Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem narkotykowym (hostelu)

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 19.12.2020 15:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem narkotykowym (hostelu) .

ZARZĄDZENIE Nr 5743/VIII/20

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 27 listopada 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań  publicznych w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 2
i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

 

zarządzam, co następuje:

 

§   1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2.  Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik
Nr 1 do zarządzenia.

3.  Ogłoszenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.uml.lodz.pl/;
 2. na Portalu: http://uml.lodz.pl/ngo;
 3. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi.

 

§   2. 1. W celu opiniowania ofert zgłoszonych do konkursu ofert, o którym mowa
w § 1, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

1)   Przewodniczący                           –     Iwona Iwanicka

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi;

 

2-6) Członkowie:                               –     Alicja Groblewska

                                                                  przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi;

 • Eliza Ziółkowska-Lewandowicz

       kierownik Wydziału Wspierania Ekonomii Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi;

 • przedstawiciel Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
  w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi;
 • 2 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2.  Komisja działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§   3. 1. Upoważniam członków Komisji do przetwarzania danych osobowych
w związku z pracami prowadzonymi przez komisję w zakresie wynikającym z realizacji obowiązków członka komisji.

 

2. Polecam członkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa, z zachowaniem zasad: poufności, rzetelności, przejrzystości, w minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania i jedynie przez okres niezbędny do jego osiągnięcia, zabezpieczanie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Upoważnienia członkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich obowiązków podczas jej posiedzenia.

4. Zobowiązuję członków Komisji do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, przetwarzanych podczas prowadzonego postępowania konkursowego, a także  sposobu ich zabezpieczenia zarówno w trakcie, jak i również po zakończeniu prac przez komisję konkursową.  

 

§   4. Oferenci składają oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

 

§   5.  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

 

§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

 

 

 

Hanna ZDANOWSKA

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 5743/VIII/20

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia  27 listopada 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Łodzi

 

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczących:

 

 1. Rodzaj i cel zadania, wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, termin realizacji zadania oraz dopuszczalne rezultaty zadania.

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 1. Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem alkoholowym – prowadzenie hostelu dla mężczyzn w obszarze rewitalizacji - Cel II działanie 11 Programu.

Cel zadania: Minimalizacja dysfunkcji życia rodzinnego i społecznego, wywołanych szkodliwym używaniem alkoholu.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2021 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej
na powyższe zadanie.

Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.

Dopuszczalne rezultaty zadania: zapewnienie bezpiecznego schronienia, mężczyznom – mieszkańcom Łodzi oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez działania terapeutyczne i edukacyjne. 

 

 1. Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem alkoholowym – prowadzenie hostelu dla kobiet w obszarze rewitalizacji - Cel II działanie 11 Programu.

Cel zadania: Minimalizacja dysfunkcji życia rodzinnego i społecznego, wywołanych szkodliwym używaniem alkoholu.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2021 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej
na powyższe zadanie.

Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.

Dopuszczalne rezultaty zadania: zapewnienie bezpiecznego schronienia, kobietom – mieszkankom Łodzi oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez działania terapeutyczne i edukacyjne. 

 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

 1. Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem narkotykowym (hostelu) - Cel II działanie 4 Programu.

Cel zadania: Minimalizacja dysfunkcji życia rodzinnego i społecznego, wywołanych używaniem narkotyków.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację

       Przewidywana wysokość środków finansowych w 2021 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej
na powyższe zadanie.

       Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.

Dopuszczalne rezultaty zadania: zapewnienie bezpiecznego schronienia, mieszkańcom Łodzi oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez działania terapeutyczne i edukacyjne. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 1. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu - prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – Cel II działanie 6 Programu.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2021 roku -
do 420.000,00 zł.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2021 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej
na powyższe zadanie.

Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.

 

 1. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu
  co zadanie konkursowe 1, 2, 3, 4 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
  i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert:

 

 1. wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania 1 w 2019 r. wyniosła 70 000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
  70 000,00 zł;
 2. wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania 2 w 2019 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
 3. wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania 3 w 2019 r. wyniosła 80 000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
  80 000,00 zł;
 4. wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania 3 w 2019 r. wyniosła 480 070,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
  480 070,00 zł.
 1. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert:
 1. wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania 1 w 2020 r. wyniosła 70 000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
  70 000,00 zł;
 2. wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania 2 w 2020 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
 3. wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania 3 w 2020 r. wyniosła 80 000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
  80 000,00 zł;
 4. wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania 4 w 2020 r. wyniosła 420 000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
  420 000,00 zł.

 

III. Warunki przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
 1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
 2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
 3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
 4. w przypadku zadań 1-3 prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
 5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
 6. załączą poprawnie wypełnione załączniki, tj.:
 1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru
  lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – załączą dokument potwierdzający upoważnienie
  do działania w imieniu oferenta(-ów),
 4. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 5. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie realizowane zadanie,
 6. regulamin organizacyjny hostelu/specjalistycznego ośrodka wsparcia,
 7. oświadczenie oferenta potwierdzające posiadanie zasobów kadrowych, niezbędnych do realizacji zadania, a w przypadku zadania 4 zgodne
  z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
  w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjnych (Dz. U. Nr 50 poz. 259),
 8. dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były
  we współpracy z administracją publiczną)  np. w formie umów, rekomendacji, opinii, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających realizacje zadań podobnego rodzaju.
 1. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
 2. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym
  z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. W konkursie na realizację zadań 1-4, w każdym zadaniu, zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
 4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 5. Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty w zadaniach 1-3 nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie. W przypadku zadania 4, które ma charakter powierzenia, kwota dotacji stanowi całkowity koszt realizacji zadania.
 6. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3
  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 7. Oferta wspólna wskazuje:
 1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie;
 2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 1, wobec organu administracji publicznej.
 1. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
  poz. 869, 1622, 1649 i 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

IV. Warunki realizacji zadania.

 1. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania jest zobowiązany zamieszczać
  w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinasowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie
  do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
 2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Łodzi. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu
  po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami
  w kosztorysie bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia zwiększające procentową wartość dotacji o więcej niż 25 %, wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku może nastąpić w dowolnej wysokości.

 

V. Koszty kwalifikowane.

Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

 1. niezbędnych do realizacji zadania;
 2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik
  do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
 3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później
  niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
 5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
 6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi
  (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
 7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
 8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części
  IX ogłoszenia.

 

VI. Koszty niekwalifikowane.

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

 1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
 4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
 5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
 6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
 7. odliczony podatek VAT.

 

VII. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
 2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia, w którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania winno być złożone oddzielnie.
 3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
 4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2025 r.
 5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1. złożenie po terminie;
  2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
  3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
  4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
  5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
  6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
  7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
  8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
  9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
  10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie (nie dotyczy zadania 4);
  11. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
  12. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
 6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą
  te, w których:
  1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
  2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o konkursie
   lub złożono je niekompletne;
  3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
 7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych
  do ich uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków
  i nieprawidłowości do usunięcia.
 8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości, o których mowa
  w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę
  pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie
  do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
 10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne
  bądź zajęcia wierzytelności.
 12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy
  lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej
  do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 13. Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu łódź albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji.
 14. Miasto Łódź dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto Łódź nie jest jednak związane ofertą
  w tym zakresie.
 15. W przypadku udostępnienia utworu za zasadzie wolnej licencji Miasto Łódź zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu
  ze środków Miasta Łodzi.
 16. Kwestie przekazania praw autorskich albo udostepnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację
  o dofinansowaniu przez Miasto Łódź.

 

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert.

 1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
 2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
  2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego,
   w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
  4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych
   lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
   – [od 0 do 5] pkt (nie dotyczy zadania 4);
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
  6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności
   i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań
   – [od -2 do 2] pkt.
 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie na zadania 1-3 wynosi 40 pkt, w przypadku zadania 4 wynosi 35 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
 4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania
  w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu
  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl,
  na Portalu: http://uml.lodz.pl/ngo i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
 7. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty;
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu
   o konkursie.
 8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków
  w zadaniach konkursowych,– nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
 9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.

 

IX. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 

Zadanie 1

Głównym celem realizacji działania będzie zapewnienie, mieszkańcom Łodzi (mężczyznom) z problemem alkoholowym, zwłaszcza opuszczającym zakłady karne
i stacjonarne placówki lecznictwa odwykowego, całodobowego okresowego schronienia
oraz wyżywienia. Standard podstawowych usług świadczonych przez hostel obejmuje usługi w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych oraz terapeutyczno-wspomagających:

 1. w zakresie potrzeb bytowych hostel zapewnia mieszkańcom pomieszczenia
  do spania, wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego, ogólnodostępną łazienkę wyposażoną w pełen węzeł sanitarny, miejsce do prania i suszenia odzieży,
  a także ogólnodostępną kuchnię;
 2. w zakresie potrzeb terapeutyczno-wspomagających hostel zapewnia mieszkańcom zajęcia edukacyjne symptomów nawrotów choroby oraz nabycia umiejętności radzenia sobie z nimi, grupy wsparcia dla mieszkańców w formie indywidualnej
  bądź grupowej.

 

Zadanie 2

Głównym celem realizacji działania będzie zapewnienie, mieszkankom Łodzi (kobietom)
z problemem alkoholowym, zwłaszcza opuszczającym zakłady karne i stacjonarne placówki lecznictwa odwykowego, całodobowego okresowego schronienia
oraz wyżywienia. Standard podstawowych usług świadczonych przez hostel obejmuje usługi w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych oraz terapeutyczno-wspomagających:

 1. w zakresie potrzeb bytowych hostel zapewnia mieszkańcom pomieszczenia
  do spania, wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego, ogólnodostępną łazienkę wyposażoną w pełen węzeł sanitarny, miejsce do prania i suszenia odzieży, a także ogólnodostępną kuchnię;
 2. w zakresie potrzeb terapeutyczno-wspomagających hostel zapewnia mieszkańcom zajęcia edukacyjne symptomów nawrotów choroby oraz nabycia umiejętności radzenia sobie z nimi, grupy wsparcia dla mieszkańców w formie indywidualnej
  bądź grupowej.

 

Zadanie 3

Głównym celem realizacji działania będzie zapewnienie mieszkańcom Łodzi całodobowego okresowego schronienia, wyżywienia, zajęć edukacyjnych w zakresie symptomów nawrotów choroby oraz nabycia umiejętności radzenia sobie z nimi, prowadzenie grupy wsparcia mieszkańców ośrodka lub w zależności od potrzeb prowadzenie sesji terapii indywidualnych bądź grupowych.

Standard podstawowych usług świadczonych przez hostel obejmuje:

 1. usługi w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych (zapewnienie mieszkańcom pomieszczeń do spania, wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego, ogólnodostępnych łazienek wyposażonych w pełen węzeł sanitarny, miejsca do prania i suszenia odzieży, a także ogólnodostępną kuchnię);
 2. usługi terapeutyczno-wspomagające (zapewnienie mieszkańcom zajęć edukacyjnych symptomów nawrotów choroby oraz nabycia umiejętności radzenia sobie z nimi, grupy wsparcia dla mieszkańców w formie indywidualnej bądź grupowej).

 

Zadanie 4

Głównym celem realizacji działania będzie udzielanie wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do zmiany dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu, poprzez prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

W ramach działania podmiot powinien świadczyć podstawowe usługi: w zakresie interwencyjnym, w zakresie terapeutyczno-wspomagającym oraz w zakresie potrzeb bytowych.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować działanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50
poz. 259) oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, obowiązującym w trakcie realizacji zadania.

 

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
 2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie
  z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
 3. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
 4. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 i 1086) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 5. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem
  ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016, str.1)

 

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
przy ul. Zachodniej 47
, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://uml.lodz.pl/ngo oraz pod nr tel. 42 638-47-39.

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 5743/VIII/20

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 27 listopada 2020 r. 

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

 

§   1.  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. realizatorach konkursów ofert – należy przez to rozumieć kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych, którzy realizują czynności związane z planowaniem, ogłaszaniem, przeprowadzaniem, rozstrzyganiem konkursów ofert oraz kontrolą realizowanych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji;
 2. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
  oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych;
 4. Komisji Konkursowej – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową, powołaną
  przez Prezydenta Miasta Łodzi do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
  na realizację zadań publicznych;
 5. Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Komisji Konkursowej;
 6. ofercie – należy przez to rozumieć ofertę złożoną do konkursu ofert przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego;
 7. oferencie – należy przez to rozumieć organizację pozarządową składającą ofertę
  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego;
 8. Trybie – należy przez to rozumieć Tryb planowania, ogłaszania, przeprowadzania
  i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji, wprowadzony odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi;
 9. Portalu – należy przez to rozumieć stronę internetową Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: http://uml.lodz.pl/ngo.

 

§   2.  Po upływie terminu składania ofert, Przewodniczący, zwołuje posiedzenie Komisji Konkursowej i zaprasza na posiedzenie osoby w liczbie określonej w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje bez udziału oferentów na posiedzeniach bądź dokonuje oceny za pośrednictwem Generatora Wniosków.

 1. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Konkursowej przed przystąpieniem do oceny składają oświadczenie, którego wzór określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.  Każde posiedzenie jest protokołowane. Protokół końcowy podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej, którzy brali udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej lub dokonali oceny za pośrednictwem Generatora Wniosków.

5.  Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji Konkursowej zapewnia realizator konkursu ofert.

 

§ 4. 1. Komisja Konkursowa opiniuje jedynie oferty ocenione pozytywnie
pod względem formalnym z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 6 Trybu.

         

2. Po zakończeniu opiniowania ofert Komisja Konkursowa na podstawie danych zawartych w Kartach oceny merytorycznej oferty tworzy listę rankingową ofert
i rekomenduje do dofinansowania oferty, które uzyskały największą ilość punktów. Rekomendacja zawiera propozycję kwoty dotacji.

3. Następnie Komisja Konkursowa sporządza protokół końcowy zawierający listę rankingową oraz zestawienie zbiorcze obejmujące wykaz oferentów, których oferty zostały zaopiniowane pozytywnie z uwzględnieniem wysokości proponowanej dotacji oraz wykaz oferentów, których oferty zostały zaopiniowane negatywnie, zgodnie z załącznikiem Nr 7
do Trybu.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, przekazywane są przez Przewodniczącego
do rozstrzygnięcia Prezydentowi Miasta Łodzi lub Wiceprezydentowi Miasta Łodzi.

 

§  5. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert przez Prezydenta Miasta Łodzi
lub Wiceprezydenta Miasta Łodzi, Przewodniczący bez zbędnej zwłoki zamieszcza wyniki konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na Portalu i tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

 

 

Załącznik

do Regulaminu

 

 

Dotyczy otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie wskazanej w zarządzeniu Nr 5743/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia
i powierzenia realizacji zadań  publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

 

Oświadczam, że nie pozostaję/pozostaję* w takim stosunku prawnym lub faktycznym
z oferentami biorącymi udział w procedurze konkursowej, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert.

 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych przetwarzanych podczas prowadzonego postępowania konkursowego, a także sposobu ich zabezpieczania zarówno w trakcie, jaki i również po zakończeniu prac przez komisję konkursową.

 

 

 

 

 

Łódź, dnia …….……                                             …..……………………………………

                                                                                                        Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

*właściwe podkreślić

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 5743/VIII/20

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 27 listopada 2020 r.

Nazwa oferenta

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi

 

 

Oferent oświadcza, że na dzień złożenia oferty:

 

 1. nie posiada/ posiada* wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych);
 2. nie posiada/ posiada* zaległości z tytułu realizacji zadań finansowanych/ dofinansowanych z budżetu Miasta Łodzi w latach ubiegłych;
 3. nie są prowadzone/ są prowadzone* wobec oferenta egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności;
 4. nie posiada/ posiada* zaległości wobec Miasta Łodzi z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu użytkowego lub gruntu;
 5. nie posiada/ posiada* zaległości wobec Miasta Łodzi z tytułu użytkowania wieczystego
  lub dzierżawy gruntu.

 

 

………..…………………………..

czytelne podpisy osób uprawnionych
/ pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych

 

* niepotrzebne skreślić

 

W przypadku, gdy oferent posiada zaległości, o których mowa w pkt 1-5, prosimy zamieścić krótką informację na ich temat (wysokość zaległości oraz przyczyny
ich posiadania)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zlecenie realizacji zadań publicznych następuje na podstawie umowy, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

W związku z powyższym przedmiotowym Zarządzeniem ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

 

łącznik

do ogłoszenia

 

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama