Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

POMOC SPOŁECZNA - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie

Reklama
Nabór od 27.11.2020 do 20.12.2020 23:59
Wydział Administracji
Łączny budżet 525,75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 525,75 tys. PLN
Gmina Jarocin, Wydział Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POMOC SPOŁECZNA - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 20.12.2020 r.

 

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2020 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2021 r.

1.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  w Jarocinie

532.616,25 zł

525.750,00 zł

 

Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt. III. 5 i III. 6 OFERTY , tj. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

 

Kryteria szczegółowe wyboru oferty:

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

1

Kwalifikacje kadry biorącej udział przy realizacji zadania, w tym wolontariuszy (wykształcenie, doświadczenie)

20

2

Proponowane formy terapii i zajęć dla uczestników:

 1. do 5 rodzajów zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych:
  0-5 pkt.
 2. od 6 do 10 rodzajów zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych: 6-10 pkt.
 3. od 11  do 15 rodzajów zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych:
  11-15 pkt.
 4. od 16 rodzajów zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych: 16-20 pkt.

20

3

Wartość merytoryczna projektu:

 1. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-7 pkt.
 2. innowacyjność: 0-6 pkt.
 3. dostosowanie metod do potrzeb adresatów: 0-7 pkt.
 4. spójność działań: 0-8 pkt.
 5. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celu określonego
  w ogłoszeniu konkursowym: 0-8 pkt.

36

4

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony / zaniżony 0-2 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty 0-8 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane 0-4 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych 0-6 pkt.

20

5

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 • ocena negatywna: 0 pkt.
 • ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin:

2 pkt.

 • ocena pozytywna: 4 pkt.

4

 

Pozostałe informacje są zawarte w ogłoszeniu konkursowym dostępnym pod wskazanym wyżej linkiem.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama