, dopuszcza się doraźne zmiany harmonogramu zajęć, ich częstotliwości, a także liczebności grup, odpowiednio do obowiązujących przepisów i wytycznych GIS i Ministra Zdrowia;

- wszystkie zajęcia powinny stanowić element udokumentowanej systematycznej pracy profilaktycznej/ socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą;

- zagospodarowanie czasu wolnego nie może stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej, wobec tego NIE BĘDĄ FINANSOWANE pogadanki, konkursy profilaktyczne, festyny i inne jednorazowe wydarzenia.

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów

i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić

w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w zajęciach oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej. 

4) Warunki realizacji zadania:

- doświadczenie w realizacji zadania;

- baza lokalowa (uregulowana sytuacja formalno-prawna lokalu: umowa najmu, użyczenia, prawo własności, zgoda właściciela obiektu; pomieszczenia powinny być wyposażone w meble i sprzęt oraz materiały zapewniające właściwą realizację zadania);

- kadra (osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia np. kierunkowych studiów wyższych, studiów podyplomowych lub kursów zawodowych oraz posiadać doświadczenie w pracy

z dziećmi i młodzieżą).

5) Dokumentacja wymagana przy realizacji zadania: dziennik zawierający w szczególności: daty spotkań, tematy, listę obecności uczestników, zgoda rodziców na uczestniczenie dziecka w zajęciach wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka, regulamin dotyczący standardu realizacji zajęć w ramach zadania publicznego i procedur bezpieczeństwa, opracowany w przypadku występowania stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama